SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Antropology of Gender and Kinship - JSB502
Title: Antropologie rodu a příbuzenství
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: 25 / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.
Pre-requisite : {Group of prerequisites: JSB502 (SOSA/SOSP or BP_SOC).}
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (23.01.2019)
Cílem kurzu je představit téma příbuzenství jako významný předmět antropologického studia společností. Kurz seznamuje se základní příbuzenskou terminologií a klíčovými koncepty. Stručně uvádí klasické teorie a antropologické výzkumy v dané oblasti bádání a též se věnuje aktuálním debatám o proměnách příbuzenských systémů, jež souvisí s novými reprodukčními technologiemi (NRT) a jejich globálním využitím.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (23.01.2019)

Cílem kurzu je představit téma příbuzenství jako významný předmět antropologického studia společností. Kurz seznamuje se základní příbuzenskou terminologií a klíčovými koncepty. Stručně uvádí klasické teorie a antropologické výzkumy v dané oblasti bádání a též se věnuje aktuálním debatám o proměnách příbuzenských systémů, jež souvisí s novými reprodukčními technologiemi (NRT) a jejich globálním využitím.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (06.02.2019)

Podmínky pro zdárné ukončení kursu pro ls 2019

A. Provedení mikrovýzkumu a na jeho základě a vypracování výzkumné zprávy s příbuzenskm diagramem.

B. Složení závěrečného písemného testu.

C. Obhajoba testu (ústní zkouška).

 

Hodnocení:
(A): Akceptovaný / neakceptovaný. Akceptace podmínkou přistoupení k testu.

(B) + (C): min. 51, max. 100 bodů.

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

 

(A) Výzkum a příbuzenský diagram

Podle níže uvedené osnovy provedete (mini)výzkum a sepíšete Výzkumnou zprávu. V průběhu kurzu si upřesníme termín odevzdání zprávy a její ústní prezentace. Rozsah zprávy bude přibližně 10 stran strojopisu (normostránek) plus příbuzenský diagram (viz bod 3 níže). Váš terénní (mini)výzkum se bude řídit následujícími instrukcemi:

 

Řízený rozhovor a jeho zpracování (podle Martina Ottenheimera, http://www.ksu.edu/omar/class.html, k datu 4/96)

1)    Proveďte řízený rozhovor

2)    Popište

a) kdo jsou příbuzní Vašeho informátora
b) co definuje "příbuzného", čím je "příbuzný" definován
c) rozdílné typy příbuzných
d) jaká je definice rodiny
e) smysl a účel manželství a důvody k jeho uzavření a trvání
f) pravidla, jimiž se manželství řídí
g) rezidenční pravidla
h) smysl, účel a důvody rozvodu
i) smysl, účel a důvody adopce
j) příbuzenské termíny a oslovení

3) Nakreslete příbuzenský diagram ilustrující Váš popis
4) Vyložte své závěry o podstatě příbuzenství

U diagramu bude klíč a legenda, specifikace příbuzenského typu, metaforické extenze, stručná charakteristika osob atd. Co to všechno je se dovíte během kurzu. Diagram bude rozkreslen na listech formátu A4, jeho popisky mohou být ruční,  legenda bude strojopisná (můžete ale rovněž použít některý z počítačových programů a „kreslit“ v počítači). V průběhu kurzu si určíme přesné datum, kdy práci odevzdáte. Práci odevzdáte jak ve fyzické tak elektronické podobě (nebude-li určeno jinak). Opožděné odevzdání nebude akceptováno (bylo by to nefér k Vašim štvoucím se kolegům), a povede ke snížení bodového hodnocení. Tuto svou zprávu také budete v kurzu presentovat během seminářů. Termín presentace bude dohodnut v průběhu kurzu. Prezentace zprávy a práce v semináři bude také součástí vašeho celkového hodnocení.

 

Kurz bude zakončen závěrečným písemným testem, na který naváže ústní zkouška.

 

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (23.01.2019)

LITERATURA k ls 2019:

Buchler, Ira, R. a Selby, Henry, A., 1968, Kinship and Social Organization: An Introduction to Theory and Method. New York: Macmillan.

Chagnon, Napoleon, A., 1992, "Doing Fieldwork among the Yanomamo". In: Yanomamo: The Fierce People. Holt, Rinehart and Winston, ss. 5-31, kráceno.

Crapo, Richley, H., 1990, Cultural Anthropology: Understanding Ourselves and Others. Dushkin Publishing Group.

