SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Eastern Europe today II. - JMM184
Title: Současná východní Evropa II
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 1/1, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (2)
summer:unknown / unknown (2)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. Václav Lídl, Ph.D.
Pre-requisite : JMM183
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: HORAKS (18.02.2013)
Cílem a smyslem kursu je probrat interaktivní formou aktuální problémy středoevropského, balkánského a eurasijského areálu. Předpokladem práce v kursu je pravidelné sledování aktuálního dění v tomto teritoriu.
Literature - Czech
Last update: HORAKS (27.09.2014)

Předpokládá se sledování denního tisku a příslušně zaměřených odborných periodik.

Povinná četba na každou hodinu bude upřesněna a rozesílána průběžně během semináře.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Václav Lídl, Ph.D. (23.02.2018)

Studijní povinnosti: účast na hodině; referát; písemná práce.

Zásady:

1. Do 29.2.2018 si studenti s učiteli vyjednají v rámci obecněji pojatých témat konkrétní zadání svých referátů; hotový referát (rozsah cca 3-5 stran čistého textu plus poznámkový aparát a seznam pramenů a literatury, příp. přílohy) v písemné podobě bude zaslán do týdne od přednesení referátu na adresu příslušného vyučujícího a v kopii na e-mailovou adresu vaclav.lidl@fsv.cuni.cz.

2. Písemná práce má mít cca 8-10 normostran čistého textu a obsahovat poznámkový aparát a seznam pramenů a literatury (termín odevzdání v elektronické podobě na adresu příslušného vyučujícího a v kopii na e-mail vaclav.lidl@fsv.cuni.cz nejpozději do 15. 6. 2018 včetně). Teritoriální zaměření práce musí být jiné než téma referátu. Práce bude obsahovat vyhodnocení zdrojů (minimálně pět cizojazyčných), formulaci teze, solidní argumentaci, poznámkový aparát a patřičný závěr. Prosíme o přeposlání Vašeho tématu na adresu vaclav.lidl@fsv.cuni.cz.

3. Připouští se maximálně jedna neomluvená absence během trvání kursu (omluvenou absencí se rozumí doložená choroba, studijní pobyt v zahraničí, jiné závažné důvody). Pokud by mělo dojít k tomu, že se student z jakýchkoliv důvodů nemůže zúčastnit hodiny, v níž má vystoupit s referátem, včas to oznámí, aby bylo možno vyjednat změny v rozvrhu. Pokud se student bez udání důvodu nedostaví na hodinu, v níž měl vystoupit s referátem, nedostane za kurs zápočet, resp. nebude připuštěn ke zkoušce.

4. Veškeré uvedené termíny jsou závazné.

5. U všech textů platí princip prvního čtení, tzn. je hodnoceno to, co bude odevzdáno jako první verze.

6. Hodnocení studentů, kteří absolvují kurs MM183 (Současná východní Evropa I) zakončený zápočtem:

a) referát: prospěl(a)/neprospěl(a);

b) seminární práce: prospěl(a)/neprospěl(a).

Předpokladem pro udělení zápočtu je hodnocení prospěl(a) v obou částech (referát + 1 práce).

7. Hodnocení studentů, kteří absolvují kurs MM184 (Současná východní Evropa II) zakončený zkouškou:

a) referát: prospěl(a)/neprospěl(a);

b) písemná práce: 1-6.

Konečný výsledek tvoří známka z písemné práce. Předpokladem pro úspěšné složení zkoušky je akceptace referátu.

8. Speciálně upozorňujeme na Pokyn děkana UK FSV č. 5/2006 Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství. Prohřešky proti integritě akademické práce budou řešeny disciplinární cestou.

 

Spojení na vyučující:

Václav Lídl (garant kurzu pro letní semestr 2018): vaclav.lidl@fsv.cuni.cz

Prosím ujistěte se, že veškerá důležitá komunikace vztahující se k našemu předmětu bude v zájmu hladké organizace dána v kopii na vědomí garantovi kurzu.

 

Contacts: 

Václav Lídl: vaclav.lidl@fsv.cuni.cz

Jan Šír: sirj@fsv.cuni.cz

Slavomír Horák: slavomir.horak@post.cz

Ondřej Klípa: ondrej.klipa@gmail.com

Luboš Švec: svelub@post.cz

Karin Hofmeisterová: karin.hofmeisterova@fsv.cuni.cz

Nikola Karasová: nikola.karasova@fsv.cuni.cz

Vojtěch Raiman: vojtech.raiman@gmail.com

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Václav Lídl, Ph.D. (22.02.2018)

Eastern Europe Today - Spring 2018

 

 

18:30-19:50

J4018

Lecturer

Presentation

Feb 22

Introduction

Lídl

 

Mar 1

Uzbekistan. One Year of Shavkat Mirziyoyev's Reforms.

Horák

 

Mar 8

The Impact of Conflict with Russia on Ukrainian Sport  Raiman   

Mar 15

Eurasian Economic (Dis)Union

Lídl

 

Mar 22

Polish Holocaust, Poles in the Holocaust. History and politics in Poland today.

Klípa

 

Apr 5

 

Laenen

 

Apr 12

Estonian Presidency of the Council of the EU: Aims, Problems  and Results

Švec

 

Apr 19

Decentralization efforts in Ukraine. Old but hot issue.

Klípa

 

Apr 26

Elections in Belgrade in the context of contemporary political situation in Serbia

Hofmeisterova

 

May 3

Reappointing Putin and beyond

Šír

 

May 10

New Development in the Greek-Macedonian Name Dispute

Karasová

 

May 17

Blue helmets in Donbas?

Šír

 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html