SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Sociology I - JSB007
Title: Dějiny sociologie I
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (120)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
Incompatibility : JSB554, JSB595
Is incompatible with: JSB554, JSB595
In complex pre-requisite: JSB008
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Veronika Frantová, Ph.D. (16.09.2021)
Kurs si klade za cíl představit klíčové postavy klasické sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy sociologie devatenáctého a počátku dvacátého století a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit klasické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncepce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s předpoklady diskutovaných myslitelů.

Požadavky:
Závěrečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Seminární práce - pojednání vybraného problému z textů diskutovaných na reflexivním semináři (max. 30 bodů)

Hodnocení (Z):

splnil/a:
A - 91-100 bodu
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60
nesplnil/a:
F - méně než 50
Literature - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.02.2022)

Povinná literatura:

Durkheim, É. (1998). Definice mravního faktu. DURKHEIM, É. Sociologie a filosofie. Praha: SLON, 49-77.

Keller, J. Dějiny klasické sociologie, SLON 2005. Kapitoly 2-4, 5.3, 5.4, 6.

Marx, K. a B. ENGELS 1985. Manifest komunistické strany.

Petrusek, M. a kol. (2011). Dějiny  sociologie. Praha: Grada, kap. 1-3,5,6,8.

Weber, M. (1998). Věda jako povolání. WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 109-134.

Doporučená literatura: 

a) texty klasiků (k dispozici v intranetu v systému "Moodle" : Dějiny sociologie - seminář).

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe II, str. 73-84.

Herbert Spencer: Základy sociologie, str. 445-463.

Emile Durkheim, Společenská dělba práce. Brno: CDK, str. 217-238.

Max Weber, Protestantská etika a duch kapitalismu. In: Metodologie, sociologie a politika. Praha 1998, s. 185-245.

Georg Simmel, Konflikt moderní kultury. In: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje, Praha: Slon, s. 131–145.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.02.2022)

Kurs si klade za cíl představit klíčové postavy klasické sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy sociologie devatenáctého a počátku dvacátého století a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit klasické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncpce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s přepoklady diskutovaných myslitelů.

Požadavky:
Záverečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Seminární práce - pojdenání vybraného problému z textů diskutovaných na reflexivním semináři (max. 30 bodů)

Číst a reflektovat budeme následující texty:

Weber, M. (1998). Věda jako povolání. WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 109-134.

Durkheim, É. (1998). Definice mravního faktu. DURKHEIM, É. Sociologie a filosofie. Praha: SLON, 49-77.

Marx, K. a B. ENGELS 1985. Manifest komunistické strany.

 

Rozvržení kursu

1. Kánon klasické sociologie: rozvržení kursu – klíčové postavy, problémy, pojmy

2. Myšlení o společnosti před vznikem sociologie: T. Hobbes, J.-J. Rousseau, A. de Tocqueville

3. Rané vize vědy o společnosti: A. Comte, H. Spencer

4. Projekt modernity a idea odcizení: K. Marx

5. Vnitřní rozpory kapitalismu a proletariát: K. Marx

6. Dělba práce a problém individualismu: E. Durkheim

7. Moderní společnost a problémy sociální integrace: E. Durkheim  

                                                                                                                   

8. Kapitalismus a racionalita: M. Weber 

9. Sociální jednání, byrokracie, politika, moderní stát: M. Weber

10. Čtecí týden

11. Reflexivní seminář nad vybranými texty

12. Peníze, kultura a konflikt v moderní společnosti: G. Simmel 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html