SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
A third language - JMD009
Title: Třetí jazyk
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Incompatibility : JTD020
Interchangeability : JTD020
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
Další cizí jazyk může stanovit školitel v individuálním studijním plánu, a to v takových případech, kde je to prospěšné či nutné z hlediska tématu disertační práce. Další/třetí cizí jazyk má v SIS kód JMD009, jakmile studenti dosáhnou předpokladů pro splnění této studijní povinnosti, zapíší si předmět do SIS a během semestru či následujícího zkouškového období předloží (osobně či elektronicky) potřebné podklady (certifikát/vysvědčení, potvrzení o absolvování kurzu, potvrzení školitele o přečtení předepsané literatury v daném jazyce apod.) garantovi oboru (v případě jeho nepřítomnosti předsedovi oborové rady), který na tomto základě potvrdí splnění studijní povinnosti v SIS.
Aim of the course - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Cílem předmětu je naučení se dalšího cizího jazyka podle potřeby disertačního výzkumu.

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Podmínkou absolvování předmětu je znalost případného dalšího cizího jazyka vzhledem k potřebám disertačního výzkumu. 

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Teaching methods - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html