Fox, Robin, 1967, Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Goldstein, Melvyn, C., 1987, "When Brothers Share a Wife". In: Natural History, 96(3), ss. 39-48, (český překlad Cargo 1999, 3/4).

Geertz, Clifford, 2000, „Dopad pojetí kultury na pojetí člověka.“ Interpretace kultur. Praha: SLON, ss. 45-67.

Goody, Jack, 2006 /2000/, Proměny rodiny v evropské historii. Praha: NLN.

Gwynne, Margaret, A. a Hicks, David, 1994, Cultural Anthropology. HarperCollins College Publishers.

Holy, Ladislav, 1996, Anthropological Perspectives on Kinship. London: Pluto Press.

Hunter, David, E. a Whitten, Phillip, 1977, The Study of Cultural Anthropology. New York: Harper and Row.

Keesing, Roger, M., 1975, Kin Groups and Social Structure. New York: Harourt Brace Jovanovich College Publishers.

          Murphy, Robert, F., 1998, Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON.

Nanda, Serena, 1992, "Arranging Marriage in India". In: The Naked Anthropologist. Waldsworth, ss. 34-45. (Český překlad in Cargo).

Němec, Igor, a kol., 1980, Slova a dějiny. Praha: Academia, ss. 33-56, 76-89.

Ottenheimer, Martin, 1995, Přednášky "Kinship and Marriage" pronesené na KSU, Manhattan, Kansas, v jarním semestru roku 1995.

Ottenheimer, Martin, 1996, Forbidden Relatives: The American Myth of Cousin Marriage. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Pasternak, Burton, 1976, Introduction to Kinship and Social Organization. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Peoples, James a Bailey, Garrick, 1994, Humanity. New York: West Publishing Company.

Schneider, David, M., 1968, American Kinship: A Cultural Account. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Schultz, Emily, A. a Lavenda, Robert, H., 1990, Cultural Anthropology: A Perspective on Human Condition. New York: West Publishing Company.

Schusky, Ernest, L., 1965, Manual for Kinship Analysis. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Schwimmer, Brian, 1995, Kinship and Social Organization. Dostupné z:

https://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/kintitle.html

Skupnik, Jaroslav, 2010, Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v antropologické perspektivě. Praha: SLON.

Stone, Linda, 1997, Kinship and Gender: An Introduction. Boulder: WestviewPress.

 

Webové adresy:

https://www.umanitoba.ca/faculties/arts/anthropology/kintitle.html

 

..........................

literatura k ls 2018

 

Povinná literatura ke kurzu:

Skupnik, J. 2010. Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě Praha: Sociologické nakladatelství Slon. 

Doplňující základní literatura k přednáškám:

Stone, L. 2009. Kinship and Gender. An Introduction. Westview Press.

Rozšiřující literatura k tématu:

Bamford, S., J. Leach (eds). 2009. Kinship and Beyond: The Genealogical Model Reconsidered. Berghahn Books.

Browner, C., C. Sargent (eds). 2011. Reproduction, Globalisation and the State.New Theoretical and Ethnograhic perspectives. Durham: Duke University Press.

Carsten, J. 2004. After Kinship. Cambridge: Cambridge University Press.

Edwards, J., C. Salazar (eds.). 2012. European Kinship in the Age of Biotechnology. Berghahn Books.

Finkler, K. 2000. Experiencing the New Genetics. Family and Kinship on the Medical Frontier. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Fishburne Collier, J., S. Junko Yanagisako. 1987. Gender and Kinship. Essays toward a Unified Analysis. Stanford: Standford University Press.

Fox, R. 1967. Kinship and Marriage: An Anthropological Perspective.Cambridge University Press.

Franklin, S. 2013. Biological Relatives. IVF, Stem Sells and the Future of Kinship. Durham: Duke University Press.

Goody, Jack (ed.). 1971. The Developmental Cycle in Domestic Groups. London: Cambridge University Press.

Goody, Jack (ed.). 1973. The Character of Kinship. London: Cambridge University Press.

Goody, Jack. 2006. Proměny rodiny v evropské historii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2006.

Holy, Ladislav: Strategies and Norms in a Changing Matrilineal Society.

Horský, Jan a M. Seligová. 1996. Rodina našich předků. Praha.

Krolokke, C. et al. (eds) 2016. Critical Kinship Studies. London: Rowman & Littlefield International.

Lévi-Strauss, Claude.  1969. The Elementary Structures of Kinship. Beacon Press.

