SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Issues in Cultural Studies - JKM122
Title: Vybrané kapitoly kulturálních studií
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (25)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Incompatibility : JJM227
Annotation - Czech
Kurz vykládá počátky a základní koncepty kulturálních studií, od nichž se odráží k přehledu, definicím a explikacím témat, která jsou typická pro kulturální studia v současné podobě, kdy se již stabilizovala jako zavedená akademická oblast. Jako základní vstupní pojmy jsou představeny: kultura, struktura, význam, text, ideologie, hegemonie, populární kultura, polysémie, aktivní publikum. Nové kontexty, do nich jsou tyto klasické pojmy zasazeny, zastupuje studium např. globalizace, prostoru, času, paměti, participace, občanství a vývoje sporu s politickou ekonomií. Vzhledem k tomu, že kulturální studia jsou dynamickou disciplínou, která často vede dialog s jinými disciplínami (typicky s politickou ekonomií) či v rámci svých proudů, výklad látky je uspořádán do přehledu určujících "debat".
Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
Aim of the course - Czech
Cílem kurzu je představit disciplínu kulturální studia tak, aby studenti pochopili, o jaký obor se jedná a aby se podařilo odstranit první dojem vágnosti, neurčitosti a nejasnosti, který jej obvykle provází. Dalším cílem je ukázat prospěšnost perspektivy kulturálních studií pro studium médií jakožto komplexní mediální kultury tvořené napětím mezi jednáním těch, kteří mediální texty tvoří a těch, kteří je konzumují. Kurz ukazuje, jak se v tomto napětí ustavuje i rozmělňuje moc spojená s dominantními pozicemi ve společnosti, z nichž pochází a k nimž vede. 
Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Úvodní informace

Předmět je zakončen dvěma povinnostmi: klasifikovaným domácím úkolem a písemným testem. 

Podmínkou absolvování předmětu je získání alespoň 50,1 % v rámci celkového hodnocení.

  • Klasifikovaný domácí úkol: max. 10 bodů = 100 %
  • Online závěrečný písemný test: max. 20 bodů = 100 %

Celkový výsledek je získán vypočítáním váženého průměru procentuální úspěšnosti průběžného testu a závěrečného testu. Klasifikovaný domácí úkol má váhu 1, písemný test  má váhu 2.

Celkový výsledek je stanoven podle klasifikační škály:

91 % a více => A

81-90 % => B

71-80 % => C

61-70 % => D

51-60 % => E

0-50 % => F

 

Klasifikovaný domácí úkol:

Rozhovor s informant/em/kou a jeho analýza

Klasifikovaný domácí úkol je tvořen dvěma částmi: 1 ) rozhovorem a 2)  jeho analýzou (včetně odkazů na odbornou literaturu). 

1) Vytipujte respondenta nebo respondentku k jednomu z témat kursu podle vašeho výběru. S respondent/em/kou proveďte rozhovor, pořiďte audiozáznam a přepis rozhovoru. Délka rozhovoru: 45-60 minut. Respondent/em/kou by měla být osoba, která má s vybraným fenoménem žitou zkušenost, tj. nikoli expert, akademik či analytik.

2) Vyberte z rozhovoru jeden konkrétní jev a analyzujte jej s pomocí terminologického a konceptuálního aparátu kulturálních studií. Použijte alespoň dva tituly odborné literatury. V části analýzy používejte odkazy na odbornou literaturu a seznam literatury za textem podle tohoto vzoru: https://www.sagepub.com/sites/default/files/sage_harvard_reference_style_0.pdf

 

Vytvořte dokument, zahrnující přepis rozhovoru a jeho analýzu, a tento dokument odevzdejte podle pokynů níže.

 

Rozsah úkolu: rozhovor (podle reálné délky), analýza (1NS = 250 slov)

Úkol se odevzdává přes Moodle: https://dl1.cuni.cz/mod/assign/view.php?id=488731

Datum odevzdání domácího klasifikovaného úkolu: 20.5. 2024

 

Písemný test:

Testy budou organizovány fyzicky v učebně.

 

 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.05.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura

Turner, Graeme. British Cultural Studies. An Introduction. 2. vyd. London: Routledge. 1996. 258 s. ISBN 978-0415129305 - celá publikace

Hall, Stuart. Encoding Decoding. Pp. 128-139 in Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Loewe, Paul Willis (eds.), Culture, Media, Language. New Ed edition. London: Routledge. 2006 (1980).  320 s. 978-0415079068

Hall, Stuart. (1980) Cultural Studies: Two Paradigms. Media, culture and society, (2):57-72.

