SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Qualitative Research Methods - JSB014
Title: Kvalitativní metodologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (130)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=455
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Pre-requisite : {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JSB012 or JSB529}
Incompatibility : JSB584
Is incompatible with: JSB584
Is pre-requisite for: JSB033, JSB056, JSB587, JSB556
Is interchangeable with: ASG100122
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)
Semestrální bakalářský kurs seznamuje studenty formou přednášky a cvičení se základními principy kvalitativního výzkumu a s vybranými procedurami získávání, analýzy a interpretace dat.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Cíle předmětu:

  • získat informace o designu a metodách kvalitativního výzkumu, základních způsobech analýzy kvalitativních dat a její interpretace a etických otázkách kvalitativního výzkumu;
  • získat dovednosti designu a metod kvalitativního výzkumu, základních způsobů analýzy kvalitativních dat a její interpretace a řešení etických otázkác kvalitativního výzkumu.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (18.01.2024)

Kurz sestává ze 11 přednášek, na kterých se budou střídat vyučující Jakub Grygar (jakub.grygar@fsv.cuni.cz) a Martin Hájek (martin.hajek@fsv.cuni.cz).
Účast na přednáškách není povinná, ale je důležitá pro úspěšné plnění domácích úkolů v kurzu.
Ke splnění předmětu je nutné odevzdat průběžné úkoly i závěrečný úkol. Seznamte se s informacemi o plagiátorství zde.

Na úvodní přednášce studenty seznámíme se tématem, které bude tvořit rámec pro následující úkoly.

Průběžné úkoly (mikrostudie):
Ve stanovených termínech je třeba odevzdávat mikrostudie (celkem 4) metodologicky vycházející z přednášené látky a zkoumající určitý aspekt zvoleného tématu z nabídky vypsané pro aktuální ak. rok. Studenti mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo trojicích; čím více bude autorů mikrostudie, tím obsažnější a rozsáhlejší musí být (1 student = min. 700 slov, 2 studenti = min. 1200 slov, 3 studenti = min. 1600 slov). Na mikrostudiích budeme hodnotit: a) nápad a zpracování (max. 8 bodů); b) schopnost správně použít vědomosti z přednášky a literatury (max. 7 bodů). Celkem lze dosáhnout až 15 bodů za studii (pro každého autora). Po uplynutí termínu stanoveného pro odevzdání úkolu nebude možné úkol do Moodle vložit a úkol nebude přijat k hodnocení.
V průběžných úkolech (mikrostudie) musí student dosáhnout souhrnně minimálně poloviny bodů, tj. 30. Neodevzdání jedné studie tedy není fatální pro složení zkoušky.

Oprava mikrostudií: Každý si může dvě ze čtyř odevzdaných mikrostudií opravit (přepracovat podle připomínek), pokud byly ohodnoceny méně než 8 body. Opravená verze musí mít barevně vyznačené změněné části a být odevzdána do 7 dnů od hodnocení první verze. Další opravy nejsou možné.
Uznávání mikrostudií vypracovaných v ak. roce 2022/23: Uznáváme jen ty studie, které získaly 10 a více bodů. Úkoly odevzdávejte do Moodlu všechny; u těch, které budete chtít uznat z minula, napište, kolik jste za ně loni dostali loni bodů.

Závěrečný úkol:
Zpracovat projekt kvalitativního výzkumu na zvolený aspekt jednoho ze zadaných témat. V projektu lze využít texty z předchozích mikrostudií. Projekty studenti zpracovávají individuálně. Rozsah 2000 - 2500 slov. Závěrečný projekt lze dvakrát přepracovat.

Struktura projektu:
1. Téma výzkumu, zvolený problém
2. Dosavadní poznatky o tématu/problému – rešerše odborné literatury (zejména textů publikovaných v odborných sociologických či antropologických časopisech, domácích i zahraničních)
3. Metodologické aspekty zkoumání problému – rešerše odborné literatury (zejména textů publikovaných v odborných sociologických či antropologických časopisech, domácích i zahraničních)
4. Výzkumná otázka
5. Data a jejich vytváření
6. Metody analýzy dat
7. Reflexe silných a slabých stránek navržené metodologie a analýzy
8. Očekávané výsledky – co výzkum přinese a jaký význam to bude mít pro obor

Hodnocení projektu probíhá v následujících kategoriích:
1. ukotvenost projektu v teorii, přehlednost argumentace a logická návaznost jednotlivých kroků
2. vhodnost zvoleného tématu pro studium prostřednictvím kvalitativního výzkumu
3. návrh metod vytváření dat
4. návrh analytického postupu
5. reflexivita vlastní pozice a použitých postupů
6. originálnost uchopení/ zpracování projektu.
Maximálně 40 bodů.

Známkování:
91 - 100 bodů  = výborně (A)
81 - 90 bodů  = velmi dobře (B)
71 - 80 bodů  = dobře (C)
61 - 70 bodů  = uspokojivě (D)
51 - 60 bodů = dostatečně (E)
méně než 51 bodů = nedostatečně (F)

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Povinná literatura:

Andrle, V. (1999): Nepotopitelná třída: Rodinné zázemí v sebeprezentaci českých postkomunistických podnikatelů. Biograf, 18-19, 40 odst.

Bischoping, K. & Gazso, A. (2016): Analyzing talk in the social sciences. Sage. Str. 62-68 a 280-297.

Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert. Kap. 1-7

Heřmanský, M. 2020. Zúčastněné pozorování. In Novotná, H., Špaček, O., & Šťovíčková, M. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Str. 353-289.

Nedbálková, K. (2008): Etnografie (Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum). Str. 112 - 126. In Roman Švaříček - Klára Šeďová. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Zandlová, M. 2020. Výzkumný rozhovor. In Novotná, H., Špaček, O., & Šťovíčková, M. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Str. 315-352.


Doporučená literatura:

Novotná, H., Špaček, O., & Šťovíčková, M. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (Eds.). (2013). Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers. (2nd ed.). Sage.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (18.01.2024)

Přednáška.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (18.01.2024)
Hodnocení:
V průběžných úkolech (mikrostudie) musí student dosáhnout souhrnně minimálně poloviny bodů, tj. 30. Neodevzdání jedné studie tedy není fatální pro složení zkoušky.

Známkování:
91 - 100 bodů  = výborně (A)
81 - 90 bodů  = velmi dobře (B)
71 - 80 bodů  = dobře (C)
61 - 70 bodů  = uspokojivě (D)
51 - 60 bodů = dostatečně (E)
méně než 51 bodů = nedostatečně (F)
Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Organizace kurzu

1. týden: úvod, organizace kurzu
2. týden: etnografická studie
3. týden: analýza etnografických dat
4. týden: výzkumný rozhovor
5. týden: biografická studie
6. týden: narativní analýza
7. týden: postup vytváření zakotvené teorie (GT)
8. týden: kódování v kvalitativním výzkumu
9. týden: dramaturgická analýza
10. týden: analýza vizualních dat
11. týden: etika v kvalitativním výzkumu
12. týden: projekt kvalitativního výzkumu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html