SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Contemporary Empirical Researches in Czech Republic - JSB132
Title: Současné empirické výzkumy v ČR
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: 8
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://Přednášející je vždy uveden u příslušné přednášky.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Teacher(s): Mgr. Jarmila Pilecká
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Pre-requisite : JSB529
Aim of the course - Czech
Last update: Jana Vojanová (23.09.2019)

Cílem kurzu je seznámení posluchačů s aktuálními postupy ve výzkumu veřejného mínění a médií. V sérii deseti přednášek budou studenti seznámeni nejen s metodami a technikami, které jsou v rámci výzkumné praxe využívány, ale uvidí tyto nástroje zasazeny do kontextu výzkumů, které agentura MEDIAN řeší. 

 

Kurz se zaměří jak na moderní postupy ve výzkumu, tak na využívané analýzy i. Studenti budou aktivně zapojeni do výuky, aby znalosti prakticky využívali.

Course completion requirements - Czech
Last update: Jana Vojanová (23.09.2019)

Předpokládá se alespoň 70% účast na přednáškách i seminářích, tj. minimálně 7 z 10 vyučovaných hodin.  Při docházce 50 % a méně bude mít student automaticky nesplněno. 

V případě nemoci je nutno domluvit s vyučujícími individuální doplnění látky.  Důraz je kladen na aktivní participaci studentů -  zapojení  do diskuse a zadaných cvičení a na samostatnou přípravu před nimi.

 

Podmínkou pro ukončení kurzu:

-          Odevzdání alespoň 3 dílčích úkolů z přednášek v průběhu semestru (libovolná tři dle preferencí studenta)

-          Odevzdání závěrečné práce na jedno z vypsaných témat (budou sdělena v průběhu kurzu)

 

        I.            HODNOCENÍ

Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na přednáškách, úspěšném odevzdání závěrečné práce a vypracování 3 dílčích úkolů. Výsledná známka bude sestavena podle následujících kritérií hodnocení:

A.      Aktivní účast na přednáškách a seminářích: 40%

B.      Dílčí úkoly v průběhu semestru: 30 %

C.      Semestrální práce: 30 %

 

Literature - Czech
Last update: Jana Vojanová (23.09.2019)

Vyplyne vždy z přednášky.

Teaching methods - Czech
Last update: Jana Vojanová (23.09.2019)

Výuka probíhá formou spojených přednášek, které se uskuteční jednou týdně. Studenti budou aktivně zapojeni do průběhu přednášky, každé z témat bude doplněno praktickou částí, kde budou diskutovat o problému či si prakticky zkoušet získané znalosti. Z každé přednášky budou studenti dostávat dílčí úkoly.

Syllabus - Czech
Last update: Jana Vojanová (07.10.2019)

1.      Výzkumy sociální struktury, stratifikace a mobility – Milan Tuček

Přehled metodiky rozsáhlých reprezentativních výzkumů sociální struktury a mobility 1967 – 2006. Půjde o klíčová empirická šetření, která ilustrují vývoj sociologického terénního výzkumu před a po roce 1989 v ČR. Zmíněny budou i významné mezinárodní projekty (ISSP, EVS).

 

2.      Metodiky sběrů, výběrů a tvorby dotazníků (PAPI, CAPI, CAWI, CATI, FG, IDI, panel respondentů) – Jarmila Pilecká

Jsou F2F sběry mrtvé? Jaké způsoby dotazování zvolit? Jak vybrat respondenty? A jak se jich ptát? Účastníci budou seznámeni s aktuálními postupy sběru dat se zaměřením na kombinace způsobů dotazování. V rámci přednášky bude probrán základní postup při nastavení designu výzkumu, vymezení cílové skupiny a nastavení výběru respondentů, s praktickou ukázkou postupu. 

 

3.      Výzkumy chudoby a kvality života – Daniel Prokop

V přednášce se zaměříme na možnosti zkoumání tématu chudoby a kvality života. Popíšeme, jak se chudoba měří a jak to ovlivňuje výsledky a to, jak se o chudobě v Česku bavíme. Rozebereme klíčové problémy, které s chudobou v Česku souvisí - například nerovnosti regionů, exekuce a politiku bydlení. Budeme se zabývat tím, nakolik se chudoba mezigeneračně "dědí" a jakou roli v tom hraje české vzdělávání. Posluchači budou seznámeni s konkrétními výzkumy, které se tématu věnují.