Fiske, John. 22010).  Television Culture. 2. vyd. London: Routledge. 424 s. ISBN 978-0415596473 - kapitoly 1, 5, 6, 12, 16 nebo publikace autora v češtině Fiske, John. (2017) Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis.

Ang, Ien. (1985) Watching Dallas. New York: Methuen & Co. Ltd. - kapitoly 2, 3 nebo český překlad Angová, Ien. (2018) Divákem Dallasu. Praha: Akropolis. - kapitoly 2, 3

Garnham, Nicholas. Political Economy and Cultural Studies: Reconciliation or Divorce? Critical Studies in Mass Communication. 1995, vol. 12, no. 1, s. 62-72. ISSN 1529-5036.

Grossberg, Lawrence (1995) Cultural Studies vs. Political Economy: Is Anybody Else Bored with this Debate? Critical Studies in Mass Communication. 1995, vol. 12, no. 1, s. 72-82. ISSN 1529-5036.

Jenkins, Henry - Green, Joshua - Ford, Sam. Spreadable Media.  1. vyd. New York: NYU Press. 352 s. ISBN 978-0814743508 - Introduction, kapitoly 3, 4

Tomlinson, John. Cultural Imperialism. 1. vyd. Baltimore: John Hopkins University Press. 1991. 224 s. ISBN 978-0861877515 - kapitoly 1, 2

van Zoonen, Lisbet. Entertaining the Citizen. 1. vyd. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 192 s. ISBN 978-0742529076 - kapitoly 1, 4, 7

Neiger, Motti - Mayers, Oren - Zandberg, Eyal. On Media Memory. Collective Memory in New Media Age. 1. vyd. London: Palgrave Macmillan. 2011. 320 s. ISBN 978-0230275683 - Editors´ Introduction, kapitola 17

Curran, James - Fenton, Natalie - Freedman, Des. Misunderstanding the Internet. 1. vyd. London: Routledge. 2012. 208 s. ISBN 978-0415579582. - kapitoly 2, 3

McGuigan, Jim. Cultural Populism. 1 vyd. London: Routledge. 1992. - kapitoly 1, 4

McRobbie, Angela. Aktuální témata kulturálních studií. 1. vyd. Praha: Portál. 2006. 240 s. ISBN 978-8073671563 - kapitola "Stuart Hall a invenčnost kulturálních studií"

Storey, John. 2010. Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press. - kapitola 1, 7

Lyle, Samantha (2008) (Mis)recognition and the middle-class/bourgeois gaze: A case study of Wife SwapCritical Discourse Studies 5(4): 319–330.

 

Doplňující studijní literatura pro zvláště motivované studenty (nepovinné)

Pickering, Michael. Research Methods for Cultural Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2008. 256 s. ISBN 978-0748625789

Storey, John. Culture and Power in Cultural Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2010. 216 s. ISBN 978-0748640157.

Grossberg, Lawrence. Cultural Studies in the Future Tense. Durham: Duke University Press. 2010. 372 s. 978-0822348306

Riegert, Kristina. Politicotainment. Television´s Take on the Real. New York: Peter Lang Publishing. 2007. 296 s. ISBN 978-0820481142

Žižek, Slavoj (2012) Mapping Ideology. London: Verso.

Creeber, Glen (2008) Digital Culture: Understanding New Media. London: Open University Press.

Tomlinson, John (2001) Cultural Imperialism: A Critical Introduction. New York: Continuum.

Booth, Paul (2010) Digital Fandom: New Media Studies (Digital Formations). New York: Peter Laang Publishing.

Schäfer, Mirko Tobias Bastard Culture! (2014) How User Participation Transforms Cultural Production. Amsterdam: University of Amsterdam Press.

Babe, Robert E. (2010) Cultural Studies and Political Economy: Toward a New Integration. Lanham: Lexington Books.

McGuigan, Jim (1992) Cultural Populism. London: Routledge.