Morgan, Lewis Henry. 1954. Pravěká společnost. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Murphy, R.F. 1998. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha. Kapitoly 3, 4 a 5.

Schneider, David. 1980 (1968). American Kinship. A Cultural Account. Chicago: Chicago University Press.

Walks, M., N. McPherson (eds.). 2011. Anthropology of Mothering. Bradford, Kanada: Demeter Press.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (21.05.2019)

 

SYLABUS KURZU

 

21. února

I. Antropologické studium příbuzenství: kulturní interpretace reprodukce

1. Antropologické studium příbuzenství

Příbuzenství jako univerzální kategorie s kulturně partikulárním obsahem; historie antropologického studia příbuzenství a příbuzenství jako univerzální organizační princip; partikulárnost a univerzálnost kulturního obsahu příbuzenství; konsubstancialita; biologie a kultura lidské reprodukce: příbuzenská pravidla jako kulturní interpretace reprodukce a restrikce/limitace reprodukčně-biologických vazeb. 

Základní studijní text (povinný):

Skupnik 2010, Kapitola 1.

Texty k přednášce a semináři:

1) Antropolog při práci (Gwynne a Hicks 1994:107)
2) Napoleon A. Chagnon 1992. "Doing Fieldwork Among the Yanomamo".
3) Sociální organizace Šošonů (Keesing 1975:4-6, Case 1)
4) Sociální organizace !Kung Bušmanů (Keesing 1975:6-8, Case 2)
6) Compadrazgo v Mexiku (Keesing 1975:129-131, Case 22)
8) Fiktivní příbuzenství u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990:283-4)

 

2. Kulturní interpretace reprodukce

Biologie a kulturní interpretace rodičovství, paternita a interpretace reprodukce, maternita a interpretace reprodukce, parcialita maternity a paternity, vědecké vs. nativní : biologické vs. kulturní?

 

Základní studijní text (povinný):
Skupnik 2010, Kapitola 2.

Texty k přednášce a semináři:
2a) Geertz 2000—pozor, tento text není v souboru, nutno samostatně vyhledat
11) Nayarové (Crapo 1990:156-157)
12) Nayarové (Peoples a Bailay 1994:205)
15) Todové (Crapo 1990:159)
18) Manželství žen u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990:295-296)
19) Manželství s duchem u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990:296-297)

 

II. Jazyk antropologie příbuzenství

3. Příbuzenské diagramy, základní termíny a koncepty.

Afinita; filiace a descendence; linearita, kolateralita a afinita; příbuzenské typy a příbuzenské termíny; „mezinárodní“ zkratky pro deskripci příbuzných; genealogické a příbuzenské diagramy, ego, lineálové, kolaterálové, paralelní a křížoví bratranci a sestřenice; 1., 2. atd. bratranci a sestřenice; bratranci a sestřenice ob 1, 2, 3 generace atd. (removed, "posunutí"); bratranci a sestřenice poloviční, dvojití atd.; klíč a legenda diagramu

Základní studijní text (povinný):
Skupnik 2010, Kapitola 3.

 

14. března

III. Filiace a descendence

4. Patrilinearita

Filiace a descendence, principy patrilineární descendence, struktura patrilinií; interpretace reprodukce, konceptualizace prokreace a logika patrilineární konsubstanciality; patrilinearita a sociální struktura, patrilinie, patriklan, moiety, frátrie, systém segmentovaných linií, sekundární pravidla příbuzenské diferenciace a komplementární filiace.

Základní studijní text (povinný):
Skupnik 2010, Kapitola 4.

Texty k přednášce a semináři:
5) Ghanští Tallensiové (Keesing 1975:20-21, Case 3)
29) Patrilineární organizace Nuerů (Schultz a Lavenda 1990:269-272)
30) Segmentární linie u Tivů (Keesing 1975:32-33, Case 4)
31) Segmentární organizace u Nuerů (Keesing 1975:49-51, Case 7)
33) Struktura linií a příbuzenství u Bunyuoro (Keesing 1975:52-54, Case 8)
34) Sociální struktura Tonganů (Keesing 1975:54-56, Case 9)
35) Chimbuové na Nové Guineji (Keesing 1975:57-59, Case 10) 


5. Matrilinearita
Principy matrilineární descendence a struktura matrilinií; interpretace reprodukce, konceptualizace prokreace a logika matrilineární konsubstanciality, matrilinearita a genetika; matrilinearita, reprodukce a sexualita, rozvodovost; matrilinearita a sociální struktura, matrilinie, matriklan, moiety, frátrie, systém segmentovaných linií, matrilineární rébus, „matriarchát“; sekundární pravidla příbuzenské diferenciace a komplementární filiace.

