SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Inequality - JSB004
Title: Sociální nerovnosti
Czech title: Sociální nerovnosti
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:combined
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Pre-requisite : {Je třeba mít splněny předměty: JSB008, JSB012, JSB015, JSB018}
Is incompatible with: JSB567
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
V kursu se studující seznámí se základními formami sociálních nerovností a jejich klíčovými sociologickými konceptualizacemi. Kurs vychází z Giddensovy učebnice Sociologie a je koncipován především s ohledem na situaci a výzkum v České republice.
Last update: SANDEROV (08.09.2017)
Course completion requirements - Czech

Kurs je uzavřen písemnou zkouškou (80 min). která se skládá ze dvou částí:

a) 20 uzavřených otázek týkajících se klíčových pojmů a koncepcí (studující musí správně odpovědět minimálně na polovinu z nich). 

 

b) Krátká úvaha o některém z probraných problémům, v níž mají studující prokázat, že přečetli alespoň jeden titul z doporučené literatury a jsou schopni přečtené konfrontovat s tím, co se dozvěděli na přednáškách a v povinné literatuře.

Úvaha musí zahrnovat:  1.Vymezení problému,

                                                   2..název a autora přečtené práce,

                                                  3. výklad problému, jak je pojat  v přečtené práci

                                                   4. konfrontaci (reflexi) přečteného se znalostmi nabytými

                                                       v kursu

Studující si ke zkoušce mohou přinést podklad v podobě struktury úvahy a stručných (heslovitých) poznámek (max. 200 slov), který odevzdají spolu s úvahou.

Hodnocení:

Vědomostní test: celkem  lze získat 20 bodů (povinné minimum:10):

Úvaha: celkem lze získat  20 bodů (povinné minimum 10), a to za:

výklad problému 10 bodů

konfrontaci se znalostmi z kursu 10 bodů

Za chybějící části úvahy se body odečítají!!!:

Chybějící vymezení problému:  mínus 2 body

Chybějící identifikace přečteného textu:mínus  4 body

Chybějící výklad problému: mínus 5  bodů

Chybějící konfrontace se znalostmi z kursu: mínus 5 bodů

Hodnocení:

20 a méně bodů (50a méně %): F (neprospěl/a)
21-24 bodů: E (53-60%)
25-28 bodů: D (63-70%)
29 - 32 bodů: C (73- 80%)
33 -  36 bodů: B (83-90%)
37 a více bodů: A  (93% a více)
 
Last update: SANDEROV (24.09.2018)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Giddens, A. 2013. Sociologie. Praha: Argo. Kapitoly: 11, 14.15, 19

 Šanderová, J. 2004. Sociální stratifikace. problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum.

 

 Doporučená literatura podle témat (podklad kpísemné zkoušce):

 Etnicita, národnost a občanství:

Allport, G.W. 2004. O povaze předsudků. Praha: Prostor.(Část I - III).

Drbohlav, D., D.Dzúrová. 2007. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Freidingerová, T. 2014. Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Jakoubek, M.m L. Budilová (eds.). 2008. Romové a cikáni – neznámí i známí. Voznice: Leda.

Mappes-Niedik, N. 2013. Chudáci Romové, zlí cikáni. Brno: Host.

Obrovská, J. 2016. “Frajeři, rapeři a propadlíci: tenografie etnicity a etnizace v desegegované školní třídě.”Sociologický časopis/Czech Sioociological review 52 (1):53-78.

Rákoczyová, M., M.Trbola (eds.). 2009. Sociální integrace přostěhovalců v české republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Růžička, M. 2011. „Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluz”. Sociologický časopis(Czech Sociological review 47(2): 273-295.e

Sýkora, L. et als. 2016. „Soužití v měststké čtvrti: majorita a Vietnamci v Praze Libuši“. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 52 (4):75-503.

Uherek, Z. 2003. „Cizinecké komunity a městský prostor v České republice.” Sociologický časopis/Czech  Sociological Review 39 (2): 193-216.

 Gender:

Jarkovská, L. 2013. Gender před tabulí. Etnografická výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Křížková, A. 2010. "Proč se české ženy ženou na manžersképozice?" in: Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe. Praha: SLON.

Šmídová Matoušová, o., B. Tollarová (2017). "´To si člověknemůže brát osobně´: Manageent emocí jakosoučást profesního výkonu zdravotní sestry". in Šmídová Matoušová, O. et als. Po stopách v nemoci. Praha: Slon.

 Třídy, vrstvy, životní styl:

Brooks, D. 2001. Bobos. Praha: Dokořán

Katrňák, T. 2005. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: CDK

Keller, J. 2012. Sociologie středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)

Keller, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)

Keller, J. 2000. Vzestup a pád středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Šafr, J. 2008. Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Praha: SOÚ AV ČR.
Veblen, T. 1999. Teorie zahálčivé třídy. Praha: Slosiologické nakladatelství (SLON).

Špaček, O. 2014. „Distinkce a bydlení v pozdně socialistické společnosti.“ Sociální studia 11 (4): 51-70.

Špaček, O., Šafr, J. (2010). Volný čas, sport a kulturní vkus: rozdíly podle společenského postavení. Pp. 81-99 in Maříková, H. et al. (eds): Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe… Praha: Slon.

 Elity a deklasovaní:

Brooks, D. 2001. Bobos. Praha: Dokořán

Dahrendorf, R. 1991. Moderný sociálny konflikt. Esej o politike slobody. Bratislava: Archa.

Hamplová, D., B. Řeháková. 2010. "Kdo u nás rodí děti za svobodna?". in Jaká je naše společnost_ Otázky, které si často klademe ... Praha:SLON.

Keller, J. 2010. Tři sociální světy: Sociální struktura postindistriální společnosti. Praha:SLON.

Mills C.Wright 1966. Mocenská elita. Praha: Orbis.

Vašát, P. 2012. „Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (2):247-282.

Veblen, T. 1999. Teorie zahálčivé třídy. Praha: Slon.

 Meritokracie a vzdělání:

Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.(Kapitoly 1 a 2)

Illich, I. 2001. Odškolnění společnosti. Polemický spis. Praha: Socilogické nakladatelství. (SLON).
Katrňák, T. 2004. Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Keller, J., L. Tvrdý 2008. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství. (SLON).

Matějů, P., J. Straková, A. Veselý (eds.). 2010. Nerovnosti ve vzdělání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství.(SLON)

 

Studenti mohou po dohodě pracovat i s jinou literaturou.

Last update: SANDEROV (26.09.2018)
Syllabus - Czech

Struktura kursu:

  1. Nerovnosti „ras“ a etnik
  2. Genderové a další tzv. symbolické nerovnosti
  3. Sociální třídy
  4. Třídy a životní styl
  5. Elity a deklasovaní
  6. Sociální mobilita
  7. Meritokratická teze a sociální vrstvy
  8. Role vzdělávacího systému
  9. Sociání stratifikace jako politický problém.

Prezentace přednášek průběžně vkládám do Sylabů do sekce Soubory.

Last update: SANDEROV (06.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html