SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Critical Theories of Media - JKM119
Title: Kritické teorie médií
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 60 / 60 (60)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Incompatibility : JJM206
Is incompatible with: JJM206
Is interchangeable with: JJM206
Annotation -
The course 'Critical Theories of Media' offers an extensive examination of theories that view communication media as a contemporary dystopia, encompassing epistemological, ideological, and cultural dimensions of detriment in modern society. Critical evaluations of communication media will be chosen based on the following criteria: the representation of reality, ideology and power dynamics, structural and cultural aspects, as well as technological implications. This course will provide an overview of fundamental concepts, including postmodern skepticism regarding the representational capabilities of communication media, classical Marxism, Neomarxism as articulated by scholars from the Frankfurt School, Cultural Studies since the inception of the Birmingham School, and critical perspectives on digital media within contemporary society, including topics such as digital labor, the platform society, and datafication.
Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je poskytnout základní terminologické a konceptuální nástroje, s jejichž pomocí se budou studenti moci dále věnovat kritickému uvažování o médiích, zejména o jejich propojení s mocí a formami společenské dominance a hegemonie. 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínkou absolvování zkoušky je splnění dvou povinností a získání alespoň 50,1 % možného hodnocení:

  • průběžný test z předepsané literatury (váha 1)
  • závěrečný test z témat probíraných v rámci výkladu a předepsané literatury (váha 1)

 

Průběžný test se skládá ze 2 otevřených otázek, k jejichž řešení je třeba aplikovat koncepty z předepsané literatury. Každé zadání je hodnoceno 10 body, maximálně lze získat 20 bodů = 100 % hodnocení průběžného testuu.

V rámci každého zadání je studentům předložena ukázka konkrétního mediálního obsahu, který za použití některého z konceptů z předepsané literatury vyloží. 

Každé ze dvou zadání tvoří 50 % celkového možného zisku 100 % hodnocení průběžného testu.

 

Závěrečný test je tvořen 10 uzavřenými i otevřenými otázkami, které vycházejí z odpřednášené problematiky a předepsané literatury. Maximálně lze získat 20 bodů = 100 % hodnocení průběžného testu.

Každá otázka tvoří 5 % celkového možného zisku 100 % hodnocení závěrečného testu. 

 

Celkový výsledek je získán součtem bodového ohodnocení obou částí, vyjádřením bodového zisku v procentech podle podílu na celkovém možném bodovém zisku a převedením na výslednou klasifikaci podle stupnice známkování závazné na FSV UK.

91 % a více => A

81-90 % => B

71-80 % => C

61-70 % => D

51-60 % => E

0-50 % => F

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
Literature - Czech
  • Tučně jsou vyznačené tituly, které budou předmětem průběžného testu z literatury a závěrečného testu. 
  • Kurzívou jsou označené nepovinné tituly, které nebudou předmětem průběžného testu z literatury. Jsou však důležité pro pochopení látky probírané v přednáškách.
  • Literatura je prezentované v tématických blocích tak, jak jdou v rámci kursu po sobě.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPREZENTACE REALITY - DYSTOPIE POZNATELNÉ SKUTEČNOSTI

Adoni, H. – Mane, S. (1984) Theory of Social Construction of Reality. Communication Research, 11(3): 323-340.

Baudrillard, J. (2006) The Precession of Simulacra. Pp. 453 – 481 in Durham, G.M – Kellner, D. (eds.), Media and Cultural Studies. Keyworks. London: Blackwell.

Berger, P. – Luckmann, T. (1999) Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK. Úvod + Kapitola 1: Základy vědění v každodenním životě.

Boorstin, D.J. (1987) The Image. Guide to Pseudo-Events in America. Vintage Books: New York.

Jorgensen, M. – Phillips, L. (2002) Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage. Kapitoly: Laclau and Mouffe´s Discourse Theory; Critical Discourse Analysis, str. 24-95.

McQuail, D. (1999) Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. Kapitola Informační kvalita, str. 172-175.

Schulz, W. (2000). Média a realita: Ptolemaiovské a kopernikovské pojetí. Pp. 24-40 in Jirák, J.-Říchová, B. (eds.), Politická komunikace a média. Praha: Karolinum.

 

MASOVÁ KULTURA - DYSTOPIE KULTURNÍ A UMĚLECKÉ HODNOTY

Strinati, D. (1995) An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge. Kapitola Mass Culture and Popular Culture, pp. 1-45.

Zahrádka, P. (2009) Vysoké versus populární umění. Olomouc: Periplum.

 

IDEOLOGIE - DYSTOPIE SVOBODY A ROVNOSTI

Adorno, T. – Horkheimer, M. (2006) The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception. Pp. 41–72 in Durham, G.M – Kellner, D. (eds.), Media and Cultural Studies. Keyworks. London: Blackwell.

Ang, I. (2018 [1985]) Divákem Dallasu. Praha: Akropolis.

Benjamin, W. (2006) The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. Pp. 18–40 in Durham, G.M – Kellner, D. (eds.), Media and Cultural Studies. Keyworks. London: Blackwell.