Základní studijní text (povinný):
Skupnik 2010, Kapitola 5.

Texty k přednášce a semináři:
5) Ghanští Tallensiové (Keesing 1975:20-21, Case 3)
36) Navajové a Trobrianďané (Schultz a Lavenda 1990:272-273)
37) Hopi (Keesing 1975:64-66, Case 11)
38) Sociální organizace Irokézů (Keesing 1975:66-69, Case 12)
39) Trobriandští ostrované (Keesing 1975:69-71, Case 13)
40) Matrilinie Sukuů (Keesing 1975:71-73, Case 14)
41) Navajové (Crapo 1990:143)
42) Zuniové (Gwynne a Hicks 1994:120)
52) Tiwi (Nanda 1994:332)
53) Trobriandská jména (Gwynne a Hicks 1994:120)


6. Bilinearita
Bilineární (duální, dvojitá unilineární) descendence; unilineární descendenční pravidla a struktura descendenčních skupin, rozdílnost funkcí matrilineárních a patrilineárních skupin; interpretace reprodukce, konceptualizace prokreace a logika bilineární konsubstanciality; sekce, manželské třídy; temporální variabilita pravidel; další varianty simultánní aplikace patrilineárních a matrilineárních pravidel.

Základní studijní text (povinný):
Skupnik 2010, Kapitola 6. 

Texty k přednášce a semináři:
43) Nigerijští Yako (Keesing 1975:74-77, Case 15)
44) Australští Karierové (Keesing 1975:79-84, Case 16)


7. Bilateralita

Bilaterální (kognatická) descendenční pravidla a struktura bilaterálních (kognatických) descendenčních skupin; interpretace reprodukce, konceptualizace prokreace a logika bilaterální (kognatické) konsubstanciality; bilateralita a sociální struktura, bilaterální (kognatické) descendenční skupiny, pravidla bilaterální filiace a nedescendenční skupiny: ego-fokální příbuzenské skupiny; sekundární pravidla příbuzenské diferenciace; systémy kalkulace příbuzenské distance: systém genetický, civilní a kanonický.


Základní studijní text (povinný):
Skupnik 2010, Kapitola 7.

Texty k přednášce a semináři:
46) Kwaiové z Melanésie (Keesing 1975:93-94, Case 18)
47) Maorská sociální organizace (Keesing 1975:94-96, Case 19)/
48) Subanunové (Keesing 1975:97-98, Case 20)/
49) Ibanové (Keesing 1975:98-100, Case 21)/


11. dubna

IV. Afinita, manželství a rezidence

8. Manželství a výběr manželských partnerů

Charakteristika afinních vztahů; interpretace reprodukce: manželství a sexualita; preskripce a preference pří výběru manželských partnerů, incestní tabu, endogamně-exogamní pravidla; systémy výměn manželských partnerů: přímá bezprostřední, přímá odložená, nepřímá, liniová endogamie; levirát a sororát. 

Základní studijní text (povinný):
Skupnik 2010, Kapitola 8.

Texty k přednášce a semináři:

9) Nanda, S., 1992. "Arranging Marriage in India."
18) Manželství žen u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990:295-296)
19) Manželství s duchem u Nuerů (Schultz a Lavenda 1990:296-297)
21) Řekové a Azandové (Crapo 1990:164-65)
45) Purumský alianční systém (Keesing 1975:85-90, Case 17)
48) Subanunové (Keesing 1975:97-98, Case 20)/

 

9. Manželské formy

Polygynie, polyandrie, polygynandrie, „skupinové“ manželství a Oneida, monogamie, sériová (řetězová, seriálová) monogamie, kohabitace (faktické manželství); uzavírání manželství, sužba za nevěstu, kompenzace za nevěstu, věno; ukončení manželství; univerzalita manželství?

 

Základní studijní text (povinný):
Skupnik 2010, Kapitola 9.

