SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Antropology of Religion - JSB311
Title: Antropologie náboženství
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (118)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3431
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Incompatibility : JSB600
Pre-requisite : JSB032, JSB051
Is incompatible with: JSB600
Annotation - Czech
Určeno pro bakalářské studenty oboru sociologie a sociální antropologie
Hodinová dotace: 1/1
Závěrečné atestace: ZK za 4 body

Podrobné informace zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3431

číslo kurzu: JSB311

Charakteristika kurzu: Antropologie náboženství se považuje za holistickou disciplínu, která náboženské fenomény
zasazuje do co nejširších kulturních a sociálních kontextů. Na sociální vědy má také poměrně dlouhou historii,
během níž se vytříbila některá její "klasická" témata jako víra a rituál, magie, čarodějnictví a šamanství, trans a
posedlost, misie a náboženská akulturace atd. S některými z těchto témat se během semestru seznámíme
prostřednictvím klasiků, ale i aktuálních studií, které jejich význam mnohdy značně posouvají. "Navštívíme" takto
různé exotické terény, kde bývalo tradičně spatřováno pole působnosti antropologie, ale antropologické vidění
budeme uplatňovat i na současnou západní, resp. severní civilizaci. Běheme semestru se dotkneme všech
hlavních náboženských systémů, nicméně pro podrobnější studium některého z nich je třeba si zapsat
specializované přednášky na religionistických pracovištích.


Základní literatura
BOWIE, FIONA. 2008. Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál.
Last update: Spalová Barbora, Mgr., Ph.D. (15.09.2022)
Syllabus - Czech

Tento sylabus je pouze orientační, poskytuje seznamy doplňující literatury, aktualizovaně jej najdete na moodlu: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3431. Stránky kurzu na moodlu poskytují přesná data a povinnosti.

*

Základní literatura

BOWIE, FIONA. 2008. Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál.

 

 

ANTROPOLOGIE NÁBOŽENSTví 

Základní literatura

BOWIE, FIONA. 2008. Antropologie náboženství. Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví. Praha: Portál.

 Sylabus:

Téma 1

Konstrukce náboženství jako antropologické kategorie, teorie náboženství, koloniální dědictví

Povinná lit.:

Bowie, F. kapitola 1

Frazer, J. (1994): Zlatá ratolest, kap. Magie a náboženství, str. 49 - 58

Gell, A. (1998): Art and Agency. Oxford: Oxford University press. Str. 96 - 101

Doporučená lit.:

Asad, Talal. The Construction of Religion as an Anthropological Category

Balagangadhara, S.N.  (2012). Reconceptualizing India Studies. New Delhi: Oxford University Press

Bensa, Alban. 2002. Každému svého Bambaru. Cargo 2002/1,2: 6-36

Bhabha, Homi. 1994. The Location of Culture. London: Routledge

Durkheim, E. 2002. Elementární formy náboženského života. Praha: Oikoymenh

Evans-Pritchard, E. (1965): Theories of Primitive Religion. Oxford University Press

Gellner, E. 1992. Postmodernism, Reason and Religion. London: Routledge.

Kan, Sergei. 1991. Modern-Day Tlingit Elders look at the Past. Ethnohistory 38(4):363-387

Latour, B. (2013): 'Once out of nature' - natural religion as a pleonasm. Gifford lecture. Dostupné na http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/GIFFORD-SIX-LECTURES_1.pdf

Otto, R. (1998). Posvátno: iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha: Vyšehrad

Paden, William E. 2002. Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. Brno: Masarykova univerzita.

Rosaldo, Renato. 1993. Culture and Truth. Boston: Beacon Press.

Said, Edward. 1994. Orientalism. N.Y.: Vintage Books.

Shapiro, Judith. 1987. The Christianization of Tupi-Guarani Cosmology. American ethnologist 14(1):126-139.

Todorov, Tzvetan. 1996. Dobytí Ameriky. Praha: Mladá Fronta.

