SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor seminar Politics and Public Policy II - JPB037
Title: Bc. seminář Politologie a veřejná politika II
Guaranteed by: Department of Political Science (23-KP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (40)
summer:unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5403
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
Pre-requisite : JPB036
Is pre-requisite for: JPB038
Annotation -
Supporting seminar for students of the Bachelor programme Politology and Public Policy (Czech)
Last update: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (15.10.2021)
Aim of the course - Czech

Cíle výuky - specifikace pro semináře k veřejněpolitickým pracem:

 1. Upevnění základů společenskovědního výzkumu a psaní odborné práce:
 • volba tématu,
 • formulace cílů a výzkumných otázek,
 • obecné metodologické postupy,
 • metody sběru a analýzy dat,
 • teoretické uchopení práce,
 • práce se zdroji,
 • odborný jazyk a styl.
 1. Podpora a sdílení vhodných cest, jak dobře akademicky pracovat (sebeřízení, sebemotivace, sdílení, poskytování a přijímání zpětné vazby apod.).
 2. Vyzkušení si technik a heuristik akademického čtení a psaní.
Last update: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (15.10.2021)
Course completion requirements -

First draft of Bachelor thesis

Review of drafts of Bachelor theses

Attendance on three compulsory seminars

 

Last update: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (15.10.2021)
Literature -

 

Eco, Umberto, Jak napsat diplomovou práci? Olomouc: Votobia, 1997

Holoušová, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Univerzita Palackého v Olomoucí, Pedagogická fakulta. Olomouc 2000

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Slon, Praha 2005

Veselý, A. - Nekola, M. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha. Slon. 2007.

Nekola, M. – Geissler, H. – Mouralová, M. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha. Karolinum.2011

 

Last update: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (15.10.2021)
Requirements to the exam -

Only for Czech students.

Last update: Csikósová Aneta, Bc., DiS. (15.10.2021)
Syllabus - Czech

1.     Odevzdání základů bakalářské práce v textovém dokumentu (min. rozsah 12 NS) ke kontrole spolužákům, vedoucím semináře a konzultantovi/ce.

 • Obsahuje představení a obhajobu tématu, precizní formulaci cílů a výzkumných otázek, přehled dosavadního stavu poznání, teoretické a metodologické uchopení práce

2.     Účast na 2 mikroseminářích a 1 dílně psaní

 • zahrnuje přípravu před seminářem, vystoupení v rámci prvého a třetího (1. obhajoba tématu a cílů; 2. cíle, teoretické a metodologické uchopení), poskytnutí ústní zpětné vazby spolužákům a práce přímo na semináři

3.     Kontrola a poskytnutí zpětné vazby na dvoje základy BP

4.     Odevzdání zprávy o předvýzkumu (nebo ekvivalentu dle domluvy)

Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (24.11.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html