SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Two centuries of Central Europe I - JMB403
Title: Dvě století střední Evropy I
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (169)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: JMB003
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Incompatibility : JMB003
Is incompatible with: JMB003
Is pre-requisite for: JMB404
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Dvě století střední Evropy_Perutka.docx Syllabus of the seminar Two centuries of Central Europe - Trans-Atlantic ties until 1945 Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
download Sylaby I.pdf Sylaby - Válka, společnost a politika ve střední Evropě před rokem 1945 Mgr. Martin Čížek, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz pojednává středoevropský region v podobě syntetických a paralelních dějin českých historických sousedů - zemí a národů (Poláků, Slováků, Maďarů, Rakušanů, Němců a Židů) v mezinárodně politických, politických, sociálně ekonomických a kulturních souvislostech moderní éry od přelomu 18. století do druhé světové války.
Last update: VYKOUKAL (12.03.2013)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je vysvětlit studentům klíčové události a trendy ve vývoji středoevropského regionu od 19. století do druhé světové války.

Last update: Pektorová Magda, Ing. (29.10.2019)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Wandycz Piotr, Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998
Křen Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 2006

Doporučená literatura:

Friedl Jiří , Jurek Tomasz, Řezník Miloš, Wihoda Martin, Dějiny Polska. Praha 2017
Haumann Heiko, Dějiny východních Židů, Olomouc 1997
Kontler László, Dějiny Maďarska, Praha 2001
Kováč Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998
Ouředník Patrik, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Praha 2001

Last update: Pektorová Magda, Ing. (29.10.2019)
Teaching methods - Czech

Přednáška a samostudium.

Last update: Pektorová Magda, Ing. (29.10.2019)
Requirements to the exam - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).
Předmět je ukončen zápočtovým testem.

Last update: Pektorová Magda, Ing. (29.10.2019)
Syllabus - Czech

1. Evropa jako historický kontinent a její členění. Středovýchodní Evropa jako historický region. Národní, regionální a evropské dějiny. Interpretace evropských dějin. Soustava historických věd: makrohistorie a mikrohistorie.
2. Střední Evropa na prahu novověku. Raný novověk a změna centra kontinentu. Střední Evropa jako periférie. "Trojitá revoluce": osvícenství, britská průmyslová revoluce, francouzská poltická revoluce. Říše a habsburská monarchie. Dělení Polska. Napoleonská éra a reformy. Restaurace.
3. Národní hnutí. Vznik moderních národů. Národy západní a východní? Národotvorný proces ve střední Evropě: Německo a Rakousko, Poláci a Maďaři, Češi a Slováci, Židé.
4. Evropská a středoevropská revoluce 1848. Tři témata: sociální (osvobození rolnictva), politické (liberální ústavnost), národnostní (národní stát). Poražená či nedokončená revoluce?
5. Modernizace ve střední Evropě. Neoabsolutismus. První a druhá průmyslová revoluce a ekonomické cykly. Struktury moderní společnosti v liberální éře. Státní zřízení středoevropských monarchií. Politické stranictví. Počátky občanské společnosti. Národní stát ve střední Evropě: německý, italský a polský případ. Dualismus habsburské monarchie: Uhry , Předlitavsko, vyrovnání 1867 ? 1871.
6. Přelom století. Konzervativní éra 80. a 90. let. Demokratizace a nacionalizace: rozdělené Polsko, Uhry (Maďaři a nemaďarské národy), Předlitavsko (Němci a Češi). Židé mezi antisemitismem a sionismem. Badeniovská krize a všeobecné volební právo. Předvečer války.
7. První světová válka. Válka jako krize moderní civilizace. Válečné aliance. Mezi německou Mitteleuropou a masarykovskou Novou Evropou. Přelom let 1917 ? 1918. Pád středoevropských monarchií.
8. Poválečná doba. Státy a společnost poválečné střední Evropy. Versailleský systém. Demokracie a diktatura ve střední Evropě: Polsko. Maďarsko, Rakousko, Československo. Židé v nástupnických státech.

Last update: VYKOUKAL (12.03.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html