SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
European Integration - JMB412
Title: Evropská integrace
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 16 / unknown (120)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Incompatibility : JMB029
Pre-requisite : JMB113, JMB119, JMB401, JMB402, JMB404, JMB406
Is incompatible with: JMB029
Annotation - Czech
Povinný bakalářský kurz „Evropská integrace“ se zaměřuje na historii a současnost procesu evropské integrace. V úvodní části kurzu jsou rozebírány základní koncepty a historický vývoj evropské integrace, druhá část se zaměřuje na základní aspekty (bezpečnostní, ekonomické, institucionální, politické a právní) a problémy tohoto procesu, a to včetně specifických rysů rozšiřování EU po skončení studené války a situování EU jako nového globálního hráče. Zvláštní pozornost je v průběhu celého kurzu věnována aktuálním problémům EI.

Povinná četba a další studijní podklady jsou umístěny na platformě Moodle (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=43, klíč k zápisu JTB021).
Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (24.01.2022)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je uvést posluchače do historického vývoje a současných reálií evropského integračního procesu. Posluchači porozumí jeho specifikům, limitům a současným výzvám a budou schopni kvalifikovaně posoudit tvrzení, která k tématu evropské integrace zaznívají ve veřejném prostoru.

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (24.01.2022)
Literature - Czech

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura k tomuto předmětu v SISu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Povinná literatura

 

McCormick J., Understanding the European Union: A Concise Introduction (New York: Palgrave Macmillan, 7. vydání 2017)

 

Šlosarčík I., Politický a právní rámec evropské integrace (Praha: Wolters Kluwer, 5. vydání 2020)

 

 

+ povinná četba zadávaná k jednotlivým přednáškám a zpřístupněná v Moodlu

 

 

Studijní literatura

 

Baldwin R. E. a Wyplosz C., Ekonomie evropské integrace (4. vydání Praha: Grada, 2013).

 

Beach D., The Dynamics of European Integration: why and when EU institutions matter (Houndmills: Palgrave Macmillan 2005).

 

Berend T. I., Against European integration: The EU and its discontents  (Abingdon/NY: Routledge, 2019).

 

Busek E., Brix E., Revize střední Evropy: proč o budoucnosti Evropy rozhoduje středoevropský region (Olomouc: Univerzita Palackého, 2021)

 

Bulmer S. a Lequesne Ch. (eds), The Member States of the European Union (Oxford: OUP 2013)

 

Dinan D., Europe Recast: A History of European Integration (2. vydání Lynne Rienner, 2014)

 

Dinan D., Nugent N. a Paterson W. (eds.), The European Union in Crisis (London: Palgrave Macmillan, 2017)

 

Dědek O., Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru (Praha: C. H. Beck 2008)

 

Fiala P., Pitrová M., Evropská unie (Brno: CDK 2009)

 

Fiala P., Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace (Brno: Barrister & Principal, 2. vydání 2010)

 

Gerbet P., Budování Evropy (Praha: Karolinum 2004)

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy I. (Do roku 1938) (Brno: Masarykova univerzita, 2007)

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy II. 1938-1950 (Brno: Masarykova univerzita, 2001)

 

Goněc V., Od „malé Evropy“ k „velké Evropě“: dějiny rozšiřování evropských společenství, Evropská unie 1950-2002 (Brno: Masarykova univerzita, 2003)

 

Horčička V., Kovář M., Dějiny evropské integrace II (Praha: Triton 2006)

 

Kovář M., Horčička V., Dějiny evropské integrace I (Praha: Triton 2006)

 

Kratochvíl P., Teorie evropské integrace (Praha: Portál 2008)

 

Lacina L., Strejček P. a Blížkovský P., Učebnice evropské integrace (4. vydání  Brno: Barrister & Principal, 2016)

 

Loth W., Building Europe. A History of European Integration (De Gruyter, 2017)

 

Luňák P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri 1997)

 

Marek D. a Baun M., Česká republika a Evropská unie (Brno: Barrister & Principal 2010)

 

McCormick J., European Union politics (New York: Palgrave Macmillan 2015)

 

McCormick J. a Olsen J., The European Union: politics and policies (5. vydání Boulder: Westview Press, 2014)

 

Nelsen B. a Stubb A., The European Union: readings on the theory and practice of European integration (4th edition Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014)

 

Nugent N., European Union Enlargement (Houndmills: Palgrave Macmillan 2004)

 

Schimmelfennig F., Winzen T., Ever looser union? Differentiated European integration (Oxford: Oxford University Press, 2020)

 

Šlosarčík I., Kasáková Z. a kol., Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva (Praha: Grada 2013)

 

Veber V., Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti (Praha: NLN 2004)

 

Webber D., European Disintegration? The Politics of Crisis in the European Union (New York: Palgrave Macmillan, 2018)

 

Zimmerman H a Dür A. (eds.), Key controversies in European integration (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012, 2016)

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (03.02.2022)
Teaching methods - Czech

Přednášky prezenční či online – bude aktualizováno

 

Online přednášky doplněné samostudiem dle pokynů vyučujících. Doporučujeme, aby si studenti souběžně zapsali i fakultativní seminář k evropské integraci (kód JTB031/JMB252).

