SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Problems - JSB025
Title: Sociální problémy
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 150 / unknown (150)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://dl.cuni.cz/cuni/files/index.php?id=317&wdir=%2F&choose=
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Is pre-requisite for: JSB026, JSB072, JSB061
Annotation - Czech
Kurz dává odpovědi na zásadní otázky týkající se příčin vzniku a přetrvávání sociálních problémů. Zabývá se zkoumáním škodlivosti a prospěšnosti sociálních problémů v moderní společnosti. Objasňuje také, jaké zásadní typy řešení těchto problémů nabízejí jednotlivé teoretické přístupy a jaké mají výhody a nevýhody. Odpovídá na otázky: Jak a kým jsou společenské problémy ve společnosti definovány? Jak se tyto problémy vyvíjí a jak se dostávají do povědomí široké veřejnosti? Kurz nabízí komplementární pohled na jednotlivé teoretické přístupy a snaží se studenty vést k jejich kritické reflexi. Praktická využitelnost jednotlivých teorií v analýze společenských věd je průběžně demonstrována na konkrétních příkladech ze života (české) společnosti. Na řadu konkrétních problémů se pak kurz zaměřuje podrobněji a ukazuje jejich vnímání z pohledu různých teoretických perspektiv. V neposlední řadě se pak zabývá pozicí sociálních vědců při pojmenovávání řešení sociálních problémů.
Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (19.11.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními teoretickými přístupy ke zkoumání sociálních problémů, kterými disponují společenské vědy a naučit studenty využívat jednotlivé teorie při analýze aktuálních sociálních problémů (nejen) v České republice. Hlavním cílem kurzu je naučit studenty analyzovat aktuální sociální problémy v České republice z pohledu sociálních věd a kriticky o nich uvažovat. Důraz je tedy kladen na schopnost studentů aplikovat teoretické poznatky a přístupy při zkoumání konkrétních sociálních problémů a na základě výsledků této analýzy diskutovat jejich adekvátní řešení. 

Last update: Jelínková Marie, PhDr., Ph.D. (19.09.2022)
Literature - Czech

Povinná:

Prokop D., Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host. 2020.

Mills, C.W. Sociologická imaginace. Sociologické nakladatelství: Praha. 2008, s. 7-18.

Munková G. Sociální deviace. Karolinum: Praha. 2001.

+ postupně v Moodle dodávané drobné texty k jednotlivým tématům

 

Doporučená:

Bauman Z. Tekutá láska. Academia: Praha. 2013.

Beck. U: Riziková společnost. Slon: Praha. 2004

Beck. U: Moc a protiváha moci v globálním věku. Slon: Praha. 2007 

Berger P.L.: Pozvání do sociologie. FMO: praha.1991

Hrubec M. (ed.) Odjištěná společnost. Slon: Praha.2015.

Nováček P. Od Noemovy archy k Titaniku a zase zpátky. Lipka: Brno. 2013

Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (19.11.2021)
Requirements to the exam - Czech

Podmínky absolvování kurzu:

-       průběžné plnění aktivit (vždy jasně zadáno v Moodle, pro rok 2021: recenze knihy Slepé skvrny (D. Prokop) + vyplněná tabulka k teoriím)

-       četba povinné literatury

-       písemná práce zaměřená na analýzu konkrétního sociálního problému s aplikací teoretického přístupu 40 %

-       písemná  zkouška 60 %// V akademickém roce 2022/23 si rovněž bude možné zvolit namísto absolvování závěrečného testu (písemné zkoušky) přečtení 5 knih. Seznam možných knih (ke zkoušce, respektive namísto zkoušky) bude předložen v prvního hodině. Přihlášení se k absolvování kurzu touto formou j nutné nejpozději do konce října na stránkách kurzu v Moodle.

Last update: Jelínková Marie, PhDr., Ph.D. (19.09.2022)
Syllabus - Czech

Zoom link kurzu je dostupný pro přihlášené studenti na moodlovské stránce kurzu, kde jsou také k dispozici všechny potřebné materiály a podklady pro absolvování kurzu. 

 

Hlavním zdrojem aktuálních informací informací je webová stránka kurzu na Moodle, studenti jsou vyzváni k aktivnímu sledování této stránky. 

Tematické okruhy

Úvod do studia sociálních problémů – zabývá se různým pojetím sociálních problémů, definováním a vývojem chápaní (definice) pojmu sociální problém a seznamuje studenty se základní tematickou architekturou kurzu. Následně se pak zabývá kurz těmito okruhy:

·         Objektivita subjektivita SP

·         Role teorií v sociálních vědách

·         Sociální problém v sociálních vědách

·         Sociální problém v ČR

·         Vývoj vybraných teorií v kostce a jejich perspetivy na to co je a není sociální problém:  funkcionalismus, interakcionismus, teorie konfliktů

·         Domácí násilí jako sociální problém?

·         Zločinnost jako sociální problém a trest jako řešení?

·         Zkoumání sociálních problémů a zodpovědnost výzkumníků ve společenských vědách

·         Gender a s tím spjaté otázky

·         Migrace jako sociální problém?

·         Bezdomovectví jako sociální problém?

Last update: Novotný Vilém, PhDr., Ph.D. (19.11.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html