SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor thesis´ project - JSB100
Title: Projekt bakalářské práce
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022 to 2024
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (80)
Min. number of students: 45
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Bc. Daniel Saifrt
Annotation - Czech
Základním cílem předmětu je poskytnout studentům bakalářského oboru studia prostor pro přípravu a zpracování tezí bakalářské práce. První týden v letním semestru probíhá úvodní setkání (dle příslušného rozvrhu na daný semestr), v němž jsou studenti informováni o organizaci kurzu a svých povinnostech. Následně je kurz veden školiteli samostatně, a to formou konzultací. Každý školitel stanoví rovněž dle svého uvážení harmonogram svých konzultací a požadavky, které musí student/ka v průběhu semestru splnit. Konzultace musí proběhnout nejméně 4krát za semestr.
Kurz je určen pro studenty druhého ročníku studia, resp. studenty v letním semestru druhého ročníku studia. Studenti, kteří si kurz zapisují v jiném ročníku (třetím) tak činí s plným vědomím, že to pro ně znamená úpravu řádného harmonogramu studia (většinou jeho prodloužení nejméně o jeden semestr).
Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je vytvořit vhodný institucionální prostor pro relevantní zpracování kvalitních tezí bakalářské práce v programu Politologie a veřejná politika.

Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura:
Vzhledem k charakteru semináře studenti vycházejí z doporučení školitelů, mohou rovněž využívat informační systém UK a zdroje poskytované Knihovnou společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-78.html).

Šablona tezí bakalářské práce: https://ips.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/6f123982-23b3-4456-9881-da9e938a64depvp_bp_teze_210321.docx


Doporučená literatura:
Šanderová, J. (2007). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické nakl. SLON.
Další literatura je vázána výlučně na konkrétní téma bakalářské práce a studentům bude poskytnuta školiteli s ohledem na zvolené téma bakalářské diplomové práce.

Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Teaching methods - Czech

Kurz probíhá formou konzultací; studující pracují s literaturou, která zahruje:

a) obecná pravidla zpracování podkladů a tezí bakalářské práce,

b) zpracování podkladů k tezím dle požadavků školiltele.

Povinností studujíících je v průběhu semestru pravidelně, nejméně však 4x do odevzdání finálních tezí, konzultovat s vedoucí/m své bakalářské práce přípravu a zpracování tezí. Finalní teze musí být odevzdány nejpozději do 30. června 2024 do Moodlu a nahrány školitelem do SISu.

Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Zápočet je vázán na odevzdání a schválení tezí (Projektu) bakalářské práce jejím vedoucím.

1) Písemné teze bakalářské práce  (Projekt) musí být vloženy do 30. 6. 2024, jak do SISu (jako anotace vedoucího práce), tak do Moodle do kurzu Projekt bakalářské práce: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15018

2) Pro vypracování závěrečné verze tezí lze teze odevzdat jako prostý dokument ve formátu PDF. V této formě lze využít i pro vlastní archivaci.

3) Po odevzdání tezí jak v SISu (přiřazení studujícího k tématu práce se všemi náležitostmi projektu), tak v Moodlu kurzu má student právo na získání zápočtu v SIS.

Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Syllabus - Czech

Úvodní seminář 21. února 2024 - zadání tezí bakalářské práce
Samostatná práce studujících s konzultanty - očekává se, že na konci března budou mít studenti vybráno téma práce a vedoucího
Mid-term konzultace postupu při psaní tezí
Samostatná práce studujících s konzultanty na tezích bakalářské práce
Závěrečný seminář - odevzdání tezí bakalářské práce - povinností každého studujího je odevzdat v rámci ukončení kurzu finální teze bakalářské práce jak v SISu, tak Moodlu kurzu nejpozději do 30. 6. 2024.

Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Entry requirements - Czech

Kurz je určen pouze pro studenty druhého ročníku studia programu Politologie a veřejná politika.

Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (10.02.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html