SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Introduction to Educational Policy - JSB039
Title: Úvod do vzdělávací politiky
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023 to 2024
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 100 / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Natálie Kopecká
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Bc. Daniel Saifrt
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Is incompatible with: JSB524
Is interchangeable with: JSM606
Annotation -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (27.01.2020)
Indroduction to educational policy
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (05.02.2016)

Student/ka by měl/a být na konci kurzu schopen/a:
- používat pojmosloví vzdělávací politiky;
- orientovat se v českém vzdělávacím systému;
- přemýšlet o vzdělávání v širším společenském kontextu;
- klást si otázky po příčinách a důsledcích různého nastavení vzdělávací politiky;
- najít si informace k aktuálním otázkám českého vzdělávání;
- konfrontovat svojí osobní zkušenost s odbornou literaturou a empirickou evidencí.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (27.01.2020)

Grade is based on five homeworks and final paper

Literature -
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (27.01.2020)

Literature:

Kohoutek, J.; Veselý, A., Špačková, Z. (Eds.) Vzdělávací politika. Brno: Masarykova univerzita.

Creating Effective Teaching and Learning Environments : First Results from TALISTeaching and Learning International Survey, OECD, 2009. ISBN 978-92-64-05605-3.

European Comission. Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013

Kalous, J.; Štoček, J.; Veselý, A. (Eds.) 2007. Educational Policy Studies in the Czech Republic. Plzeň: Aleš Čeněk.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.). 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. 172 s. ISBN 80-246-1260-7.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.). 2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum.

Kalous, J.; Veselý, A. (Eds.). 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. 181 s. ISBN 80-246-1261-5.

MŠMT. Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele 2014/15. Dostupné na http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v aktuálním znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html