SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern history of Western Europe - JMB410
Title: Moderní dějiny západní Evropy
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 135 / unknown (120)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Incompatibility : JMB015
Pre-requisite : JMB113, JMB119, JMB401, JMB402, JMB404, JMB406
Is incompatible with: JMB015
Annotation - Czech
Uvedení do vývoje západní Evropy od „dlouhého“ 19. století do současnosti v perspektivě politických, sociálních a hospodářských dějin.
Link na kurz na Moodle 3, kde jsou umístěny všechny studijní materiály, je https://dl3.cuni.cz/user/index.php?id=77, klíč k zápisu je <MDZE>.
Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (19.09.2022)
Aim of the course - Czech

V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí se základními procesy charakterizujícími specifický typ západoevropské modernity. Zaměříme se jednak na jevy kořenící v 19. století (industrializace, nacionalismus, sekularizace), u kterých budeme ovšem sledovat jejich vývoj až do století 21. Zbytek výuky bude věnován představení dalších témat spojených se široce pojatými soudobými (především politickými) dějinami – přibližně od 1. světové války do dnešních dnů.

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (19.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

 

Souborná zkouška sestává z průběžného testu, závěrečného testu a eseje.

V každé z těchto tří částí zkoušky musí být získán nejméně stanovený počet bodů

1) Průběžný test (midterm) – maximum 20 bodů, student/ka musí získat nejméně 10 bodů.

Studenti mají nárok na jeden opravný termín. Účast na řádném termínu 8. 11. 2022 je povinná, nárok na náhradní termín vzniká pouze v případě nemoci (nutno doložit potvrzením do lékaře) či (pouze v případě prezenční formy testu) studijního pobytu v zahraničí (nutno doložit během prvních dvou týdnů začátku semestru; na pozdější doklady nebude brán zřetel!). Neúčast na midtermu není možné omlouvat zpětně. Případný opravný termín studenti absolvují před přistoupením k závěrečné souborné zkoušce v předpokládaném termínu 3./6. 1. 2023. Pokud student/ka neuspěje v řádném ani opravném termínu průběžného testu, ztrácí možnost předmět v daném roce splnit.

Průběžný test pokrývá období 1789-1914 a ověřuje nastudování látky v rozsahu relevantních částí povinné literatury (Blanning 2000) a povinné četby zadané vyučujícími k jednotlivým přednáškám (readeru).

  

Forma testu (prezenční či online) bude upřesněna.

 

 

2) Závěrečná zkouška:

2a. Závěrečný test – maximum 30 bodů, student/ka musí získat nejméně 15 bodů.

Test ověřuje nastudování dějin ZE v období od roku 1914 do současnosti v rozsahu látky probrané v přednáškách, povinné četby (Kershaw 2017, Judt 2008, Kershaw 2019) a zadané povinné četby k jednotlivým přednáškám (readeru).

 

Forma testu (prezenční či online) bude upřesněna.

 

2b Esej– maximum 50 bodů, student/ka musí získat nejméně 26 bodů.

Student/ka si volí jednu ze tří zadaných otázek. Ty vycházejí z témat přednášek, povinné literatury a povinné četby zadané k jednotlivým přednáškám (readeru) a pokrývají celé období od roku 1789 do současnosti.

V rámci závěrečné zkoušky (části 2a + 2b) mají studenti mají nárok na řádný a dva opravné termíny

 

Hodnocení

91-100 bodů               výtečně (A)

81-90 bodů                 velmi dobře (B)

71-80 bodů                 dobře (C)

61-70 bodů                 uspokojivě (D)

51-60 bodů                 dostatečně (E)

0-50 bodů                   nedostatečně, neprospěl/a (F)

(nesplnění kterékoli ze tří částí zkoušky = neprospěl/a)

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (19.09.2022)
Literature - Czech

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Povinná literatura k midtermu a závěrečné zkoušce:

T.C.W. BLANNING (ed.): The Nineteenth Century : Europe 1789-1914 (edice Short Oxford History of Europe), Oxford University Press 2000, 304 s.

Tony JUDT: Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945, Praha: Slovart 2008, 986 s.

Ian KERSHAW: Do pekel a zpět. Evropa 1914-1949, Praha: Argo 2017, 526 s.

Ian KERSHAW: Na horské dráze. Evropa v letech 1950-2017, Praha: Argo 2019, s. 399-551

+ povinná četba zadávaná k jednotlivým přednáškám a zveřejňovaná v systému Moodle

 

Příručky:

Pečenka M., Luňák P. a kol., Encyklopedie moderní historie. Praha, Libri 2005.

Evropa v proměnách staletí. Praha, Libri 1997 (a další vydání).

