SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Qualitative methodology - JSB014
Title: Kvalitativní metodologie
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (130)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=455
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Pre-requisite : {Group of prerequisites: in order to fulfill the prerequiste requirement, students need to complete either JSB012 or JSB529}
P//Is pre-requisite for: JSB033
Z//Is interchangeable with: ASG100122
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (07.04.2008)
It is an introductory course intended to provide students with a theoretical understanding and practical experience in conducting qualitative research.
Aim of the course -
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (07.04.2008)

The objective of the course it that students should acquire theoretical knowledge of qualitative research design and methods, basic forms of qualitative data analysis and interpretation, and gain an understanding of the ethical issues of conducting research in the field.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (18.02.2020)

Kurz sestává ze 12 přednášek na kterých se budou střídat vyučující Barbora Spalová (barbora.spalova@fsv.cuni.cz), Jakub Grygar (jakub.grygar@fsv.cuni.cz) a Martin Hájek (martin.hajek@fsv.cuni.cz).
Účast na přednáškách není povinná, ale je důležitá pro úspěšné plnění domácích úkolů v kurzu.
Ke splnění předmětu je nutné odevzdat průběžné úkoly i závěrečný úkol.

Na úvodní přednášce studenty seznámíme se třemi tématy, které budou tvořit rámec pro následující úkoly.

Průběžné úkoly: Ve stanovených termínech je třeba odevzdávat mikrostudie (celkem 5) metodologicky vycházející z přednášené látky a zkoumající určitý aspekt zvoleného tématu. Studenti mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo trojicích; čím více bude autorů mikrostudie, tím obsažnější a rozsáhlejší musí být (1 student = min. 700 slov, 2 studenti = min. 1200 slov, 3 studenti = min. 1600 slov). Na mikrostudiích budeme hodnotit: a) nápad a zpracování (max. 8 bodů); b) schopnost správně použít vědomosti z přednášky a literatury (max. 8 bodů). Celkem lze dosáhnout až 16 bodů za studii (pro každého autora). Po uplynutí termínu stanoveného pro odevzdání úkolu nebude možné úkol do Moodle vložit a úkol nebude přijat k hodnocení.

Plagiátorství a jak se mu vyhnout.

Oprava mikrostudií: Každý si může dvě z pěti odevzdaných mikrostudií opravit (přepracovat podle připomínek), pokud byly ohodnoceny méně než 8 body. Opravená verze musí mít barevně vyznačené změněné části a být odevzdána do 7 dnů od hodnocení první verze. Další opravy nejsou možné.

Závěrečný úkol: Zpracovat projekt kvalitativního výzkumu na zvolený aspekt jednoho ze zadaných témat. V projektu lze využít texty z předchozích mikrostudií. Projekty studenti zpracovávají individuálně. Rozsah 2000 - 2500 slov. Závěrečný projekt lze dvakrát přepracovat.

Struktura projektu:
1. Téma výzkumu, zvolený problém
2. Dosavadní poznatky o tématu/problému – rešerše odborné literatury (zejména textů publikovaných v odborných sociologických či antropologických časopisech, domácích i zahraničních) 
3. Metodologické aspekty zkoumání problému – rešerše odborné literatury (zejména textů publikovaných v odborných sociologických či antropologických časopisech, domácích i zahraničních)
4. Výzkumná otázka
5. Data a jejich vytváření
6. Metody analýzy dat
7. Reflexe silných a slabých stránek navržené metodologie a analýzy
8. Očekávané výsledky – co výzkum přinese a jaký význam to bude mít pro obor

Hodnocení projektu probíhá v následujících kategoriích:
- ukotvenost projektu v teorii, přehlednost argumentace a logická návaznost jednotlivých kroků
- vhodnost zvoleného tématu pro studium prostřednictvím kvalitativního výzkumu
- návrh metod vytváření dat
- návrh analytického postupu
- reflexivita vlastní pozice a použitých postupů
- originálnost uchopení/ zpracování projektu.

Maximálně 40 bodů.

Hodnocení:
V průběžných úkolech (mikrostudie) musí student dosáhnout souhrnně minimálně poloviny bodů, tj. 40. Neodevzdání jedné případně dvou studií tedy nemusí být fatální pro složení zkoušky. Za závěrečný projekt musí každý získat min. 20 bodů.

