SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Concepts in the Social Sciences - JSB144
Title: Pojmy v sociálních vědách
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (11.04.2018)
Kurz je určen pro studenty sociologie na bakalářském stupni. Studenti by si jej měli volit v prvním, nejpozději ve druhém ročníku. Cílem je zprostředkovat základy sociálněvědní metateorie a obecné metodologie. Výklad sleduje dvě základní linie: a) historickou - klíčové pojmy jsou interpretovány s ohledem na posuny jejich významů (sémantická analýza pojmů) zejména z hlediska filozofie a specificky teorie poznání. b) analytickou - zde se pozornost soustřeďuje okolo otázek výstavby teorií, konstrukcí výkladových modelů, definičních problémů. Výstupem kursu by měla být: a) v historické části - minimální orientace v nejobecnějších základech sociologie, zahrnutí relevantních filozofických otázek do výuky sociologie na bakalářském stupni. b) v analytické části - získané znalosti by se měly promítnout do schopnosti studentů odpovídajícím způsobem zpracovat teoretická a obecná metodologická východiska jejich bakalářských prací.

Požadavky

Zpracování vybraného pojmu (3-5 normostran) - 40 bodů
termín odevzdání - 31. 3.
Písemný test - 60 bodů

Hodnocení:


A - 91-100 bodů
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60
F - méně než 50
Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (24.02.2009)

Feyerabend, Paul K. 2001. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.

Fay, Brian 2002. Současná filozofie sociálních věd. Praha: Slon.

Gadamer, Hans-Georg 1999. Člověk a řeč. Praha: Oikumene.

Weber, Max 1998. Sociologie, metodologie, politika. Praha: Oikumene.

Outhwaite, William 2007. Nové filosofie sociální vědy.? [New Philosphies of Social Science]. Teorie vědy/Theory of Science (Praha), vol. 29 (3/4), 2007: 5-39.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (24.02.2009)

1. Klíčové pojmy sociálních věd: základy novověké vědy

2. Pozitivistická tradice v sociálních vědách: Comte, Vídeňský kruh, "standard view" ve filosofii vědy.

3. Obrat k historii a sociologii vědy: vědecké revoluce, paradigma, racionální diskurs. Popper, Kuhn, Lakatos, Toulmin. Postpozitivistická teorie vědy.

4. Antipozitivistická tradice v sociálních vědách. Kant, Droysen, Dilthey, Windelband, Rickert. Vysvětlení versus porozumění.

5. Max Weber ? objektivita sociálního zkoumání. Tvorba pojmů v sociálních vědách. Ideální typy. Kauzalita. Jednání.

6. Max Weber - hodnotová neutralita sociálního zkoumání. Hodnoty a fakty. Reflexivita v sociologii.

7. Klíčové pojmy moderní sociologie. Idea pojmového rámce. Talcott Parsons a tvorba pojmů v sociologii. Jednání a struktura. pojem společnost u vybraných autorů (Simmel, Parsons, kritika pojmu u Touraina).

8. Návrat "velké teorie". Systémy, komunikace, teoretická logika v sociologii.

9. Filosofické přístupy k tvorbě pojmů ve společenských vědách. Positivismus, hermeneutika, realismus a racionalismus. Vztah vědeckého a přirozeného jazyka. Výstavba teoretických modelů vysvětlení.

10. Klíčové pojmy současné sociální teorie ve vztahu k sociálnímu vědění.

Diskurzivita (Habermas), kreativita (Foucault), reflexivita (Giddens)

11. Metodologický a teoretický vliv postmoderní sociální a kulturní teorie na sociální vědy

Sociální konstruktivismus, vědění/moc, obrat k rétorice, relativismus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html