 

V LS 2022 přednášky probíhají v pondělí od 14:00. Link na Zoom platný od 4. 4. 2022:  https://cesnet.zoom.us/j/97679147886

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (29.03.2022)
Requirements to the exam - Czech

 

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

 

 

Zkouška z předmětu sestává z průběžného testu, závěrečného testu a ústní části či eseje, konkrétní způsob plnění studijních povinností určí vyhláška ředitele IMS s ohledem na epidemiologickou situaci.

Zkouška z předmětu setává ze tří částí, v každé z nich musí být získán nejméně stanovený počet bodů.

 

V případě online formy bude mít zkouška následující podobu:

 

1) Průběžný test (midterm) – maximum 20 bodů, student/ka musí získat nejméně 10 bodů.

 

Studenti mají nárok na jeden opravný termín. Účast na řádném termínu 21. 3. 2022 je povinná, nárok na náhradní termín vzniká pouze v případě nemoci (nutno doložit potvrzením do lékaře). Neúčast na midtermu není možné omlouvat zpětně. Případný opravný termín studenti absolvují před přistoupením k závěrečné souborné zkoušce v předpokládaném termínu 16. 5. 2022. Pokud student/ka neuspěje v řádném ani opravném termínu průběžného testu, ztrácí možnost předmět v daném roce splnit.

 

Průběžný test ověřuje nastudování látky probrané v přednáškách a povinné četby v rozsahu zadaném vyučujícími.

 

 

2) Závěrečná zkouška:

 

2a Závěrečný test – maximum 30 bodů, student/ka musí získat nejméně 15 bodů.

 

Test ověřuje nastudování látky probrané v přednáškách během druhé části semestru a povinné četby v rozsahu zadaném vyučujícími.

 

 

2b Ústní zkouška – maximum 50 bodů, student/ka musí získat nejméně 26 bodů.

 

Ústní zkouška probíhá komisionálně prostřednictvím platformy Zoom, studenti zodpovídají dvě otázky ze seznamu okruhů zveřejněných v SISu/Moodlu. Pro postup k ústní zkoušce je nutné splnit závěrečný test (2a).

 

V rámci závěrečné zkoušky (části 2a + 2b) mají studenti mají nárok na řádný a dva opravné termíny.

 

Bodové hodnocení

 

91-100 bodů               výborně (A)

81-90 bodů                 velmi dobře (B)

71-80 bodů                 dobře (C)

61-70 bodů                 uspokojivě (D)

51-60 bodů                 dostatečně (E)

0-50 bodů                   nedostatečně, neprospěl/a (F)

(nesplnění kterékoli ze tří částí zkoušky = neprospěl/a)

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (24.01.2022)
Syllabus - Czech

Program přednášek v LS 2022

 

(1) 14. 2. Úvod: informace o organizaci kurzu, základní vymezení problematiky, vysvětlení základních pojmů. (ZK)

 

(2) 21. 2. Vybrané pojmy teoretické reflexe evropské integrace. Rozšiřování ES/EU. (JV)

 

(3) 28. 2. Myšlenky evropského sjednocování v historické perspektivě. (ZK)

 

(4) 7. 3. Poválečná Evropa a první snahy o její politickou, ekonomickou a bezpečnostní integraci. (ZK)

 

(5) 14. 3. Instituce EU I. (ZK)

 

(6) 21. 3. (1) Midterm. (2) Zkrácená přednáška: Instituce EU II. (ZK)

 

(7) 28. 3. Právní aspekty evropské integrace (ZK)

 

(8) 4. 4. Evropská ekonomická integrace I: Klíčové pojmy. Vnitřní trh a jeho problémy (JV)

 

(9) 11. 4. Evropská ekonomická integrace II: Hospodářská a měnová unie. Krize eurozóny a snahy o její řešení. (JV)

 

18. 4. Velikonoční pondělí

 

(10) 25. 4. Rozpočet ES/EU. Vybrané sektorové politiky EU. (JV)

 

(11) 2. 5. Klíčové pojmy a mezníky politické integrace. Fenomén flexibilní integrace. Debata o „demokratickém deficitu“ Unie. (JV)

 

(12) 9. 5. Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Společná bezpečnostní a obranná politika a její limity. Spolupráce v záležitostech vnitřní bezpečnosti. (JV)

 

(13) 16. 5. (1) Opravný midterm. (2) Závěrečná zkrácená přednáška: dokončení tématu z 9. 5.; dopady koronavirové pandemie na evropskou integraci.

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (24.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html