SubjectsSubjects(version: 837)
Course, academic year 2016/2017
   Login via CAS
Proseminar to the Modern History - JMM634
Title in English: Proseminář moderní dějiny
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016 to 2016
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / 25 (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Teacher(s): doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Is incompatible with: JMM207
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (08.09.2018)
Seminář má za cíl procvičit látku probíranou v přednášku na textech, které obecné problémy z oblasti soudobých dějin aplikují na konkrétní areálové prostředí – v tomto případě na německy mluvící země, resp. na německy mluvící země a Polsko.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (08.09.2018)

- Aktivní účast na výuce na základě přípravy předem zadané četby

- Písemná práce na předem zadané téma

- Znalostní test (organizován v rámci společné přednášky)

Literature - Czech
Last update: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (08.09.2018)

Literatura pro práci v semináři bude zadána v průběhu semestru

 

Další literatura vychází ze sylabu k přednášce:

 

1. Soudobé dějiny - koncept, metodologie, hlavní problemy

Úvod do soudobých dějin, vysvětlení konceptu (moderní dějiny, soudobé dějiny, dějiny současnosti) a jeho vývoje, problém metodologie a pramenů (archivní klauzura, oral history, audio and visual history, web-history), výzkumná témata (globální, národní - příklad Holocaustu), aplikované dějiny a dějiny jako výstavní/muzejní artikl.

Povinné texty:

Zdeněk Beneš, Dějiny a přítomnost. Soudobé dějiny 1991/1; Peter Caterall, What (if anything) Is Distinctive about Contemporary History (1997); Robert Gildea, Introduction. In: Writing Contemporary History. Holder Education  2008, pp. xi-xxix; Klaus-Göran Karlsson, Public uses of history in contemporary Europe. In: Contemporary history on trial. Manchester UP 2007; Zoë Waxman, Testimony and Representation. In: The Historiography of the Holocaust. Ed. David Stone. Palgrave 2004, s. 487-507.

Doporučené texty:

Geoffrey Barraclough, An introduction to contemporary history (kap. The nature of contemporary history) Penguin Books 1969, s. 9-42; Contemporary history on trial. Manchester UP 2007; Petr Luňák-Ivan Šedivý, Teorie a empirie ve studiu mezinárodních vztahů. Soudobé dějiny 1999/1; Michal Pullmann, Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění. Soudobé dějiny, 2008/3-4; Hans Rothfels, Zeitgeschichte als Aufgabe, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 1953/1, s. 1-8; Zdeněk Vašíček, Etika a legitimita zkoumání dějin. Soudobé dějiny, 2001/1; Writing contemporary history. Holder Education 2008.

 

2. Modernita a modernizace

Koncepty modernity a teorie modernizace - podobnosti a rozdíly. Moderna, modernita, postmoderna, koncept reflexní a tekuté modernity. Dvě modernizační vlny a emancipační koncepce modernizace. Klasické teorie a strukturálně-funkcionalistické základy (T. Parsons), modernizace jako růst (W. Rostow), postindustriální (D. Bell), psychologizace (McClelland), politika (LaPalombara, Rokkan),  revise (Huntington, Inglehart), světo-systém (Wallerstein); kritika a neomodernizace (J. Alexander, E. Tiryakian), multiple modernities (S. Eisenstadt). Modernita a Holocaust. Modernizace a civilizační analýza (Patočka, Krejčí, Arnason).

Povinné texty:

Anthony Giddens, Důsledky modernity. Praha 2003, s. 11-53; Jaroslav Krejčí, Naše nynější modernita v dějinné perspektivě. In: Naše nynější modernita. Ed. Josef Tomeš. Praha (2008); Alberto Martinelli, Global modernization. Rethinking the project of modernity. Sage Publications 2005, s. 5-82.

Doporučené texty:

Zygmunt Bauman, Modernita a Holocaust. Praha 2010; Zygmunt Bauman, Tekutá modernost. Praha 2002; Ronald Inglehart, Modernization, cultural change, and democracy : the human development sequence. Cambridge UP 2005; Jan Keller, Teorie modernizace. Praha 2007; Pluralism and the Multiple Forms of Modernity. An Interview with S.N. Eisenstadt. Interviewed by Gerard Delanty. European Journal of Social Theory 2004/3, s. 391-404; Rob Shields, Boundary-Thinking in Theories of the Present. The Virtuality of Reflexive Modernization. European Journal of Social Theory, 2006/9.

 

3. Identita

Identita a identifikace: vývoj pojmu a diskuse o jeho obsahu y použitelnosti. Identita v kontextu socio- a kulturně historického výzkumu. Typy konstruování identity (narativní identita, identita a diskurs). Identita v mocenském kontextu a její politické využití. Etnická a národní identita, regionální identity.

Povinné texty:

John Edwards, Language and Identity. Cambridge UP 2009, s. 15-52; s. 1-21; Stuart Hall, Introduction: Who Needs 'Identity'? In: Questions of Cultural Identity. Sage Publications 1996, s. 1-18; Dan P. McAdams, Narrative Identity. In: Handbook of Identity Theory and Research. Springer 2011, s. 99-115; Jiří Pechar, Být sám sebou. Pojem identity a jeho meze. Praha 1995, s. 7-93.

