SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2021/2022
  
PhD. Seminar III - JMD003
Title: Doktorandský seminář III
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
summer:unknown / unknown (20)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (04.02.2014)
V doktorandském semináři studující představují témata svých disertačních prací s přednostním zřetelem k základním koncepčním, metodologickým a interpretačním problémům. Jejich úkolem je v časově stanovené době vysvětlit a obhájit v diskuzi svůj záměr a zaujmout kvalifikované stanovisko k případným podnětům a námitkám.
Doktorský seminář JMD003 si studující zpravidla zapisují v třetím semestru studia, není-li individuálním studijním plánem stanoveno jinak. Předpokladem pro udělení zápočtu je účast na semináři a přednesení referátu o tématu a stavu zpracování disertační práce podle pokynů vedoucího semináře (viz oddíl Metody výuky). Studující si seminář JMD003 zapisují ve třetím semestru semináře i v případě, že jsou vedoucím semináře požádáni, aby předneseli své exposé již v průběhu druhého semestru semináře.
Teaching methods - Czech
Last update: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (02.09.2015)

Pokyny k exposé

 

Účelem exposé je informovat o dosavadním i budoucím postupu práce na Vaší dizertaci, nikoliv poskytnout více nebo méně vyčerpávající informaci o jejím předmětu.

 

Charakteristika textu: stručná (maximálně 20 min.) ústní prezentace tématu dizertační práce s ohledem na základní koncepční a metodologické problémy. Jedná se o podklad k diskuzi, upozornění na otevřené problémy či nejasnosti a přímo formulované otázky na účastníky semináře jsou vítány. Text má závaznou strukturu podle zdola uvedených bodů. Je to text připravený a promyšlený, je volně přednesený s využitím hand-outu, tedy nikoliv čtený,ale současně není pouhou improvizací např. na podkladě projektu či hotových částí práce. Je to odborný text a má tedy i svůj přiměřený styl a odpovídá mu i volba jazykových prostředků.

 

Referující je povinnen předložit nejpozději na začátku semináře (případně rozeslat s přestihem) hand-out, vedoucímu semináře jej zašle alespoň s jednodenním předstihem. Hand-out plní roli pomůcky pro referujícího i posluchače, shrnuje, nejlépe v bodech a krátkých a pregnantních formulacích, obsah předneseného textu; případné tabulky, časové řady, grafiky apod. lze, jestliže to referující považuje za nutné, předložit zvlášť.

 

 

Části:

1) název tématu, jeho základní charakteristika

(jasné pojmenování předmětu/tématu práce, součástí charakteristiky je i stručné vylíčení kontextu tématu a jeho relevance v tomto rámci, případně pro současnost, pro naši společnost apod.)

2) vymezení tématu

(zahrnuje obsahové, pojmové, časové, případně i teritoriální a jiné vymezení tématu a odůvodnění zvolených obsahových akcentů apod.)

3) zdůvodnění a cíl práce

(zdůvodnění odpovídá na otázku, proč jste se pro toto téma rozhodli, charakteristika cíle práce zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní hypotézy)

4) struktura práce a její odůvodnění

(struktura práce nemusí být totožná s členěním do kapitol; cílem je ozřejmit základní kroky uvažované argumentace a její strukturu s důrazem na komplexnost, vnitřní provázanost a logickou výstavbu zpracování tématu)

5) zpracování práce

(skica plánovaného metodického postupu a zvažovaných metod k dosažení výzkumného cíle, charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (31.01.2017)

 

Program doktorského semináře

LS 2016/2017

 

 

Seminář se koná v uvedených termínech od 17,30 do 19,30 v Rytířské 31, 2. patro, č. 201; seminář je povinný pro zapsané studentky a studenty, zájemci z vyšších ročníků i další jsou srdečně vítáni

 

 

22.2.2017

Šárka Navrátilová: Česko-německé vztahy v Brně v meziválečném období

Tereza Hrušková: Proměna italského stranického systému. Případ Ligy severu

 

8.3.2017

Zdeněk Král: Příčiny dlouhodobého neúspěchu třetích stran na federální úrovni ve Spojených státech

 

22.3.2017

Tomáš Mareš: Média jako nástroj vlivové zahraniční politiky RF: případ ruské intervence na Ukrajině

Martin Barák: Ruský letecký průmysl a zahraniční politika Vladimíra Putina

 

12.4.2017

Štěpán Šantrůček: Sociální, ekonomické a geografické dopady privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině

Barbora Knappová: Vymezování hranic: Dynamika politiky paměti v Republice srbské

 

26.4.2017

Andrés Morales: A comparison of the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European Union and the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between Mexico and the European Union: A look into their Negotiations

Viktorie Mertová: Rozdílné strategie současného občanského aktivismu Afroameričanů

 

10.5.2017

Jaromír Volf: Reforma strategického odvětví na pozadí transformace hospodářství: proměny železniční politiky v Československu a České republice v letech 1985 až 1997

Tereza Svobodová: Jaderný odpad v Německu: společenské, politické a právní aspekty

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html