Zíbrt, Čeněk. 1995. Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku. Praha: Academia.

 

 

Téma 2

Náboženství a migrace - náboženské etiky a politiky na nadnárodní scéně, globální náboženské diaspory, lokalizace a vymístění, hegemonie a alternativy, kritická antropologie

Povinná lit.:

Bowie, F. kapitola 3

Maréchal, Brigitte; Allievi, Stefano; Dassetto, Felice & Nielsen, Jorgen (eds.) (2003): Muslims in the Enlarged Europe. Leiden: Brill, str. 531-542

Dop. lit.:

Bramadat, Paul and Matthias Koenig (eds.) (2009): International Migration and the Governance of Religious Diversity. Montreal: McGill-Queen’s University Press.

Ebaugh, Helen Rose & Chafetz, Janet Saltzman (eds.) (2002): Religion across Borders: Transnational Immigrant Networks. Walnut Creek: Altamira

Laurence, J. (2012): The Emancipation of Europe’s Muslims: The State’s Role in Minority Integration. Princeton: Princeton University Press

Levitt, Peggy (2001): The Transnational Villagers. Berkeley: University of California Press
Maussen, M. (2007): The Governance of Islam in Western Europe: A State of the Art. Amsterdam: IMISCOE

Mendel, Miloš (2010): Džíhád: Islámské koncepce šíření víry. Praha: Atlantis
Pew Forum on Religion and Public Life (2012): Faith on the Move: The Religious Affiliations of International Migrants. Washington: Pew Forum on Religion and Public Life
Roudometof, Victor; Agadjanian, Alexander & Pankhurst, Jerry (eds.) (2005): Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the Twenty-first Century. Walnut Creek: Altamira

Vásquez, Manuel A. & Marquardt, Marie Friedmann (eds.) (2003): Globalizing the Sacred: Religion across the Americas. New Brunswick: Rutgers University Press

Toguslu, Erkan, ed. (2015): Everyday life practices of Muslims in Europe. Leuven University Press

 

 

Exkurze do pražské mešity na Černém mostě,  sraz na místě na metru Černý most (dole na peroně)

 

Téma 3

Praxis: Rituál - Co je (a co není)  rituál? Estetika rituálů.  Přechodové rituály. Profánní a sakrální rituály. Rituální násilí. Rituál jako divadlo, jako text, "pavučina symbolů", jako konverzace a kategorizace. Thick  and thin description.  Rituál ve vizuální antropologii.

Pov. lit.:

Bowie, F. kapitola 6

Turner, Victor. 2004 [1969]. Liminarita a communitas. Průběh rituálu. Brno: Computer Press. Str. 95-122.

Dop.lit.:

Bastide, Roger. 2003. Bahijské kandomble: Nagojský rituál. Praha: Argo

Elliston, Deborah A. 1995. Ritualized Homosexuality in Melanesia and Beyond. American Ethnologist 22 (4): 848-867.

Fernandez, James. W. 1986. Persuasions and Performances. Bloomington.

Latour, B. 1998. How to be iconophilic in art, science and religion? In Picturing Science-producing Art. Caroline A. Jones and Peter Galison (eds.). N.Y., London: Routledge.

Napolitano, Valentina. Becoming a Mujercita: Rituals, Fiestas, and Religious Discourses. Journal of the Royal Antropological Institute (N.S.) 3:279-296

Turner, Edith. 1992. Experiencing Ritual: A New Interpretation of African Healing. Philadelphia

Turner, Victor. 1986. The Anthropology of Perfomance.   

Turner, Victor. 1969. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago: Aldine Publishing   

Van Gennep, Arnold (1997). Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: NLN

Hervieu-Léger, D. (2005): Pohřební rituál pozdní modernity. Biograf 38

 Téma 4

Poiesis náboženských světů: znaky, symboly, jazyk včetně mlčení

Symboly jako základnístavební kameny náboženských světů, esencialistické x relativistické pojetí symbolických klasifikací. Performativita náboženského jazyka.

