SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thesis - JMB413
Title: Ročníková práce
Czech title: Ročníková práce
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Incompatibility : JMB052
Pre-requisite : JMB022, JMB023, JMB024, JMB025, JMB113, JMB119, JMB401, JMB402, JMB404, JMB406
Is incompatible with: JMB052
Is pre-requisite for: JMB416
Annotation - Czech
Předmět zahrnuje přípravu a napsání seminární práce většího rozsahu než standardní seminární práce.
Adresa Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/modedit.php?update=82925&return=0&sr=0
Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (09.02.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je naučit studenty zvládat vybranou látku v rozsahu větším než standardní seminární práce jako přípravu na napsání bakalářské kvalifikační práce. Je doporučeno, aby téma ročníkové práce bylo východiskem pro bakalářskou práci.

Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (09.02.2021)
Course completion requirements - Czech

1. Student si ročníkovou práci zadává během druhého ročníku, pokud chce jít ke státní závěrečné zkoušce na konci třetího ročníku, protože předmět je prerekvizitou zápisu do prvního dílu bakalářského semináře JTB024 (JMB416)! Vedoucího práce si student vybírá mezi kmenovými zaměstnanci IMS (konečný výběr vedoucího práce podléhá schválení vedoucího příslušné katedry).

2. Ročníková práce v celkovém rozsahu 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer ± 3 600 znaků) zahrnuje povinně všechny prvky bakalářské práce:
a) charakteristika tématu
b) jasná definice výzkumné otázky
c) rozbor primárních zdrojů a sekundární literatury s cílem definovat stav bádání dané problematiky
d) nástin metodologického ostupu (eventuálně konceptu či teorie, s níž práce operuje)
e) poznámkový aparát dle normy zavedené vyhláškou ředitele 21/2020 (https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-pro-studenty), eventuálně dle pokynů vedoucího práce
f) seznam literatury (dle téže vyhášky)
g) přílohy

3. Harmonogram postupu:
a) Student zašle do 8.3. 2021 anotaci (název práce, stručná charakteristika tématu, jméno potenciálního vedoucího) do Moodle2 na adresu https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3800, sekce Ročníková práce_anotace_deadline 8. 3. 2021. Povinný název souboru: jtb022_novakjan_rocnikovaprace_vykoukaljiri_anotace (tj. kód předmětu, jméno studenta, označení typu práce, jméno vedoucího práce, slovo anotace jako označení stádia přípravy práce).
b) Nahrané soubory budou předány na katedry, jejichž vedoucí rozhodnou do 22. 3. 2021, jestli vedení práce zůstane v navržené podobě nebo bude předáno jinému pracovníkovi; toto rozhodnutí předají vedoucí kateder k uvedenému datu pověřené pracovnici sekretariátu, která o něm uvědomí jak studenty, tak pracovníky schválené jako vedoucí.
c) Se schváleným vedoucím poté student zpracuje projekt práce tak, aby jej do 12. 4. 2021 mohl nahrát na uvedenou adresu v Moodle2 (sekce Ročníková práce_projekt_deadline_12. 4. 2021); nahraný dokument bude povinně obsahovat název práce, jméno vedoucího, desetiřádkovou charakteristiku tématu, jasně formulovanou výzkumnou otázku, nástin způsobu řešení a základní dostupnou bibliografii v počtu minimálně deseti titulů.
Povinný název souboru: jtb022_novakjan_rocnikovaprace_vykoukaljiri_projekt (tj. kód předmětu, jméno studenta, označení typu práce, jméno vedoucího práce, slovo projekt opět jako označení stádia přípravy práce).
d) Hotovou práci student opět nahraje na uvedenou adresu do Moodle2 (sekce Ročníková práce_final_deadline_2. 8. 2021) dle dohody s vedoucím práce s tím, že poslední možný termín odevzdání práce v LS 2021 je 2. 8. 2021; vedoucí práci oznámkuje a známku zanese do Moodle nejpozději do 6. 9. 2021 a do toho termínu také známku zašle na adresu jiri.vykoukal@post.cz, aby bylo možné známku zapsat do SIS v termínu stanoveném harmonogramem.
Povinný název souboru práce: jtb022_novakjan_rocnikovaprace_vykoukaljiri_final (tj. kód předmětu, jméno studenta, označení typu práce, jméno vedoucího práce, slovo final opět jako označení konečného stádia práce).
e) Pokud anotace práce, projekt práce a finální podoba práce nebudou zadány do Moodle v daných termínech, nebude ročníková práce v tomto semestru hodnocena a student si ji musí znovu zapsat v ZS 2021 s tím, že se mu také posune o semestr zápis do prvního dílu bakalářského semináře.

Adresa moodle úložiště: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3800

Neprve je třeba se zalogovat, poté práci uložit v příslušných sekcích.

Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (09.02.2021)
Literature - Czech

Literatura je určena tématem práce.

Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (09.02.2021)
Teaching methods - Czech

Práce v kurzu je založena na samostatné výzkumné práci studenta a jejím konzultování s vedoucím práce.

Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (09.02.2021)
Syllabus - Czech

Sylabus je dán rozsahem práce a četností konzultací s každým jednotlivým vedoucím.

Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (09.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html