SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Bachelor thesis seminar I - project presentation - JSB031
Title: Bakalářský seminář I - diskuse projektů
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (100)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
P//Is pre-requisite for: JSB060
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)
Cílem kurzu je vytvořit kritické a tvůrčí prostředí, v němž studenti dostanou zpětnou vazbu při rozvíjení bakalářských prací. Kurz je tvůrčí dílnou, prostorem pro výměnu zkušeností a pro dialog nejen mezi vyučujícím a studenty, ale i mezi účastníky kurzu navzájem. Kurz účastníky seznámí se základními principy výběru literatury, uvede je do základních principů psaní odborného textu a etiky akademické práce. Předmětem diskusí budou definice cílů práce a výzkumných otázek, teoretické a konceptuální ukotvení práce, volby metod a technik analýzy dat. Na kurz navazuje seminář v druhém semestru, v průběhu kterého účastníci pracují na dopracování bakalářské práce a vyzkoušejí si její prezentaci.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (15.09.2019)

Požadavky k udělení zápočtu určuje vedoucí konkrétního semináře a mohou se mezi skupinami lišit.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Povinná literatura:

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. Studijní texty. ISBN 80-86429-40-7.

Doporučená literatura:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.

GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

SPOUSTA, Vladimír. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.

BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists: how to start and finish your thesis, book, or article. Chicago: University of Chicago Press, c1986. ISBN 0-226-04108-5.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Průběh semináře
    • Zapsaní studenti předloží v prvním týdnu semestru projekty svých bakalářských prací včetně kontaktu na svého vedoucího bakalářské práce.
    • Každý ze zapsaných studentů vystoupí v průběhu semestru se dvěma prezentacemi svého tématu. Rozpis vystoupení jednotlivých studentů určuje vyučující. V první prezentaci studující představí rozpracovaný projekt bakalářské práce. Ve druhé prezentaci studující představí nástin řešení dílčího problému, jemuž se v bakalářské práci věnuje. Toto téma druhé prezentace je představeno ve vztahu k zadané odborné literatuře a s oporou v předchozí konzultaci s vedoucím práce. Účast vedoucích prací na druhé prezentaci je vítána.
    • Každý ze zapsaných studentů rovněž vystoupí s dvěma koreferáty, kritickým čtením a) vybraného projektu bakalářského a b) prezentace dílčího problému

Předběžný sylabus s představením kurzu vedeného J. Hasmanovou Marhánkovou naleznete v sekci Soubory (seminář vedený je určený především pro studující, kteří pracují na bakalářské práci antropologického zaměření či empirických prací využívající postupy kvalitativního výzkumu).

Předběžný sylabus s představením kurzu vedeného M. Mouralovou a O. Angelovskou naleznete v sekci Soubory (seminář je určený pro studující, kteří pracují na bakalářské práci sociálněpolitického/veřejněpolitického zaměření vedenou vyučujícími z KVSP, ostatní studující mohou být z kapacitních důvodů vyškrtnuti ze skupiny).

Představení kursu a sylabus semináře vedeného Barborou Spalovou najdete zde:
http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3285

Představení kursu a sylabus semináře vedeného Martinem Hájkem najdete zde:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=928

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html