SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
PhD. Seminar I - JMD021
Title: Doktorandský seminář I
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 5
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 16 (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Incompatibility : JTD005
Pre-requisite : JMD017, JMD018, JMD019, JMD020
Interchangeability : JTD005
Annotation - Czech
Last update: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (22.09.2021)
V doktorandském semináři studující představují témata svých disertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově vymezené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Doktorský seminář I si studující zpravidla zapisují v prvním semestru studia, není-li individuálním studijním plánem stanoveno jinak. Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná a aktivní účast na semináři, případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem je prezentace a diskuze dizertační práce

 
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (05.10.2020)

Předpokladem pro absolvování předmětu je pravidelná a aktivní účast na semináři, představení tématu dizertace a případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře. V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí, který splňuje podmínky toho, aby mohl být uznán jako studijní povinnost "Studijní pobyt v zahraničí/Stáž" (viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy), je možné po předchozí dolmluvě s vedoucím semináře omluvit absenci, a to za předpokladu plnění náhradních povinností (písemné komentáře k zaslaným expozé) a představení tématu dizertace.

Absolvování kurzu vyžaduje alespoň pasivní znalost češtiny, která umožňuje se zapojit do diskuse. Prezentace může probíhat v angličtině, stejně tak je možné klást otázky také v angličtině.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (24.10.2019)

Z podstaty kurzu není

 
Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (05.10.2020)

Předpokladem pro absolvování předmětu je pravidelná a aktivní účast na semináři, představení tématu dizertace a případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře. V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí, který splňuje podmínky toho, aby mohl být uznán jako studijní povinnost "Studijní pobyt v zahraničí/Stáž" (viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy), je možné po předchozí dolmluvě s vedoucím semináře omluvit absenci, a to za předpokladu plnění náhradních povinností (písemné komentáře k zaslaným expozé) a představení tématu dizertace.

Absolvování kurzu vyžaduje alespoň pasivní znalost češtiny, která umožňuje se zapojit do diskuse. Prezentace může probíhat v angličtině, stejně tak je možné klást otázky také v angličtině.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (22.09.2021)

Pokyny k exposé pro Doktorský seminář I

Účelem exposé je informovat o dosavadním i budoucím postupu práce na Vaší dizertaci, nikoliv poskytnout více nebo méně vyčerpávající informaci o jejím předmětu.

Charakteristika textu: stručná (maximálně 20 min.) ústní prezentace tématu dizertační práce s ohledem na základní koncepční a metodologické problémy. Jedná se o podklad k diskuzi, upozornění na otevřené problémy či nejasnosti a přímo formulované otázky na účastníky semináře jsou vítány. Text má závaznou strukturu podle zdola uvedených bodů. Je to text připravený a promyšlený, je volně přednesený s využitím hand-outu, tedy nikoliv čtený,ale současně není pouhou improvizací např. na podkladě projektu či hotových částí práce. Je to odborný text a má tedy i svůj přiměřený styl a odpovídá mu i volba jazykových prostředků.

Části prezentace

1) Téma, jeho základní charakteristika a jeho vymezení („co chci dělat?“)
(jasné pojmenování předmětu/tématu práce; vymezení tématu zahrnuje obsahové, pojmové,
časové, případně i teritoriální a jiné vymezení tématu)


2) Výzkumný cíl („proč to chci dělat?“)
(charakteristika výzkumného cíle zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní
hypotézy; přičemž byste měli být schopni vyložit, proč si kladete právě tyto otázky a v čem
jsou relevantní. Pokuste se zasadit téma svého výzkumu a svoji výzkumnou otázku do širší
relevantní diskuse ve Vašem oboru. Jak může Vaše práce obohatit současný stav poznání
v daném oboru?)


3) Postup práce („jak to budu dělat?“)
(skica plánovaného metodického postupu a zvažovaných metod k dosažení výzkumného cíle)


4) Prameny a literatura („s čím budu pracovat?“)
(charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)


5) struktura práce („jak to bude vypadat?“)
(struktura práce nemusí být totožná s členěním do kapitol; cílem je ozřejmit základní kroky
uvažované argumentace a její strukturu s důrazem na komplexnost, vnitřní provázanost a
logickou výstavbu směřující k dosažení výzkumného cíle)


6) problémy a nejasnosti („s čím si nevím rady“)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html