SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social Policy: An Introduction - JSB026
Title: Úvod do sociální politiky
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 100 / 60 (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://Konzultační hodiny:
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Incompatibility : JSB521
Pre-requisite : JSB025
Interchangeability : JSB521
Is incompatible with: JSB569, JSB521
Is pre-requisite for: JSB027
In complex pre-requisite: JSB072
Annotation -
Last update: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)
It is the basic course the objective of which is to make the students acquainted with the history of social policy, with theoretical and ideological conceptions that are applied in the analysis of social policy, with methodology and instruments of social policy. Attention is paid to international context of social policy, especially, to the institutions influencing social policy in Europe and to the place of social policy in European integration processes.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

The goal of the course is to make the students acquainted with the history of social policy, with theoretical and ideological conceptions that are applied in the analysis of social policy, with methodology and instruments of social policy. Attention is paid to international context of social policy, especially, to the institutions influencing social policy in Europe and to the place of social policy in European integration processes

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (03.02.2021)

Splnění studijních povinností:

Závěrečné hodnocení je podmíněno přípravou a účastí na seminářích (viz dále semináře) a napsáním závěrečného testu z předmětu vycházejícího z povinné literatury (hodnotí garantky kurzu). Minimální počet bodů pro znalostní test je 25 bodů. Minimální počet získaných bodů z úkolů a aktivit seminářů je 26.

 

Celkové hodnocení kurzu:

 

Aktivity

Maximální počet bodů

Písemná zkouška (test věcných znalostí)

50 

Požaduje se minimální počet bodů za znalostní test 25

Semináře (hodnoceny zvlášť)

50 (5 x 10)

Požaduje se splnění všech úkolů a aktivit, minimálně 26 bodů cekem

Celkem

100

 

Výsledné hodnocení

Body

Výsledek

91 – 100

A – výtečně

Vynikající výkon pouze s drobnými chybami

81 – 90

B – velmi dobře

Nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami

71 – 80

C – dobře

Celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

61 – 70

D – uspokojivě

Přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

51 – 60

E – dostatečně

Výkon splňuje minimální požadavky

0 – 50

F – nedostatečně, neprospěl/a

Je zapotřebí značné množství další práce

 

Minimální počet bodů pro uspění v kurzu je 51 bodů (25 za písemný test, 26 za semináře).

 

Semináře:

  • Náplň prvních čtyř seminářů seskládá (a) z vypracování písemné přípravy – úkolu -  ve dvojicích  (b) ze seminárních aktivit na Moodle s tématem daného semináře.

  • (a) Úkol na seminář je nutno splnit vždy. Úkoly na semináře studenti připravují ve dvojicích – jedná se přečtení textu a následnou písemnou příprava, kterou je potřeba odevzdat do Moodlu nejpozději do dne konáním semináře (tedy půlnoci příslušných úterý).  Za každý den prodlení je odečítán jeden bod. Zadání seminářů a texty jsou na Moodlu. Každý úkol je hodnocena max. 5 body.

  • (b) Aktivity na seminář je rovněž nutno splnit vždy, a to nejpozději do půlnoci příslušných úterý). Za každý den prodlení je odečítán jeden bod. Aktivity na semináři plní studenti/ky jednotlivě. V případech, kde je to možné hodnotit, je třeba aktivity splnit alespoň na 60 %, takovéto aktivity lze opakovat. Splněné aktivity na každý seminář jsou hodnoceny celkem max. 5 body.

  • V případě, že odevzdané úkoly/aktivity nebudou splňovat zadání, mohou být vedoucí/m semináře vráceny k dopracování či přepracování.

  • V případě neshod v týmu je třeba vždy kontaktovat obě garantky kurzu (Jelínkova, Angelovská).

  • Na poslední - pátý -  seminář si vždy 4 studenti v týmu (tj. dvě dvojice dohromady) připraví krátké video v Powtoon (https://www.powtoon.com) na předem zadané téma ze sociální politiky. Zadání na video dostanete na prvním semináři. Téma je možno konzultovat s vedoucími seminářů nebo garantkami kurzu. Za včas nahrané video v Powtoonu dostává každý z tvůrců max. 10 bodů, pokud není garantkám zaslaná informace, že se některých člen týmu nepodílel atp.