Známkování:
109 - 120 bodů (>90%) = výborně (A)
97 - 108 bodů (81-90%) = velmi dobře (B)
85 - 96 bodů (71-80%) = dobře (C)
73 - 84 bodů (61-70%) = uspokojivě (D)
61 - 72 bodů (51-60%) = dostatečně (E)
méně než 61 bodů (<51%) = nedostatečně (F)

Literature -
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (07.04.2008)

Obligatory readings (selected parts, see syllabus):

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (2002) The SAGE handbook of qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications. (D-L)

Hendl, J. (2005) Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. (H)

Mason, J. (2002) Qualitative researching. Thousand Oaks: Sage Publications. (M)

Morgan, D. L. (2001): Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert.(Morgan)

Seale, C. (2002): Kvalita v kvalitativním výzkumu. Biograf.27, ss. 3-16. (Seale)

Silverman, D. (2005) Ako robiť kvalitatívny výzkum. Bratislava: Pegas. (S)

Strauss, A., Corbinová, C. (1999) Základy kvalitativního výzkumu. Postupy techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert. (S-C)

Šmídová, O. (2003) Mentální mapování. Mimeo. FSV UK (Šmídová)

Tyl, T. (2004) Některé právní aspekty kvalitativního výzkumu. Biograf 35: 147-155. (Tyl)

Recommended readings:

Fidelius, P.(1998): Řeč komunistické moci. Triáda, Praha 1998

Hauknes, H. (2004) Velká dramata ? obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova. SLON Edice studie, Praha

Katrňák, T. (2004)? Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. SLON

Edice studie, Praha

Konopásek, Z. (ed.) (1999): Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního kapitalismu. Karolinum, Praha 1999

Librová, H.(1994): Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Veronica, DUHA, Brno 1994

Librová, H. (2000): Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu. Doplněk, Brno 2000

Sociologie z masa a krve I - V. díl. Sborník prací studentů sociologie FFUK. FSV UK, Praha (lze půjčit v knihovně).

Spalová, B. (2003) Když to pude, já se vocaď nehnu (Lokální a regionální identita kulturních elit v pohraničí). In Regionální identita obyvatel v pohraničí. SÚ AV ČR

Šmídová, O. (ed.) 2001): Zdi a mosty . Česko-romské vztahy. Sdružení BIOGRAF a FSV UK, Praha

Časopis pro biografickou a reflexivní sociologii BIOGRAF (též elektronicky), v etnografickém časopise CARGO

------------------------------------------------------------

Texts for critiques:

1.Alan, J (1999) Rodinné vztahy a členství v KSČ. In Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu. Konopásek, Z. (ed.) Karolinum, Praha.

2.Andrle, V. (1996): Muži na svém místě: Legitimizační témata v autobiografickém vyprávění elitních podnikatelů s minulostí "starých struktur. Biograf 6.

3.Andrle, V (2000). Neither a dinosaur nor a weathercock: the construction of a reputably continuous self in Czech postcommunist life stories. Qualitative Sociology, 23, 2, 215-230. http://www.andrle.org.uk/articles.html

4.Andrle, V (2001) The buoyant class: bourgeois family lineage in the life stories of Czech élite business persons. Sociology, 35, 4, 815-33.

5.Behr, R (2003): Žitý svět policie: Etnografický přístup k profesní identitě policistů. Biograf 32.

6.Bitrich, T. (2002): Hodnota a selektivní konstruování ve světě hudby: Tři případy z alternativního bigbítu. Biograf 29.

7.Červenka, K. (2005): Není pasťák jako pasťák: Sociálně konstruovaná identita mládeže z "preventivně výchovného" zařízení a její důsledky. Biograf 37.

8.David, G. (2005): Žertování o cenách v arabských koloniálech: Jak mohou citlivá témata proměňovat mezi-skupinové vztahy. Biograf 36.

9.Dietzch, I. (2000): Konstrukce kulturní odlišnosti mezi východními a západními Němci v "pozdravných dopisech". Biograf 22.