Povinná literatura:

Bowie, F. kapitola 2

Frye, Northrop (2000): Velký kód. Brno: Host, kapitola Jazyk I, str. 27 - 57

Dop. lit.

Becker, Alton L. 1979. Text-Building, epistemology and Aesthetics in Javanese Shadow theatre. In The Imagination of reality: Essays in Southeast Asian Coherence Systems. Norwood:Ablex Publishing Corp.

Calame-Griaule, Genevieve. 1965. La parole chez les Dogons. Paris:Gallimard.

Harding, Susan F. 1987. The Rhetoric of Fundamental Baptist Conversion. American Ethnologist 14 (2): 167-181

Jakobson, R. 1995.  Středověké fraškovité mystérium. Staročeský mastičkář. In Poetická funkce. Praha: H&H

Keane, Webb. 1997. Religious language. Annual review in Anthropology 26:47-71.

Lempert, Michael. 2012.

Discipline and debate: The language of violence in a Tibetan Buddhist monastery. Berkeley : University of California Press

Rosier-Catach, Irène. (2004):  La parole efficace: signe, rituel, sacré. Paris: Seuil

Soskice, Janet Martin (2007): The kindness of God: metaphor, gender, and religious language. Oxford: Oxford University Press

Stromberg, Peter G. 1993. Language and self-transformation. Cambridge: Cambridge University Press

Julia L. Cassaniti and Tanya Marie Luhrmann: The Cultural Kindling of Spiritual Experiences, Current Anthropology , Vol. 55, No. S10, The Anthropology of Christianity: Unity, Diversity, New Directions (December 2014) , pp. S333-S343, Published by: The University of Chicago Press on behalf of Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/677881

Latour, B. (2001): « Thou shalt not take the Lord's name in vain » - being a sort of sermon on the hesitations of religious speech. Dostupné na http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/79-RES-SERMON-GB.pdf

 Téma 5

Poiesis náboženských světů: mýty, kosmologie, paměť 

Pov. lit.:

Bowie, F. kapitola 5 a 10

Dop. lit.:

Campbell, Joseph. Proměny mýtu v čase: vývoj mýtů od raných kultur až po středověké legendy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000

Eliade, Mircea. 1994. Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie

Eliade, Mircea. 1993. Mýtus o věčném návratu. Archetypy a opakování. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku

Goody, Jack. (2010): Myth, ritual and the oral. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press

Kanovský, Martin. Štruktúra mýtov: štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa, Praha: Cargo Publishers.

Lincoln, Bruce. Discourse and the construction of society: comparative studies of myth, ritual, and classification. New York: Oxford University Press, 1989

Lévi-Strauss, Claude. 1993. Mýtus a význam. Bratislava: Archa.

Lévi-Strauss, Claude. 1996. Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin.

Lévi-Strauss, Claude. 2000. Štrukturálna antropológia. Bratislava: Kalligram.

Lévi-Strauss, Claude. 2001. Totemismus dnes. Praha: Dauphin.

Malinowski, Bronislaw. 1968. Vědecká teorie kultury. Brno: Kraj. kulturně-osvětové středisko

Malinowski, Bronislaw. 1926. Myth in primitive psychology.

Sahlins, Marshall. 1996. The Sadness of Sweetness: the Native Anthropology of Western Cosmology. Current Anthropology,  37 (3): 395-428

 Téma 6

 Autorita, moc a posvátný řád

Similarita vztahu k náboženské autoritě se vztahem k posvátnu. Typy náboženských autorit a posvátných řádů. Mocenské vztahy a mechanismy v náboženských světech.

