SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Methods and Methodology of Social Research - JSB013
Title: Metody a metodologie sociologického výzkumu
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Pre-requisite : JSB012
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech

Kurz seznamuje posluchače se základními pojmy sociologické metodologie a s principy metod analytického sociologického
výzkumu formou přednášek. Přednášky jsou věnovány výkladu nejdůležitějších pojmů a postupů sociologické analýzy.


Last update: TUCEK (24.01.2008)
Syllabus - Czech
Hlavní témata/osnova předmětu

1. Základní principy metodologie

Znaky vědeckého poznání - role faktů, kauzalita, neutralita, falzifikace hypotéz. Metodologické funkce vědy: deskripce a klasifikace, explikace, predikce, aktivistické X kognitivní pojetí vědy. Předpoklady plnění funkcí vědy: objektivita, intersubjektivita, empirická relevance

2. Proces operacionalizace a měření.

Způsoby operacionalizace - taxativní a systémový přístup, problémy výběru vhodných znaků. Operacionální definice, příprava a výběr indikátorů. Standardizace podmínek, techniky, vyhodnocení, interpretace.

3. Studium dokumentů, sekundární a obsahová analýza

Druhy písemných materiálů, zásady jejich kritiky. Metody analýzy - kvalitativní a kvantitativní. Sekundární analýza - opakované využití dat. Obsahová analýza - pojetí, vymezení záznamových jednotek a systému klasifikace, postup.

4. Principy tvorby testů, projektivní techniky

Testy: výkonnosti (testy inteligence, testy znalostí). Osobnosti (dotazníky, objektivní testy osobnosti, projekční techniky). Asociační metody, konstruktivní a interpretativní postupy.

5. Škálovací techniky

Význam škálování, typy technik a jejich využití

6. Sociometrie

Principy, nástroje, zpracování, interpretace. Pravidla pro konstrukci sociometrického testu

7. Ohniskové skupiny, prognostické metody

Význam, příprava, realizace a vyhodnocení tzv. focus-groups. Prognostické metody: extrapolace, expertní techniky, vícerozměrné modely

8. Základní strategie analýzy dat

Deskripce, komparace. Základní popis souboru - četnosti, míry polohy a variability. Srovnávání se standardy. Interpretace dat.

9. Analýza vztahů

Princip testování hypotéz, statistika kontingenční tabulky. Zásady interpretace (deskripce X analýza).

10. Výklad jevů a událostí, kauzalita

Obecné výkladové schéma, typy výkladů. Charakteristiky příčinného vztahu, požadavky na příčinný vztah, jeho kontrola pozorováním

11. Vícerozměrné analýzy dat

Typy technik, jejich využití.

12. Modelování

Principy modelování.

Studijní literatura
Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha, Univerzita Karlova 1993

Hebák, P., Hustopecký, J. a kol.: Vícerozměrné statistické metody. Praha, Informatorium 2004

Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha, Portál 2004

Jeřábek, H.: Úvod do sociologického výzkumu. Skriptum. Praha, Univerzita Karlova 1992

Kerlinger, F. N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972

Možný, I., Rabušic, L.: Úvod do metodologie vědy pro sociology. Skriptum. Brno, UJEP - fakulta filosofická 1989

Řehák, J., Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha, Academia 1986

Last update: TUCEK (24.01.2008)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html