10.Ferenčuhová, S. (2003) Socialistická žena před a po roku 1989. Odraz politických událostí v príbehoch bývalých členiek Slovenského svazu žien. In: Szaló, C, Nosál, I. (eds.): Mozaika v re-konstrukci. IIPS MU Brno 2003 s. 91-109

11.Fidelius, P.(1998) Řeč komunistické moci. Triáda, Praha (Kapitola Lid a jeho úloha)

12.Fischer-Rosenthal, W. (1997): Potíže s identitou: Biografie jako řešení některých (post)moderních dilemat. Biograf 12.

13.Guillemin, M. & Gillam, L. (2004): Etika, reflexivita a "eticky důležité okamžiky" ve výzkumu. Biograf 35.

14.Hájek, M. (1995) Tanec na hraně nože: strategie konstrukce sociálních problémů. Sociologický časopis 1995/1

15.Hamar, N. (2002): Nalézání a vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci židovských identit. Biograf 27.

16.Hauknes, H. (2004) Velká dramata ? obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova. SLON Edice studie, Praha

17.Heath, A.W. (1997): Jak psát projekt kvalitativního výzkumu. Biograf 10-11.

18.Heitlingerová, A., Trnková, Z. (1998) Životy mladých pražských žen. SLON, Praha

19.Holyfield, L. (2002): Jak se vyrábí dobrodružství: Vzrušení na prodej. Biograf 28.

20.Chenail , R.J. (1998): Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě? Biograf 15-16.

21.Kamberský, P. (1994) Prolínání světů. Sociologický -OBZOR 1994/3

22.Kandert, J. (2004): Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století.Karolinum, Praha

23.Karhanová, K. (2001) Sebeobraz a obraz Romů v dialogu s majorití společností. In: Zdi a mosty ? Česko-romské vztahy. Šmídová, O. (ed.), Praha: ISS FSV UK a Sdružení Biograf

24.Katrňák, T. (2004) Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. SLON Edice studie, Praha

25.Klvač, P. (2003) Bažina a mokřad ? dvě tváře divočiny. Biograf 30.

26.Konopásek, Z. (1994) Biografie a sociologie. S-Obzor 3 (2): 32-47.

27.Konopásek, Z. (ed.) (1999) Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu. Karolinum, Praha

28.Kronick, J. C. (1997) Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat. Sociologický časopis 33 (1): 57-67.

29.Křížková A. (2003) Kariérní vzorce žen v managementu. Strategie žen v rámci genderového režimu organizace. Sociologický časopis 39 (4): 447?467.

30.Kübler - Rossová, E. (1992) Hovory s umírajícími. Signum Unitais, Praha.

31.Kübler - Rossová, E. (1993) O smrti a umírání. Nadace Klíček, Praha a Arnica, Turnov.

32.Librová, H. (2000) Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu. Doplněk, Brno 2000

33.Librová, H. 1994) Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Veronica, DUHA, Brno 1994 (Kapitola Hledání skromného života u nás)

34.Macura, V. (1992) Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948-1989. MF, Praha 1992

35.Macura, V. (1998) Český sen. Lidové noviny, Praha

36.Matoušek, P. (2004) Výzkumník v nebezpečném prostředí. Biograf 35.

37.Mayer, F. (2002) Vězení jako minulost, odboj jako paměť: Konfederace politických vězňů. Soudobé dějiny 9 (1): 42-64.

38.Metodologie výzkumu životních drah. Výběr ze zahraniční odborné literatury. (1989) VÚSRP, Praha

39.Miovský, M., Miovská, L., Gajdošíková, H. (2004) Některé etické aspekty terénního výzkumu uživatelů nelegálních drog. Biograf 35.

40.Nebeský, J.J.K. (2001) Vůle k ab/normalitě. Biograf 26.

41.Nedbálková, K. (2000) Subkultura homosexuálů v Brně. Sociologický časopis 36 (3): 317-332.

42.Nosál, I. (2002) ?Sociální konstrukce dětství v biografických vyprávěních: dětství mezi socialismem a post-socialismem? In Plaňava I., M. Pilát (ed.) 2002. Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Principal, s. 190-200

43.Nosál, I. (2003). Rekonstrukce identit v biografických vyprávěních: diskursy české a litevské elity. In. Czaló, S., Nosál, I. (eds.). Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné střední Evropě. MU IIPS, Brno

44.Palečková, D. (2000): Takoví normální buddhisti? Biograf 22.