Pov. lit.:

Bowie, F. kapitola 4

Weber, M. (1998): Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad, kapitoly Kouzelník - kněz (str. 143 - 149) a Prorok (str. 163 - 177)

Weber, M. (1997): Autorita, etika a společnost. Praha: Mladá Fronta. kapitoly Legitimita (str. 55 - 65) a Charisma (str. 132 - 163)

Dop. lit.:

Arendt, H. (1994): Krize kultury. Praha: Vyšehrad

Bourdieu, P. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum

de Bary, T. (2004): Nobility & civility: Asian ideals of leadership and the common good. Cambridge, Mass. : Harvard University Press

Foucault, M. 2003. Subjekt a moc. In: Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann a synové. Str. 195-225

Lužný, Dušan. 2005. Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství. Brno: Masarykova univerzita

Weber, Max. 1998. Sociologie náboženství. Praha: Vyšehrad

 

Téma 7

Praxis: trans, posedlost, zjevení a vize,  změněný stav vědomí, léčitelství. Co znamenajítyto termíny, můžeme je používat transkulturně? Modernizace v "magických" epistemologických realitách.  Okultismus v technických společnostech. Lze hledat společného jmenovatele těchto dvou procesů? Uzdravení jako model (post)moderního věřícího

Pov. lit.:

Bowie, F. kapitola 7 a 8

Konopásek, ZdeněkPaleček, Jan (2010): Apparitions and possessions as boundary objects: An exploration into some tensions between mental health care and pastoral care. Journal of Religion and Health (28 October 2010), pp. 1-16

Dop. lit.:

Boddy, Janice. 1988. Spirits and Selves in Northern Sudan: the Cultural therapeutics of Possession and Trance. American Ethnologist 15(1): 4-27.

Frank, Jerome D. 1973. Nonmedical healing: religious and secular. In Persuasions and Healing: A comparative study of Psychotherapy. Baltimore: John Hopkins University Press.

Geschiere, Peter. 2004. Čarodějnictví a modernita: návrat podivné spřízněnosti. In Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Skalník, Petr (eds.). Praha: SET - OUT.

Greenfield,  Sidney M. 1991. Hypnosis and Trance induction in the Surgeries of brazilian Spiritist healer-mediums. The Anthropology of Conciousness 2 (3-4): 20-25.

Kenyon, Susan M. 1995. Zar as modernisation in contemporary Sudan. Anthropological Qurterly 68 (2): 107-120.

Paleček, Jan (2010): Mariánský sluneční zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku. Biograf 52-53: 41-66

Sharp, Lesley A. 1994. Exorcists, Psychiatrists, and the Problems of Possession in Northwest Madagascar. Social Science Medicine. 38: 525-542.    

 

Téma 8

Náboženské poutě, média a  autenticita

Pov. lit.:

Bowie, F. kapitola 9

Margry, Peter Jan (2008): Secular pilgrimage: A contradiction in the terms? In: P.J. Margry, ed.: Shrines and pilgrimage in the modern world: New itineraries into the sacred. Amsterdam: Amsterdam University Press

Dop. lit.:

Crain, Mary M. 1997. The Remaking of an Andalusian pilgrimage Tradition: Debates regarding Visual representation and the Meanings of "Locality" in a Global Era. In Culture, Power, Place. Explorations in critical anthropology. Gupta, Akhil; Ferguson, James (eds.). Durham, London: Duke University Press.

De Vries, Hent;Weber, Samuel (eds.) 2001. Religion and Media (Cultural Memory in the Present. Stanford University Press.

Badone, Ellen; Roseman, Sharon S. eds. 2004. Intersecting Journeys: The Anthropology of Pilgrimage and Tourism.  Champaign, IL: University of Illinois Press.

Eade, J.;  Sallnow, M.J. eds.: Contesting the Sacred.

 

Téma 9

Hudba v náboženských světech

Vtělení spirituality skrze hudbu, náboženské konceptualizace hudby, sociální rozměr provozování a přijímání hudby, hudba v abrahámovských náboženstvích

 

 

 

 

 

 

 

Last update: Spalová Barbora, Mgr., Ph.D. (09.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html