Texty k přednášce a semináři:
10) Historie úvah nad manželstvím a rodinou (Hunter a Whitten 1977:104-107)
11) Nayarové (Crapo 1990:156-157)
12) Nayarové (Peoples a Bailay 1994:205)
13) Nyimbaové, Sinhálci a Nayarové (Schultz a Lavenda 1990:300-302)
14) Manželství u Inuitů (Schultz a Lavenda 1990:303-305)
15) Todové (Crapo 1990:159)
16) Oneida (Peoples a Bailay 1994:208)
17) Goldstein, Melvyn, C., 1987. "When Brothers Share a Whife."
20) Inuité (Crapo 1990:160)
22) Jakubova služba pro Ráchel a její sestru (Crapo 1990:170-71)
23) Rozvod (Schultz a Lavenda 1990: 313-315)
48) Subanunové (Keesing 1975:97-98, Case 20)
51) Kompenzace hodnoty nevěsty (Schultz a Lavenda 1990:305-8)
52) Tiwi (Nanda 1994:332)
 

10. Manželství, rezidence a rodina
Rodina; rodina a formy manželství, rodina a domácnost: pravidla (postmaritální) rezidence; neolokace; natolokace (duolokace); matrilokace; patrilokace; avunculokace; amitalokace; ambilokace; bilokace; uxorilokace a virolokace; další varianty rezidenčních vzorců; čím vzniká rodina a co ji drží pohromadě?


Základní studijní text (povinný):
Skupnik 2010, Kapitola 10.

Texty k přednášce a semináři:
7) Rozšířená rodina a domácnost na Samoa (Crapo 1990:172)
24) Západoafričtí Ašantové (Schultz a Lavenda 1990:308-310)
25) Oblast Mount Hagenu (Schultz a Lavenda 1990:310-311)
26) Šavantská domácnost (Keesing 1975:38, Case 6)
27) Rezidence Cimšianů (Gwynne a Hicks 1994:122)
28) Západní rezidenční vzorec (Gwynne a Hicks 1994:123)
32) Patrilineární extendované rodiny u Tivů (Keesing 1975:36-38, Case 5)/
47) Maorská sociální organizace (Keesing 1975:94-96, Case 19)/
32) Patrilineární extendované rodiny u Tivů (Keesing 1975:36-38, Case 5)
54) Slova o neobyčejných obyčejích v rodinném životě (Němec 1980:33-56)
50) "Rodina-- základ národa?" (Peoples a Bailey 1994:235)

 

V. Systémy příbuzenské terminologie

11. Příbuzenská terminologie a její typologizace.
Příbuzenství a jazyk; rané typologie, termíny klasifikační a deskriptivní, typologie založená na klasifikaci příbuzenských termínu v generaci rodičů Ega—systémy (terminologie) generační, lineální, bifurkovaná smíšená a bifurkovaná kolaterální; typologie založená na klasifikaci příbuzenských termínu v generaci Ega—terminologický systém súdánský (deskriptivní), havajský, eskymácký, irokézský, crowský, omažský; smysl a význam antropologického studia příbuzenství.

 

Základní studijní text (povinný):

Skupnik 2010, Kapitola 11. 

Texty k přednášce a semináři:

55) Půl kopy názvů pro příbuzenské vztahy (Němec 1980:76-89)

 

VI. Současnost a budoucnost příbuzenství

12. Prezentace vlastních výzkumů posluchači kurzu

 
..................
Přednášky dr. Luďka Brože
čtvrtek, 23.5., 14:00 - 18:20, učebna 2019

What is Schneider all about
Schneider’s critique of kinship studies; mis/interpretations of Schneider’s critique; Schneider as an inspiration - from kinship to relatedness.
Reading: Schneider – What is Kinship all About?
Broz - Substance, Conduct, and History: "Altaian-ness" in the Twenty-First Century


Cooking kinship
Shared substance beyond reproduction
Reading: Carsten – After Kinship, chapter 5.


Reproductive work
From Engels to feminism; broad definitions of reproductive work what are they good for?; commodification and stratification of reproductive work; new reproductive technologies; Socialism vs. Capitalism and reproductive work.
Reading: Constable - The commodification of intimacy: Marriage, sex, and reproductive labor

Základní studijní text (povinný):

Skupnik 2010, Epilog.

 

Studijní materiály

Studijní materiály jsou uvedeny na závěr sylabu v oddíle Literatura. Základním studijním textem (povinným) je pro Vás publikace Skupnik 2010 (Antropologie příbuzenství, Praha: SLON); je k dispozici v knihovnách a běžně na knižním trhu. Dalším povinným studijním textem je webový Tutoriál B. Schwimmera na adrese manitobské university (viz Webové adresy níže). Drobné doporučené texty, které jsou v sylabu uvedeny pod titulkem „Texty k přednášce a semináři“ jsou obsaženy v souboru APreaderScan, který Vám zprostředkuji.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html