Contemporary Sociology II - JSB011
Title: Současná sociologie II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2011
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Pre-requisite : JSB010
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Kurs navazuje na přednášku Současná sociologie I. Klade si za cíl představit klíčové postavy současné sociologie, její hlavní koncepce a paradigmata. Zaměřuje se zejména na vývoj sociologické teorie. Výklad sleduje dvě základní linie: a) historickou; uvedení do problémů řešených moderní sociologií; b) analytickou - zde se pozornost soustřeďuje na otázky výstavby sociologických teorií.
Last update: Balon Jan, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.03.2007)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Petrusek, Miloslav 1994. Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha: Karolinum.

Harrington, Austin 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál.

Ritzer, Georgie 2003. Sociological Theory. McGraw-Hill Education.

Doporučená literatura (prokázaná četba přinejmenším 3 knih):

Baudrillard, Jean 1996. O svádění. Olomouc: Votobia.

Bauman, Zygmunt 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon.

Bauman, Zygmunt 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta.

Bauman, Zygmunt 2003. Modernita a holocaust. Praha: Slon.

Berger, Peter L. 1993. Kapitalistická revoluce. Bratislava: Archa.

Berger, Peter L., Thomas Luckmann 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.

Berger, Peter L. 2002. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister & Principal.

Bourdieu, Pierre 2002. O televizi. Brno: Doplněk.

Bourdieu, Pierre 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Bourdieu, Pierre 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.

Feyerabend, Paul K. 2001. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora.

Foucault, Michel 1994. Dějiny šílenství v době osvícenství. Praha: Lidové noviny.

Foucault, Michel 2000. Slová a veci. Bratislava: Kalligram.

Foucault, Michel 2002. Archeologie vědění. Praha: Hermann & synové.

Giddens, Anthony 1998. Důsledky modernity. Praha: Slon.

Giddens, Anthony 2000. Unikající svět. Praha: Slon.

Honneth, Axel 1996. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia.

Latour, Bruno 2003. Nikdy sme neboli moderní. Bratislava: Kalligram.

Lévi-Strauss, Claude 1993. Mýtus a význam. Bratislava: Archa.

Lévi-Strauss, Claude 2000. Štrukturálna antropologia. Bratislava: Kalligram.

Luhmann, Niklas 2002. Láska jako vášeň. Praha: Prostor.

Lyotard, Jean-Francois 1993. O postmodernismu. Praha: Akademia.

Wallerstein Immanuel et al. 1998. Kam směřují sociální vědy. Praha: Slon.

Welsch, Wolfgang 1994. Naše postmoderní moderna. Praha: Zvon.

Last update: Balon Jan, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.03.2007)
Syllabus - Czech

1. Proměna zájmů současné sociologie. Nové problémy, přístupy a koncepce. Vztah současné sociologie k sociologii klasické a moderní.

2. Interpretativní tradice v sociologii. Alfred Schütz. Fenomenologická sociologie. Každodenní život, zdravý rozum, tvorba pojmů v sociálních vědách. Formální a laické vědění. Zamlčené vědění

3. Americký pragmatismus a symbolický interakcionismus. Geogre H. Mead a Herbert Blumer. Sociální interakce. Role. Jedinec a společnost.

4. Etnometodologie. Herold Garfinkel. Kritika funkcionalismu. Indexikalita, reflexivita. Experimentální provokace. Význam, jednání, jazyk, kontext. Radikální etnometodologie.

5. Sociální konstruktivismus. Peter Berger a Thomas Luckmann. Sociologie vědění. Teorie sociální konstrukce. Socializace. Institucionalizace. Vzestup sociálního konstruktivismu. Sociologie vědy a sociální studia vědy. Etnografické studie. Bruno Latou. Radikální konstruktivismus.

6. Pierre Bourdieu. Teorie jednání. Kapitál, habitus, pole. Idea reflexivní sociologie. Teorie praxe. Sociologie vzdělání.

7. Anthony Giddens. Teorie strukturace. Praktické a diskursivní vědomí. Expert a laik. Reflexivní modernizace. Identita moderního subjektu. Ulrich Beck a koncepce rizikové společnosti.

8. Niklas Luhmann. Systémová teorie. Funkce a systém. Diferenciace, komunikace, komplexita, sebereference, riziko. Výstavba obecné teorie modernity.

9. Sociologické koncepce modernity a postmodernity. Strukturalismus a poststrukturalismus. Jacques Derrida a Michel Foucault. Dekonstrukce, diskurs, vědění a moc.

10. Postmoderní sociologie. Vymezení pojmu postmoderní;. Jean-Francois Lyotard a postmoderní situace. Konflikt s Habermasem. Krize vědy a vědění. Konec velkých vyprávění.

11. Zygmunt Bauman a Jean Baudrillard. Postmoderní etika a ambivalence. Postmoderní kritika sociologie. Konec sociálna. Konzumní společnost, masa a masová média.

12. Perspektivy současné sociologie. Nové trendy. Globální sociální zkoumání.

Last update: Balon Jan, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.03.2007)