Hall, Gary - Birchall, Caire (2006) New Cultural Studies: Adventures in Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lewis, Jeff. Cultural Studies. The Basics. 2. vyd. London: Sage. 2008. 456 s. ISBN  978-1412922302 - kapitoly 5, 8

Adorno, Theodor. The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. 1. přeprac. vyd. London: Routledge. 2001. 210 s. ISBN 9780415253802. - kapitola 3

Livingstone, Sonia - Couldry, Nick - Markham, Tim. Media Consumption and Public Engagement. 1. vyd. London: Palgrave Macmillan. 2010. 264 s. ISBN 978-0230247383 - kapitoly 1, 2

Šafr J and Häuberer J (2008) Social Distances and Stratification: Social Space in the Czech Republic. In: Šafr J (ed) Social Distance as a Relational Approach to Social Stratification: A Theoretical Introduction. Praha: Institute of Sociology, pp. 11-20.

Ostatní tituly edice POPs! nakladatelství Akropolis: https://akropolis.info/edice/pops/

Speciální literatura pro zvláště zoufalé studenty (nepovinné)

Berger, Arthur A. Cultural Critisism. A Primer of Key Concepts. 1. vyd. London: Sage. 1995. 216 s. ISBN 978-0803957343

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
Teaching methods - Czech

Kurz je veden převážně přednáškovou formou.

Velký důraz je kladen na samostatnou četbu, která je testována v klasifikovaném domácím úkolu i v závěrečném písemném testu.

V sylabu je ke každému tématu uvedena typická ilustrativní publikace, která se opakuje také na seznamu literatury. V rámci kurzu se vyžaduje, aby se studující před každým setkáním s ilustrativní publikací seznámil.

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
Syllabus - Czech

TÉMA 1

Seznámení s kurzem, jeho pravidly a sylabem

x

TÉMA 2

Kulturální studia: definice, počátky, klasikové

Turner, Graeme. British Cultural Studies. An Introduction. 2. vyd. London: Routledge. 1996. 258 s. ISBN 978-0415129305

 

TÉMA 3

Strukturalismus v KS: text, ideologie, hegemonie 

Hall, Stuart. Encoding Decoding. Pp. 128-139 in Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Loewe, Paul Willis (eds.), Culture, Media, Language. New Ed edition. London: Routledge. 2006 (1980).  320 s. 978-0415079068

Hall, Stuart. (1980) Cultural Studies: Two Paradigms. Media, culture and society, (2):57-72.

x

TÉMA 4

Kulturalismus v KS: aktivní publika, subkultury, sémiotická demokracie 

Ang, Ian. (1985) Watching Dallas. New York: Methuen & Co. Ltd. (nebo stejná publikace v českém překladu)

x

TÉMA 5

Debata o kulturním průmyslu a populární kultuře 

Storey, John. 2010. Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Fiske, John. 2010. Television Culture. London: Methuen. nebo Fiske, John (2017) Jak rozumět populární kultuře. Praha. Akropolis.

x

TÉMA 6

Debata o kulturní třídě

Lyle SA (2008) (Mis)recognition and the middle-class/bourgeois gaze: A case study of Wife Swap. Critical Discourse Studies 5(4): 319–330.

 

TÉMA 7

Debata o kulturním imperialismu 

Tomlinson, John. Cultural Imperialism. 1. vyd. Baltimore: John Hopkins University Press. 1991. 224 s. ISBN 978-0861877515

x

TÉMA 8

Debata o kulturním občanství 

van Zoonen, Lisbet. Entertaining the Citizen. 1. vyd. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 192 s. ISBN 978-0742529076

x

TÉMA 9

Debata o kulturní a kolektivní paměti 

Neiger, Motti - Mayers, Oren - Zandberg, Eyal. On Media Memory. Collective Memory in New Media Age. 1. vyd. London: Palgrave Macmillan. 2011. 320 s. ISBN 978-0230275683

x

TÉMA 10

Debata o kulturní participaci, jednání (agency) a nových médiích 

Creeber, Glen. 2009. Digital Culture: Understanding New Media. Maiddenhead: McGraw-Hill.

Jenkins, Henry - Carpentier, Nico (2013) Theorizing participatory intensities: A conversation about participation and politics. Convergence, 19(3): 265-286.

 

 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
Entry requirements - Czech

Předmět Vybrané kapitoly z kulturálních studií JJM227 si lze zapsat až po absolvování předmětu Kritické teorií médií.

Lze doporučit, aby si studenti paralelně s předmětem nebo po absolvování předmětu JJM227 zapsali předmět Čtení textů ke studiu médií - populární kultura.

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (17.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html