45.Petráňová, L. (1996). Zdařené a nezdařené restituce v zemědělství. In. Původní a noví vlastníci. Strategie nabývání majetku ve střední a východní Evropě. Cahiers du CEFRES No. 11, 67 ? 77.

46.Premusová, J. (1999) Vlastnictví půdy a domů v biografiích pamětníků sudetského pohraničí a vnitrozemí. Biograf 18-19, 25 ? 41.

47.Schutze, F. (1999): Narativní interview ve studiích interakčního pole. Biograf 20.

48.Spalová, B. (2003) Když to pude, já se vocaď nehnu (lokální a regionální identita kulturních elit v pohraničí). In. Regionální identita obyvatel v pohraničí. SoÚ AV Č Praha

49.Stehlíková, E. (1997) Pohled do minulosti: vyprávění na témata prvorepublikového soužití, převálečných konfliktů, války a okupace, odsunu a konfiskací, socialistických peripetií. Biograf 10-11.

50.Šmídová, O. (1997a) Metodologické ohlédnutí: jak si z vad udělat přednosti. Biograf 10-11.

51.Šmídová, O. (1997b) Lidové ideologie: Jak se to mezi námi pokazilo. Biograf 10-11.

52.Šmídová, O. (1999): Co vyprávějí naše byty. In: Z. Konopásek ed.: Otevřená minulost: Autobiografická sociologie státního socialismu. Praha: Karolinum.

53.Šmídová, O. (2001) Romský asistent: Most nebo hromosvod? In: Šmídová, O. (ed.).: Zdi a mosty. Česko-romské vztahy. ISS FSV UK a Sdružení Biograf, Praha.

54.Todorov, T. (1996) Dobytí Ameriky (problém druhého). Praha: MF

55.Todorov, T. (2000) V mezní situaci. Praha: MF 2000

56.Tomášek, M. 2004. Sami ale ne úplně; nové vztahy - vznik alternativních forem k tradičním vztahům v ČR. Gender, rovné příležitosti, výzkum 4: 16?19

57. Typy žáků. Zpráva z terénního výzkumu. (1995) Skupina školní etnografie. PedF UK, Praha. http://www.pedf.cuni.cz/kpsp/etnografie/frame.htm

58. Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 1998; str. 27-39, 43-56.

59.Winch, P.: Sociální bádání jako věda. In: Idea sociální vědy. Brno: CDK, 2004.

Teaching methods -
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (07.04.2008)

Lecture.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.02.2019)

Hodnocení:
1. V průběžných úkolech (mikrostudie) musí student dosáhnout souhrnně minimálně poloviny bodů, tj. 40. Neodevzdání jedné případně dvou studií tedy nemusí být fatální pro složení zkoušky. Za závěrečný projekt musí každý získat min. 20 bodů.

2. Známkování
109 - 120 bodů = výborně (A)
97 - 108 bodů = velmi dobře (B)
85 - 96 bodů = dobře (C)
73 - 84 bodů = uspokojivě (D)
61 - 72 bodů = dostatečně (E)
méně než 61 bodů = nedostatečně (F)

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (07.04.2008)

1.

Empirical social research. Quantitative nad qualitative approaches. Historical background of development of qualitative methodology. Process of qualitative research.

D-L: 1-32; H: 45-63, 91; S: 13-24, 100-103, 188-201; C-S: 10-14.

2.

Theoretical sources of qualitative methodology.

3.

Interview, interview as a communicative situation.

D-L: 695-728; H: 164-190; M: 62-83; S: 44-49, 106-107.

4.

Ethnography, direct observation methods. Field notes.

D-L: 467-481; H: 117-124, 191-200; M: 55, 84-102; S: 49-52.

5.

Biographical methods. Prezentace.

H: 130-132; M: 56-57.

6.

Analysis of discourse. Overview of approaches.

7.

Grounded Theory.

S: part 2/5; C-S: část II.

8.

Coding and categorization of data.

C-S: part III.

9.

Focus groups.

Morgan: kap. 4.

10.

Visual methods.

Mentální mapy-Šmídová (kompletní přednáška ve studovně desky)

11.

Triangulation and research reflectivity.

Seale: 3-16 a H: 149-150 a 321-326.

12.

Ethics of research.

Tyl

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html