 

4.      Mediální měny (PEM, MP, RP, NM, MML-TGI, adMeter), jejich metodika – Vladimír Kožíšek

Představíme metodiku a její vývoj u nejrozsáhlejších (co do počtu respondentů) mediálních výzkumů v ČR. Ukážeme si výsledky čtenosti tiskových médií a poslech rozhlasových stanic. Řekneme si o procesech důležitých pro vznik a údržbu panelových výzkumů, především pokud je panel určený pro mediální měření. Zamyslíme se nad možnostmi měření sledovanosti Internetu.

 

5.      Pohled na českého spotřebitele (MML-TGI a na co se používá) – Erika Kovaříková

Představení unikátního, komplexního a dlouhodobého datového zdroje k analýze české (slovenské) populace. Robustní výzkum s ročním vzorkem 15.000 respondentů umožňuje nespočet vhledů na životní styl, hodnoty, spotřební i mediální chování. Ukázky příkladů využití v praxi i praktické procvičení práce s výstupy.

 

6.      Tvorba segmentací, společenských typologií, datové fúze – Matěj Ehrlich

V přednášce se zaměříme na to, jak pomocí nejčastěji používaných segmentačních technik tvořit společenské typologie a jak vzniklé segmenty následně využít. Důraz bude kladen především na technickou stránku věci, tedy na vysvětlení jak jednotlivé metody fungují a jaké mají limity. Krátce se rovněž dotkneme problematiky datových fúzí a klasifikačních metod založených na bázi strojového učení.

 

7.      Volební chování a politika – Jarda Horníček

Je česká společnost opravdu rozdělena na dva nesmiřitelné tábory? Jaký typ voličů v současné době oslovují nejsilnější strany české politické scény? Lehké povídání o tom, co všechno jsme schopni vyčíst z dat o volebním chování a politických názorech občanů České republiky. Ukázka metod strojového učení na reálných studiích a rozbor jejich výsledků.

 

8.      Vliv masmédií na českou společnost – Josef Fišer

„Média nám neříkají, co si máme myslet, ale úspěšně nám vnucují, o čem máme přemýšlet.“ (Cohen, 1963). Přednáška se zaměří na uvedení studentů do jedné z klíčových teorií výzkumu médií -  Agenda-setting I. a II. stupně, která vymezuje interakci médií a veřejného mínění. Zde jsou média chápána jako mechanismus, který má schopnost nastolovat veřejně důležitá témata – tedy nastolovat agendu. Druhý stupeň teorie potom míří k vlivu na to, jak bude příjemce o nastolených tématech přemýšlet. Přednáška se tematicky dotkne i témat jako je priming a gatekeeping.

 

9.      Přímá měření médií, efektivita reklamy apod. (adMeter) – Josef Fišer

Hlavním obsahem interaktivní přednášky bude diskuse dostupných a užívaných technologií a metodologií pro pasivní měření jednotlivých mediatypů i crossmediální řešení. Zaměříme se na výstupy a analýzy dat z přímého měření pro programové účely médií i plánování a vyhodnocování reklamních kampaní mediálních agentur a koncových klientů. Diskuse se zaměří na měření expozice kampaní i výkonových cílů kampaní a jejich optimalizaci (atribuční modelování). Dotkneme se big-datových projektů v rámci Data Management Platforem mediálních agentur a propojování mediálních dat pomocí datových fúzí či jiných statisticko-matematických modelů. Součásti přednášky bude nejen komerční užití, ale i sociálně-politické využití dat z přímého měření.

 

10.   Mediální plánování, optimalizace reklamních investic, SW nástroje – Richard Beneš

V přednášce se studenti seznámí s principy přípravy mediálních plánů a strategií, jakým způsobem se v praxi využívají mediální měny pro plánování a optimalizaci vynaložených investic do reklamních kampaní. Nedílnou součástí bude i praktická ukázka softwarových nástrojů používaných v procesu plánování. Závěrem se blíže podíváme na aktuální trendy a blízkou budoucnost v přípravě mediálních kampaní.

 http://showme.median.cz/JSB131/

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html