Concepts in the Social Sciences - JSB144
Title: Pojmy v sociálních vědách
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (04.04.2024)
Kurz je určen pro studenty sociologie na bakalářském stupni. Studenti by si jej měli volit v prvním, nejpozději ve druhém ročníku. Cílem je zprostředkovat základy sociálněvědní metateorie a obecné metodologie. Výklad sleduje dvě základní linie: a) historickou - klíčové pojmy jsou interpretovány s ohledem na posuny jejich významů (sémantická analýza pojmů) zejména z hlediska filozofie a specificky teorie poznání. b) analytickou - zde se pozornost soustřeďuje okolo otázek výstavby teorií, konstrukcí výkladových modelů, definičních problémů. Výstupem kursu by měla být: a) v historické části - minimální orientace v nejobecnějších základech sociologie, zahrnutí relevantních filozofických otázek do výuky sociologie na bakalářském stupni. b) v analytické části - získané znalosti by se měly promítnout do schopnosti studentů odpovídajícím způsobem zpracovat teoretická a obecná metodologická východiska jejich bakalářských prací.Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (04.02.2022)

Feyerabend, Paul K. 2001. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.
Fay, Brian 2002. Současná filozofie sociálních věd. Praha: Slon.
Gadamer, Hans-Georg 1999. Člověk a řeč. Praha: Oikumene.
Weber, Max 1998. Sociologie, metodologie, politika. Praha: Oikumene.
Outhwaite, William 2007. Nové filosofie sociální vědy.? [New Philosphies of Social Science]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 29 (3/4), 2007: 5-39.

Holmwood, John 2019. Sociologie, veřejnost, politika. Praha: Filosofia.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (04.04.2024)

Požadavky Zpracování vybraného pojmu (3-5 normostran) - 40 bodů termín odevzdání - 31. 5.
Písemný test - 60 bodů Písemná zkouška se skládá z 10 otevřených otázek, které testují znalosti klíčových teorií, koncepcí a pojmů moderní sociologie.

Celkové hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu: 100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami) 81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami) 71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb) 61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky) 51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky) 50 - 0: F

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (13.02.2022)

Harmonogram:

1. Klíčové pojmy sociálních věd: základy novověké vědy

2. Pozitivistická tradice v sociálních vědách: Comte, Vídeňský kruh, "standard view" ve filosofii vědy.

3. Obrat k historii a sociologii vědy: vědecké revoluce, paradigma, racionální diskurs. Popper, Kuhn, Lakatos, Toulmin. Postpozitivistická teorie vědy.

4. Antipozitivistická tradice v sociálních vědách. Kant, Droysen, Dilthey, Windelband, Rickert. Vysvětlení versus porozumění.

5. Max Weber ? objektivita sociálního zkoumání. Tvorba pojmů v sociálních vědách. Ideální typy. Kauzalita. Jednání.

6. Max Weber - hodnotová neutralita sociálního zkoumání. Hodnoty a fakty. Reflexivita v sociologii.

7. Klíčové pojmy moderní sociologie. Idea pojmového rámce. Talcott Parsons a tvorba pojmů v sociologii. Jednání a struktura. pojem společnost u vybraných autorů (Simmel, Parsons, kritika pojmu u Touraina).

8. Návrat "velké teorie". Systémy, komunikace, teoretická logika v sociologii.

9. Filosofické přístupy k tvorbě pojmů ve společenských vědách. Positivismus, hermeneutika, realismus a racionalismus. Vztah vědeckého a přirozeného jazyka. Výstavba teoretických modelů vysvětlení.

10. Klíčové pojmy současné sociální teorie ve vztahu k sociálnímu vědění.
Diskurzivita (Habermas), kreativita (Foucault), reflexivita (Giddens)

11. Metodologický a teoretický vliv postmoderní sociální a kulturní teorie na sociální vědy
Sociální konstruktivismus, vědění/moc, obrat k rétorice, relativismus.

12. Jak se utváří vědění v sociálních vědách. Produkce, evaluace, aplikace (Camic, Lamont, Gross).