SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Political System of the Czech Republic in the Central-European Context - JMMZ278
Title: System polityczny Republiki Czeskiej w perspektywie Europy Środkowej
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Polish
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Annotation - Polish
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)
Ogólna charakterystyka przedmiotu

Przedmiot poświęcony jest systemowi politycznemu Republiki Czeskiej w perspektywie porównawczej Europy Środkowej. Podzielony jest na dwie części. W pierwszej zostaną omówione korzenie historyczne współczesnego czeskiego systemu politycznego mające wpływ na jego dzisiejszy kształt i funkcjonowanie. Chodzi tutaj o Czechy w monarchii Austro-Węgierskiej, międzywojenną Pierwszą Republikę Czechosłowacką, Protektorat Czech i Moraw oraz komunistyczną Czechosłowację. Druga część będzie się koncentrować na okresie od 1989 roku do współczesności, a mianowicie na Czechosłowacji postkomunistycznej (1989–1992) i samodzielnej Republice Czeskiej. Wykłady o współczesnych Czechach będą poświęcone najważniejszym zagadnieniom ustrojowym i politycznym, przede wszystkim reżimowi demokratycznemu, partiom i systemowi partyjnemu, wyborom i systemom wyborczym, samorządowi regionalnemu itp.
Przedmiot prowadzony będzie w języku polskim. Zajęcie odbywają się cotygodniowo według ustalonego harmonogramu zajęć.

Aim of the course - Polish
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (21.09.2019)

Cele kształcenia dla przedmiotu

Uzyskanie wiedzy o systemie politycznym Czechosłowacji i Czech i skonfrontowanie tej wiedzy z rzeczywistością ustrojową i polityczną innych państw Europy Środkowej włączając w to Polskę.

Poznanie podstawowych mechanizmów ustrojowych i politycznych Czechosłowacji i Czech, przy jednoczesnym akcentowaniu ich specyfiki w porównaniu z krajami Europy Środkowej.

Course completion requirements - Polish
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (21.09.2019)

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pomyślne zdanie pisemnego egzaminu testowego (open questions). 

Skala ocen 

91 – 100 % = A 

81–90 % = B 

71–80 % = C 

61–70 % = D 

51–60 % = E 

0–50 % = F (niedostateczny)

Literature - Polish
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (21.09.2019)

Literatura podstawowa

Marek Bankowicz (2015) Demokracja według T. G. Masaryka. Wydawnictwo Kraków: Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marek Bankowicz (1998) System władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Kraków: Wydawnictwo PiT.

Marek Bankowicz (2003) Zlikwidowane państwo. Ze studiów nad polityką Czechosłowacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maria Kruk (2000) Konstytucja Republiki Czeskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Krzysztof Skotnicki (2000) System konstytucyjny Czech. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Konstytucja Republiki Czeskiej

(http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/czechy-a.html)

Teaching methods - Polish
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (21.09.2019)

Metoda dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne mają formę wykładów. Oczekiwany jest aktywny udział studentów (pytania, komentarze, dyskusje).

Syllabus - Polish
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Treść programowa:

1) Wstęp, informacje o przedmiocie i sposobie jego prowadzenia, warunki zaliczenia przedmiotu
2) Czechy w Monarchii Austro–Węgierskiej
3) Pierwsza Republika Czechosłowacka (1918–1938)
4) Druga Republika Czechosłowacka (1938–1939) i Protektorat Czech i Moraw (1939–1945)
5) Republika Słowacka (1939–1945)
6) Sowietyzacja i komunistyczna Czechosłowacja (1945–1989)
7) Aksamitna Rewolucja 1989 i Czechosłowacja postkomunistyczna (1989–1992)
8) Republika Czeska – reżim polityczny i główne instytucje władzy państwowej
9) Republika Czeska – partie i system partyjny, wybory i systemy wyborcze
10) Republika Czeska – system władzy regionalnej i samorząd
11) Republika Czeska w perspektywie porównawczej Europy Środkowej (Polska, Słowacja, Węgry) I.
12) Republika Czeska w perspektywie porównawczej Europy Środkowej (Polska, Słowacja, Węgry) II.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html