SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sociology and Transformation of Intimacy and Love in Modern Society - JSB401
Title: Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: 100 / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://Organizace kurzu
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Michal Kotík, prom. mat.
Teacher(s): Michal Kotík, prom. mat.
Pre-requisite : JSB008
Annotation - Czech
Last update: Michal Kotík, prom. mat. (28.01.2020)
Kurz JSB 401, určený pro bakalářské studium je věnován problematice intimních vztahů a lásky.
Sociální stránka lásky je vysoce sociologicky relevantní mimo jiné i proto, že láska, která je v každodenní zkušenosti pojímána jako vysoce intimní a individuální prožitek, je naopak v naší euroatlantické civilizaci ve významné míře ovlivňována a určována společenskými pravidly. Láska jako taková ale na druhou stranu i společenská pravidla ovlivňuje.
Součástí kurzu jsou přednášky, samostatné studium zadaných odborných textů a skupinové diskuse.

Aim of the course - Czech
Last update: Michal Kotík, prom. mat. (28.01.2020)

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům úvod do základních teorií sociologie lásky jak v kontextu historickém, tak i v současnosti.

Literature - Czech
Last update: Michal Kotík, prom. mat. (28.01.2020)

Orientační přehled literatury:

Beck, U., E. Beck-Gernsheim. The Normal Chaos of Love. Cambridge, Oxford: Polity Press 1995.

Ben-Ze'ev, Aaron. Love Online : Emotions on the Internet. Cambridge University Press 2004.

Giddens, Anthony. Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha: Portál 2012.

Illouz, Eva. Why Love Hurts. Cambridge: Polity Press 2012.

Illouz, Eva. Cold Intimacies: The making of Emotional Capitalism. Cambridge: Polity Press 2012.

Jamieson, Lynn. Intimacy. Cambridge, Oxford, Malden, MA: Polity Press 1998.

Jankowiak, William R. (ed.). Intimacies: Love and Sex Across Cultures. New York: Columbia University Press 2008.

Kaufmann, Jean-Claude. Love Online. Cambridge: Polity Press 2012.

Doplňující literatura:

Bauman, Zygmunt.  Tekutá láska. Praha: Academia 2013.

Ellias, Norbert.  O procesu civilizace I. Praha: Argo 2006.

Ellias, Norbert.  O procesu civilizace II. Praha: Argo 2007.

Hobbs, Mitchel. Owen, Stephen. Gerber Livia. Liquid love? Dating apps, sex, relationships and the digital transformation of intimacy in Journal of Sociology, 2016

Illouz, Eva. Cold Intimacies: The making of Emotional Capitalism. Cambridge: Polity Press 2012.

Kaufmann , Jean-Claude. The Single Woman and the Fairytale Prince. Cambridge : Polity Press, 2008

Luhman, Niklas. Láska jako vášeň. Praha: Prostor 2002.

Swidler, Ann. Talk of Love: How Culture Matters. London: The University of Chicago Press 2003.

Teaching methods - Czech
Last update: Michal Kotík, prom. mat. (21.01.2019)

Tematicky zaměřené přednášky, četba odborných textu včetně jejich písemných sociologických reflexi a následné skupinové diskuse.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Michal Kotík, prom. mat. (28.01.2020)

Požadavky k úspěšnému absolvování kurzu:

Průběžně 3 sociologické reflexe četby, každá 4 b   min.   8 b     max.  12 b

Aktivní účast v diskuzích, každá 1b                       min.   1 b     max.    3 b

Závěrečný test max. 25 b                                    min. 13 b     max.  25 b

Závěrečná semestrální práce max. 60 b                min. 29 b     max.  60 b

Celkem                                                             min. 51 b    max. 100 b

Výsledné hodnocení:

A             91 – 100 vynikající výkon pouze s drobnými chybami

B             81 – 90  nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami

C             71 – 80  celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

D             61 – 70  přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

E             51 – 60 výkon splňuje minimální požadavky

F             méně 51 neprospěl - je zapotřebí značné množství další práce

Syllabus - Czech
Last update: Michal Kotík, prom. mat. (28.01.2020)

Sylabus

Sylabus

Kurz je rozdělen do tří bloků „přednášky – seminář“.  

17.2       1. přednáška:    úvod, antropologie, sociologie a láska

25.2       2. přednáška:    Proměny promluv o lásce - Od antiky k lásce galantní

  2.3       3. přednáška:    Romantická láska

  9.3        Skupinová diskuse povinné četby 1

16.3       4. přednáška:    Romantická láska a modernita

23.3       5. přednáška:    Proměny romantické lásky a intimita

30.3       6. přednáška:    Láska a sexualita,

  6.4        Skupinová diskuse povinné četby 2

20.4       7. přednáška:    Proč nás láska bolí, terapeutický diskurz

27.4       8. přednáška:    Sňatkové trhy

  4.5       9. přednáška:    Láska jako kompetence v době internetu 

11.5       Závěrečný test (60 min.) a diskuse         

Poznámka: Průběžné texty k četbě budou zadány v úvodní části kurzu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html