 

Doporučená literatura:

Christopher Alan BAYLY: Zrod moderního světa 1780-1914: Globální spojitosti a srovnání. Brno: CDK 2019.

Ivan BEREND: An economic history of nineteenth-century Europe: diversity and industrialization. Cambridge: CUP 2013.

Ivan BEREND: An economic history of twentieth-century Europe: economic regimes from laissez-faire to globalization. Cambridge: CUP 2016.

Eric HOBSBAWM : Věk extrémů - Krátké 20. století 1914-1991. Praha, Argo 1998.

Hartmut KAELBLE: Vers une société européenne: une histoire sociale de l’Europe 1880-1980, Paris: Belin 1988.

Hartmut KAELBLE: The Social History of Europe, 1945-2000: recovery and transformation after two World Wars, New York: Berghanh Books, 2013.

Julian JACKSON (ed.): Europe 1900-1945 (edice Short Oxford History of Europe), Oxford University Press 2002, 254 s.

Petr LUŇÁK: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997.

Hugh MCLEOD: Sekularizace v západní Evropě (1848-1914). Brno: CDK 2008.

Anne-Marie THIESSE: Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno: CDK 2007.

Robin WINKS a Joan NEUBERGER: Europe and the making of modernity, 1815-1914. Oxford: OUP 2005.

Edice Dějiny států, Praha, Nakladatelství Lidové noviny

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (19.09.2022)
Teaching methods - Czech

Přednášky (podle vývoje situace prezenční či online) kombinující klasický výklad s reflexí zadané četby – odborných textů i dokumentů. Studentům doporučujeme, aby si zapsali i jeden z výběrových seminářů (předmět JTB030), které důkladněji rozvíjejí některé aspekty moderních dějin ZE naznačené během přednášek (kolonialismus, reprezentace dějin ZE v audiovizuálních médiích, specifika modernity v zemích Jižní Evropy, migrace atd.).

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (19.09.2022)
Syllabus - Czech

Program přednášek v ZS 2022-23

 

4. října (ÚT) – JV: Organizace kurzu, studijní povinnosti. Úvod do studia dějin ZE v „dlouhém“ 19. století

 

7. října (PÁ) – OM: Periodizační a prostorová vymezení moderních a soudobých dějin ZE – část 1

 

11. října (ÚT) – JV: Industrializace zemí ZE a její sociální a politické souvislosti I

 

14. října (PÁ) – OM: Periodizační a prostorová vymezení moderních a soudobých dějin ZE – část 2

 

18. října (ÚT) –JV: Industrializace zemí ZE a její sociální a politické souvislosti II. Fin de siècle

 

21. října (PÁ) – OM: Antropocén: proměny klimatu a dějiny ZE (od malé doby ledové ke globálnímu oteplení)

 

25. října (ÚT) – JV: (Západo)evropský kolonialismus I. Období „nového imperialismu“

 

28. října (PÁ) – státní svátek

 

1. listopadu (ÚT) – JV: Hospodářský vývoj ZE v meziválečném období. Politické režimy v meziválečné západní Evropě

 

4. listopadu (PÁ) – OM: Francouzská revoluce 1789-2022: formativní událost západoevropské politické kultury

 

8. listopadu (ÚT) –  midterm

 

11. listopadu (PÁ) – OM: Národy a nacionalismus v dějinách ZE 19.-21.století

 

15. listopadu (ÚT) – JV: Diktatury a tranzice v zemích jižní Evropy ve 20. století

 

18. listopadu (PÁ) – OM: První světová válka a její dopady v ZE

 

22. listopadu (ÚT) – JV: Proměny římskokatolické církve a papežství od konce 19. století do současnosti

 

25. listopadu (PÁ) – OM: Druhá světová válka a syndrom Vichy

 

29. listopadu (ÚT) – JV: (Západo)evropský kolonialismus II. Rozpad koloniálních říší zemí ZE a traumata dekolonizace

 

2. prosince (PÁ) – OM: De/sekularizační procesy v ZE (1800s-2000s)

 

6. prosince (ÚT) – JV: Země ZE ve studené válce 

 

9. prosince (PÁ) - OM: Migrační procesy v ZE 18.-21.století

 

13. prosince (ÚT) – Politický vývoj zemí ZE od konce druhé světové války do současnosti: proměny ústavních a stranických systémů, antisystémové alternativy

 

16. prosince (PÁ) - OM: Trápení a léčení západo-evropské duše 19.-21. století (psychoterapie v ZE)

 

20. prosince (ÚT) – JV: Periodizace hospodářského a sociálního vývoje zemí ZE od konce druhé světové války do současnosti

 

3. ledna (ÚT) nebo 6. ledna (PÁ) – opravný termín midtermu

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (19.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html