SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
History of Sociology II - JSB008
Title: Dějiny sociologie II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: 120 / 150 (120)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Nela Andresová
PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Mgr. Ivan Cuker
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
Bc. Marek Liška
Mgr. Michael Škvrňák
Pre-requisite : {Prerekvizita JSB007 je pro starou akreditaci. Prerekvizita JSB554 je pro novou akreditaci.}
P//Is pre-requisite for: JSB528, JSB010, JSB550, JSB516, JSB532, JSB401
XP//In complex pre-requisite: JSB066, JSB104, JSB133
XN//In complex incompatibility with: JSB998
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (02.02.2020)
Kurs navazuje na Dějiny sociologie 1. Klade si za cíl představit klíčové postavy moderní sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy moderní sociologie (do šedesátých let minulého století) a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit sociologické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncpce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s přepoklady diskutovaných myslitelů.
Součástí kursu jsou diskusní semináře. Rozřazení do jednotlivých seminárních skupin proběhne na první přednášce.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. (02.02.2020)

Přehledová:

Povinná:

Harrington, Austin 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál. (Vybrané kapitoly). 
Šubrt, J.,J. Balon 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada.(Vybrané kapitoly). 

Jiří Šubrt et al. Soudobá sociologie I-VI. Karolinum. (Vybrané kapitoly)

Doporučená:

Martucelli, D. (2008). Sociologie modernity.

Merton, R. K. 2008. Studie ze sociologické teorie. Praha: Slon.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Veronika Frantová, Ph.D. (07.05.2020)

1.  Sociologie jako instituce – intelektuální základy americké sociologie – W. James, J. Dewey, G. H. Mead. Teorie kulturní mezery a zahálčivé třídy (W. F. Ogburn a T. Veblen) – JB

2. Sociologie jako empirický projekt: Chicagská škola, A. Small, R. E. Park, W. I. Thomas (JB)

3. Velká transformace, kreativní destrukce kapitalismu, inovace a technologický vývoj: J. A. Schumpeter, K. Polanyi  (JB)

4. Patologie moderní společnosti – elita, masa a moc: V. Pareto, G. le Bon, J. Ortega y Gasset (VF)

5. Kritická teorie společnosti. Západní marxismus. Frankfurtská škola a její dědicové. Max Horkheimer a Theodor W. Adorno. Dialektika osvícenství. Kulturní průmysl. Kultura a moc. (VF)

 6. Opomíjené postavy a problémy v klasické sociologické tradici: gender ...

Jane Adams, W. E. B. Du Bois .... (VF)

7. "Zlatý věk" americké sociologie. Talcott Parsons – koncept obecné teorie společnosti. Rekonstrukce sociologické tradice, struktura sociálního jednání. Strukturální funkcionalismus, sociální systém, AGIL. Moc, hodnoty a normy. (JB)

8. Klasické teorie v současném veřejném prostoru (diskuse nad ozvěnami probraných teorií v aktuálních společenských podmínkách: teorie, ideologie, politika...): např.: https://youtu.be/glN6pKPCbk0

9. Robert K. Merton. Strukturální empirismus. Teorie středního dosahu, sociální struktura a anomie, byrokracie, deviace, manifestní a latentní funkce. Merton –Lazarsfeld a jejich koncept sociologického výzkumu. (JB)

10. "Válka škol" a krize sociologie. Vzestup nových teoretických hnutí. Kritika starých paradigmat. Nové koncepce sociálního vědění. Charles W. Mills – kritická sociologie. Mocenská elita, sociologická imaginace. Alvin W. Gouldner - reflexivní sociologie. Přicházející krize západní sociologie. (VF)

11. Teorie sociálního konfliktu. Ralf Dahrendorf, David Lockwood, Randall Collins. Konflikt a konsensus. Teorie racionální volby. George Homans a James Coleman. Metodologický individualismus. Vztah sociologie, ekonomie a psychologie. Koncept racionálního aktéra. Sociální behaviorismus. Mechanismy sociální změny. (VF)

 

ZAKONČENÍ KURSU: Kurs je ukončen písemnou zkouškou. Zkoušku mohou skládat jen ti studenti, kteří úspěšně absolvovali diskusní seminář. Informace a texty k seminářům: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=26

Písemná zkouška zjišťuje znalosti z obou semestrů. Skládá se z 10 otevřených otázek, které testují znalosti klíčových teorií, koncepcí a pojmů moderní sociologie. 

Při závěrečném hodnocení (stanovení známky) se přihlíží k aktivitě na diskusních seminářích.

Požadavky:

Závěrečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Seminární práce - pojednání vybraného problému z textů diskutovaných na reflexivním semináři (max. 30 bodů)

Hodnocení:

A - 91-100 bodu
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60
F - méně než 50
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html