SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction into Public Policy - JSB061
Title: Úvod do veřejné politiky
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2015 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 90 / 45 (82)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://konzultace: termíny na přihlášení na: http://terms.fsv.cuni.cz
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Jaroslav Hála
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Bc. Daniel Saifrt
Pre-requisite : JSB025
Is incompatible with: JSB523
Annotation -
Last update: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (16.02.2012)
The course is designed for bachelor students of sociology and social policy in the second term of their studies, and it presents them a realm of public policy and basic conceptual approaches to its study. Theoretical conceptualizations are here complemented by examples of concrete public policies provided by invited guests and seminar exercises.
Literature -
Last update: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (28.10.2019)

Elementary literature:
COLEBATCH, H. K. Úvod do policy. Brno : Barrister & Principal, 2005.
COLEBATCH, H. K. Policy. 2nd ed. Maidenhead : Open University Press, 2004.
FIALA, Petr; SCHUBERT, Klaus. Moderní analýza politiky : Uvedení do teorií a metod policy analysis. Brno : Barrister & Principal, 2000.
HOWLETT, Michael; RAMESH, M.; PERL, Anthony. Studying Public Policy : Policy Cycles & Policy Subsystems. 3rd ed. Don Mills (Ont.) : Oxford University Press, 2009.
POTŮČEK, Martin a kol. Veřejná politika. Praha : SLON, 2005.
VESELÝ, Arnošt; NEKOLA, Martin (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik : přístupy, metody a praxe. Praha : SLON, 2007.
NOVOTNÝ, Vilém. Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu. Praha : Karolinum, 2012.
There is Moodle application available to inscribed students which contains other selected literature (papers) (see http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=780).

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (20.02.2024)

Kritéria hodnocení:

K absolvování předmětu je potřebné úspěšně splnit všechny požadované aktivity, tj. mít požadovanou docházku na cvičeních, ohodnocenou aktivitu na cvičeních, uznanou odevzdanou zprávu z rozhovoru s aktérem (+ přepis + nahrávka); uznanou odevzdanou zpětnou vazbu a analytickou práci, a nepřestoupit pravidla akademického anebo slušného chování (např. plagiátorství, podvádění, respekt k vyučujícímu atd.).

Docházka na cvičení                                                                                     (min. 5 uznaných docházek)

Aktivity na cvičení (splnění 4 úkolů, otázky k textům atd.)                                       (max. 12 bodů)

Rozhovor s aktérem                                                                                      (max. 12 bodů)

Analytická práce                                                                                                           (max. 40 bodů)

Zpětná vazba k seminární práci                                                                             (max. 3 body)

Atestace formou teoretického písemného testu                              (min. 18 - max. 33 bodů)

Celkem                                                                                                                             (max. 100 bodů)

 

K závěrečnému písemnému testu nebudou připuštěni ti studující, kteří nesplní podmínky aktivní účasti na cvičeních (docházka, otázky atd.) anebo jim nebude uznáno odevzdání zprávy z rozhovoru s aktérem (+ přepis + nahrávka) anebo jim nebude uznáno odevzdání zpětné vazby či analytické práce anebo přestoupí pravidla akademického či slušného chování.

Odevzdání vypracovaných otázek k textům v požadovaném termínu před cvičením je také považováno za vstupenku na nadcházející cvičení, tj. bez odevzdání otázek v požadovaném termínu nebude uznána účast na nadcházejícím cvičení.

Pracovním jazykem je čeština, případně angličtina (předpokládá se pasivní znalost pro čtení odborných textů), tj. písemné výstupy jsou vypracovávány v češtině.

 

Harmonogram nejdůležitějších termínů

Odevzdat nejpozději do:

tří dnů 23. 55 před nastávajícím cvičením vaší skupiny (Kroky 1 až 4) každý elektronicky přes aplikaci Moodle úkoly na nadcházející cvičení + otázky k textům na nadcházející cvičení

tří dnů 23.55 před nastávajícím posledním cvičením vaší skupiny (Krok 5) každý elektronicky přes aplikaci Moodle závěrečnou zprávu z rozhovoru s vybraným aktérem a nahrávku rozhovoru.

pátku 14. června 2024 18.00 (Krok 6) – zaslání finálního draftu analytické práce přiřazené skupině ke zpětné vazbě.

pátku 21. června 2024 18.00 (Krok 7) zpětná vazba k přidělenému finálnímu draftu analytické práce

pátku 28. června 2024 18.00 (Krok 8) každý elektronicky finální verzi analytické práce přes aplikaci Moodle, při nesplnění těchto úkolů v požadovaném termínu nebude práce přijata k hodnocení.

Zadání úkolů na cvičení a rozhovoru s aktérem bude zveřejněno na Moodlu.

Doporučená struktura analytické práce a její povinné formální náležitosti budou uvedeny na Moodlu. Nesplnění požadavků na formální náležitosti může vést k nepřijetí práce či snížení jejího hodnocení.

 

Škála hodnocení:

A           91-100 bodů

B            81-90 bodů

C           71-80 bodů

D           61-70 bodů

E            51-60 bodů

F            50 a méně bodů

Účastníci kurzu jsou zpravidla souhrnně hodnoceni na základě plnění uvedených aktivit a termínů.

 

Termíny atestace:

24. května 2024, U Kříže 8

31. května 2024, U Kříže 8

7. června 2024, U Kříže 8

21. června 2024, U Kříže 8

Může být změněno z organizačních důvodů.

 

Termíny písemného testu:

24. května 2024, U Kříže 8

31. května 2024, U Kříže 8

7. června 2024, U Kříže 8

21. června 2024, U Kříže 8

Může být změněno z organizačních důvodů.

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (20.02.2024)

Kurz je určen především studujícím 1. ročníku studijního programu Politologie a veřejná politika a 2. ročníku studijního programu Sociologie a sociální politika i Demografie se specializací veřejná a sociální politika.

Účast studentů z dalších programů je dána prostorovými možnostmi a dohodou s vyučujícím.

Pracovním jazykem je čeština, případně angličtina (předpokládá se pasivní znalost pro čtení odborných textů), tj. písemné výstupy jsou vypracovávány v češtině.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html