Doporučené texty:

Zygmunt Bauman, Identity in the globalising world. Social Anthropology, 2001/9, s. 121-129; Ian Burkitt, Identity Construction in Sociohistorical Context. In: Handbook of Identity Theory and Research. Springer 2011, s. 267-280; Richard Mole, Discursive Identities/Identity Discourses and Political Power. In: Discursive Constructions of Identity in European Politics. Palgrave 2007, s. 1-24; Paul Ricoeur, Paul, Narrative Identity , Philosophy Today, 1995/1, s. 73-81; David I. Kertzer and Dominique Arel, Censuses, identity formation, and the struggle for political power. In: Census and Identity The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses. Palgrave 2004, s. 1-42.

 

4. Paměť

Vývoj konceptu paměti (kolektivní paměť), základní autoři (Assmannovi, Connerton, Halbwachs, Nora, Ricoueur), současné diskuse o paměti. Paměť v průsečíku jednotlivých humanitních a sociálních disciplín. Paměť a/nebo/versus historie - coexistence, střídání nebo konflikt? Kultury vzpomínání a zapomínání, kontinuity paměti, paměť a trauma, paměť jako diskurz.

Povinné texty:

Miloš Havelka, Poznání - paměť - identita a několik obecnějších úvah. Teorie-dějiny-kritika 2007/2, s. 256-268; Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol., Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha 2014; Francoise Mayerová, Zdeněk Vašíček, Minulost a současnost, paměť a dějiny. Soudobé dějiny, 2004/4, s. 9-32; Jiří Šubrt, Sociální paměť a sociologický výzkum. Soudobé dějiny, 1995/2-3, s. 26-280; Radmila Švaříčková-Slabáková, O paměti, historii, vědomí a nevědomí současná bádání v paměťových studiích, Teorie-dějiny-kritika, 2007/2, s. 232-255.

Doporučené texty:

Paul A. Cohen, History and popular memory : the power of story in moments of crisis. New York 2014; The collective memory reader / edited by Jeffrey K. Olick, Vered Vinitzky-Seroussi, Daniel Levy. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011; Maurice Halbwachs, Kolektivní paměť. Praha 2007; Memory and history : understanding memory as source and subject. Ed. Joan Tumblety. Routledge, 2013;

 

5. Transnacionalismus

Transnacionalismus jako koncept "obcházení" hranic národního státu při analýze sociální skutečnosti. Hlavní tvůrci a protagonisté vývoj konceptu, jeho základní výkladové linie. Transnacionalismus a jeho projevy a souvislost s migrací, diasporou, multikulturalismem, globalizací, integrací, transformačními procesy, nevládními organizacemi a přístupem k area studies a postkoloniálním studiím. Koncept kulturního transferu (encounter). Muzea a šíření transnacionálních vzorců. Role pop culture.

Povinné texty:

Steven Vertovec, Transnationalism. Routledge 2009

Doporučené texty:

Fabienne Darling-Wolf, The New Media World : Imagining the Global : Transnational Media and Popular Culture Beyond East and West. Ann Arbor 2015; David C. Earnest, Old Nations, New Voters. Nationalism, Transnationalism, and Democracy in the Era of Global Migration. New York 2008; Thomas Faist, Diaspora and transnationalism: What kind of dance partners? In: Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. Amsterdam 2010, s. 9-34; Andrea Meyer et al., Contact Zones : The Museum Is Open : Towards a Transnational History of Museums 1750-1940.De Gruyter 2014.

 

6. Kulturní studia

Cultural (and literary) studies a jejich britské počátky ve druhé polovině 50. let (S. Hall a Birmingham school)). Problém disciplinární identity a polydisciplinarity kulturálních studií, kontroverze s exaktními vědami (Sokalova aféra 1996). Vazba cultural studies na postkoloniální teorii, feminismus (Judy Butler) a marxismus (M. Berman a návrat A. Gramsciho). Rozšíření cultural studies do dalších zemí. Cultural studies a politický radikalismus.

Povinné texty:

Stuart Hall, The Emergence of Cultural Studies and the Crisis of the Humanities. October, Vol. 53, The Humanities as Social Technology (Summer, 1990), pp. 11-23; Stuart Hall, Cultural studies: two paradigms. Media Culture Society 1980/2, s. 57-72; Henry Giroux, Cultural Studies as Performative Politics. Cultural Studies-Critical Methodologies, 2001/1, s. 5-23; Slavoj Žižek, Cultural Studies versus the ‘‘Third Culture’’. The South Atlantic Quarterly, 2002/1, s. 19-32

Doporučené texty:

Barker, Chris, Slovník kulturálních studií. Praha 2006; The cultural studies reader. Ed. Simon During. Routledge 2007; Angela McRobbie, The uses of cultural studies : a textbook. London 2005.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D. (08.09.2018)

1. Soudobé dějiny v Německu, Polsku a Rakousku

2. Modernita a modernizace: Proč právě v Německu?

3. Identita: Limity národních identit ve střední Evropě

4. Kolektivní paměť ve střední Evropě

5. Transnacionalismus a středoevropský prostor

6. Kulturní obraty a kulturní dějiny

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html