SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Social Antropology - JSB032
Title: Dějiny sociální antropologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4989
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Pre-requisite : JSB051
P//Is pre-requisite for: JSB311, JSB055, JSB500
XP//In complex pre-requisite: JSB502
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (06.02.2017)
Jednosemestrální kurs seznamující s vybranými osobnostmi a tématy britské sociální antropologie, americké kulturní antropologie a francouzské etnologie do 60. let 20. století. V kursu nenabízíme prosté lineární vyprávění o dějinách antropologického myšlení. I když se takovéto schematičnosti (spíše z didaktických a praktických důvodů) zcela nevyhýbáme, naše hlavní ambice leží jinde. Chceme v něm ukázat, že mnohá antropologická témata i přístupy k jejich řešení, která bývají již většinou považována za "klasická", jsou dodnes předmětem zájmu společenských věd stejně jako součástí našeho intelektuálního arzenálu, jehož prostřednictvím rozumíme světu kolem nás. Dějiny sociální antropologie, jak je představujeme v tomto kursu, nám tak nejsou pouze souhrnem přednášek o tom, co si kdo kdy myslel a napsal, ale především prostředkem k poučenému komentování naší současnosti.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Cílem kursu je naučit studenty rozumět současnosti ve vztahu k dějinám antropologického myšlení a jeho tématům. Dějiny oboru jsou představeny jako otevřený proces, který nelze plně ohraničit škatulkami myšlenkových škol. Takto jsou dějiny sociální antropologie vysvětlovány nejenom ve vtahu k jeho "mrtvým klasikům", ale především s přesahem do současného antropologického a politického myšlení.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (03.02.2018)

Doporučená literatura k celmu kursu

BARNARD, Alan. 2000. History and Theory in Anthropolgy. Cambridge: Cambridge University Press.

Podrobný a průběžně aktualizovaný seznam literatury je dostupný v Moodle na stránkách kursu zde.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Přednášky, seminární výuka.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (09.01.2019)

Znalost základní literatury.

Znalost literatury uvedené k jednotlivm přednáškám a seminářům jako Povinná četba.

Průběžné plnění zadanýých úkolů v požadované kvalitě a rozsahu (viz. stránka kursu v Moodle).

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)
50 - 0: F

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (03.02.2018)

Rozvrh témat je pouze orentační, aktuální sylabus je dostupný na stránkách kursu v Moodle zde.

Týden 1
Evolucionistické myšlení (James G. Frazer). Hierarchie a dominance. Liberální demokracie a konec dějin (Francis Fukuyama)

Týden2
Bronislaw Malinowski. Teoretická východiska zúčastněného pozorování, konstrukce antropologického terénu

Týden 3
Zrod britského funkcionalismu. Alfred Reginald Radclife-Brown a studium příbuzenství jako studium sociální struktury. Nepotismus v moderních společnostech (Bush)

Týden 4
Edward Evan Evans-Pritchard a vrcholný funkcionalismus

Týden 5
Zrod manchasterské školy. Max Gluckman. Sociální situace, konflikt a dynamická rovnováha

Týden 6
Edmund Leach: od kultury k sociální struktuře

Týden 7
Zrod moderní francouzské etnologie. Émile Durkheim, Marcel Mauss. Sociální fakt, totální sociální fakt. Kategorizace

Týden 8
Margaret Meadová versus Derek Freeman. Kulturní determinismus a výzkumnická situovanost

Týden 9
Ruth Benedictová a vzorce kultury. Samuel P. Huntington a střet civilizací

Týden 10
Od strukturalismu Clauda Lévi-Strausse ke kognitivní antropologii a antropologii přírody Philppa Descoly

Týden 11
Marshall Sahlins: preskriptivní a performativní struktura

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html