  • Hodnocení seminářů – shrnutí: 4 x 5 bodů (max) za včas odevzdaný seminárního úkolu, 4 x 5 (max) bodů za včasné splnění seminárních aktivit, 1 x 10 bodů (max) za Powtoon video. V případě pozdního odevzdání se za každý zpožděný den odečítá jeden bod od maximálního počtu získaných bodů. Všechny úkoly, semináře i video v Powtoonu je třeba pro absolvování kurzu splnit.

 

Doplňující informace

  • V případě neodevzdání povinných příprav (úkoly, aktivity, video v Powtoonu) na semináře, není možné studenta/ku z předmětu hodnotit.

  • V případě závažných zdravotních a jiných potíží, které nedovolují včas a dle zadání plnit přípravu na seminář, je třeba garantky kurzu kontaktovat neprodleně.

  • Studenti sespeciálními potřebami, nechť kontaktují garantky na počátku semestru. Garantky jsou otevřené tomu vytvářet férové a přijatelné podmínky pro studenty/ky se speciálními potřebami.

 

 
Literature -
Last update: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

BRDEK, M., JÍROVÁ, H.: Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha, Codex Bohemia 1998
ENGLIŠ, K.: Sociální politika. Praha, F. Topič 1916.
HAD, M. URBAN, L.:První pilíř Evropské unie. MZV, Praha 2000
KELLER,J.: Soumrak sociálního státu. Praha, Slon 2005
KREBS, V. a kol.: Sociální politika. Praha, ASPI 2005
MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha, Slon 1994.
MAREŠ,P.: Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha, Slon, 1999
MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, Slon 1994.
MUNKOVÁ, G. A kol.: Sociální politika v evropských zemích. Praha, Karolinum 2004
MUSIL, L.: Vývoj sociálního státu v Evropě. Doplněk Brno, 1996
POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika (Kapitoly Sociální politika, Zdravotní politika a další) Praha, SLON 2005
POTŮČEK, M.: Sociální politika. Praha, Slon 1995.
POTÚČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha, Slon 1999
RABUŠIC, L.: Česká společnost stárne. MU Brno, 1995
RYS, V: Česká sociální reforma. Praha, Karolinum 2003
SIROVÁTKA, T., MAREŠ, P.: Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika MU Brno 2003
SIROVÁTKA, T. (editor): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice MU FSS Brno 2002
SBORNÍK: Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989. Praha, Karolinum 1998
TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení C.H. Beck Praha 2000
TOMEŠ,I. A kol.: Sociální správa. Praha, Portál 2002
TOMEŠ, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Sešity pro sociální politiku. 2. Vydání, Praha, Socioklub, 2001
TOMEŠ, I. KOLDINSKÁ, K: Sociální právo v EU C.H.Beck Praha 2003
VEČEŘA, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, Slon 1996
VOSTATEK, J.: Sociální zabezpečení, teorie a politika. Praha, VŠE 1995.
ŽIŽKOVÁ, J. A KOL.: Úvod do studia sociální politiky. Praha, VŠE 1995.

CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW,

Teaching methods -
Last update: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. (26.02.2017)

Lectures, Semminarss, students presentation to social issues

Syllabus -
Last update: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. (10.02.2020)

1. Social policy and its basic framework: Social problems, critical situations in the life of the people. The individual, the family, the society and other subjects and objects of social policy. The relation to other branches of science
2. Genesis of European social policy: The development of ideas and development of institutions. The Czech school and its contribution in the period between the wars.
3. Current social policy: Social reform after 1989. Social doctrine.
5. Values and ideology: Freedom, (In)equality and social justice as the basic values from which the approach to social policy ensues.
6. Social policy and welfare state.
7. Crisis of welfare states. Criticism of WS. Current problems and tendencies in the development of welfare states. Neo-conservativism and social corporatism.
8. Social policy as practice: Main objectives, functions and principles of social policy.. Instruments of social policy. Social security as the core of social policy.
9. Re-distribution as the main instrument of social policy: problems of equality and inequality in incomes and richness and question of social justice. Measurement of income inequalities. Income differentiation in the Czech Republic after 1989.
10. International organizations and institutions influencing social policy in the Czech Republic. Social policy and the European Union.


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html