Durham, G.M – Kellner, D. (2006) Introduction to Part I. Pp. 3-8 in Durham, G.M – Kellner, D. (eds.), Media and Cultural Studies. Keyworks. London: Blackwell.

Hall, S. (2006 [1980]) Encoding Decoding. Pp. 128-139 in Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Loewe, Paul Willis (eds.), Culture, Media, Language. London: Routledge.

Marx, K. (2006) Rulling Class and the Rulling Ideas. Pp. 9 – 12 in Durham, G.M – Kellner, D. (eds.), Media and Cultural Studies. Keyworks. London: Blackwell.

Turner, G. (2005) British Cultural Studies. London: Routledge. Str. 9 – 142.

 

DIGITÁLNÍ KAPITALISMUS - DYSTOPIE PARTICIPACE A KOLABORACE

Couldry, N. – Meijas U.A. (2019) The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Redwood City: Stanford University Press.

Curran, J - Fenton, N. - Freedman, D. (2012) Misunderstanding the Internet. London: Routledge. Kapitoly 2, 3.

Fuchs, Ch. (2013) Digital Labour and Karl Marx. London: Routledge. Kapitoly 2 a 4.

Lazzarato, M. (1996) Immaterial Labour. Pp. 133-150 in Michael Hardt and Paolo Virno (eds.), The Radical Thought in Italy. Minneapolis: University of Minnesota Press.

van Dijck, J. (2018)  Platform Society: Public Values in a Connective World. Oxford: Oxford University Press. Kapitoly 1 a 2.

Zuboff, S. (2019) The Age of Surveillence Capitalism. London: Profile Books. 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
Teaching methods - Czech

Kurz je veden převážně přednáškovou formou. 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínkou absolvování zkoušky je splnění dvou povinností a získání alespoň 51 % možného hodnocení:

  • průběžný test z předepsané literatury (váha 1)
  • závěrečný test z témat probíraných v rámci výkladu a předepsané literatury (váha 1)

 

Průběžný test se skládá ze 2 otevřených otázek, k jejichž řešení je třeba aplikovat koncepty z předepsané literatury. Každé zadání je hodnoceno 10 body, maximálně lze získat 20 bodů = 100 % hodnocení průběžného testuu.

V rámci každého zadání je studentům předložena ukázka konkrétního mediálního obsahu, který za použití některého z konceptů z předepsané literatury vyloží. 

Každé ze dvou zadání tvoří 50 % celkového možného zisku 100 % hodnocení průběžného testu.

 

Závěrečný test je tvořen 10 uzavřenými i otevřenými otázkami, které vycházejí z odpřednášené problematiky a předepsané literatury. Maximálně lze získat 20 bodů = 100 % hodnocení průběžného testu.

Každá otázka tvoří 5 % celkového možného zisku 100 % hodnocení závěrečného testu. 

 

Celkový výsledek je získán součtem bodového ohodnocení obou částí, vyjádřením konkrétního bodového zisku v procentech podle podílu na celkovém možném bodovém zisku a převedením na výslednou klasifikaci podle stupnice známkování závazné na FSV UK.

91 % a více => A

81-90 % => B

71-80 % => C

61-70 % => D

51-60 % => E

0-50 % => F

 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
Syllabus - Czech

2. 10. Úvod: představení kursu

V úvodní přednášce se student seznámí s organizací kursu, tématy přednášek, podmínkami absolvování kurzu a předepsanou literaturou. Bude take vysvětlen zastřešující pojem “kritické teorie médií”.

 

MÉDIA JAKO DYSTOPIE POZNATELNOSTI REALITY

 

9. 10. Reprezentace reality: destruktivistivké teorie

V přednášce bude rozebrán koncept reprezentace reality v médiích a ukázány esencialistické koncepce, která vycházejí z epistemologické možnosti reprezentovat skutečnost v médiích a  současně poukazují na odklon médií od věrné reprezentace skutečnosti (koncepce objektivity v médiích, Daniel Boorstin, Joli Jensen)

  

16.10. Reprezentace reality: konstruktivistické teorie

Přednáška vyloží teorie, které pochybují o epistemologické kapacitě jakéhokoli záznamu skutečnosti (včetně médií) vytvářet kopie reality shodné se skutečností samou, tj. zaměří se na konstruktivistické přístupy k médiím (Peter Berger a Thomas Luckmann, Hana Adoni a Sherril Mane, Winfried Schulz, Jean Baudrillard)

MÉDIA JAKO DYSTOPIE KULTURNÍ HODNOTY

 

23.10. Masová kultura

Přednáška se zaměří na autory, kteří vnímali media jako zdroj masové kultury s důrazem na estetické hledisko a vnímali je jako zdroj nízké kultury (tj. opak kultury vysoké, umění (Dwight Macdonald).

 

MÉDIA JAKO DYSTOPIE SVOBODY A ROVNOSTI

 

30.10.  Klasický marxismus

Přednáška představí hlavní pojmy a myšlenkové konstrukty klasického marxismu, užívané v oblasti kritiky médií jakožto ideologického nástroje vládnoucí třídy (falešné vědomí, ideologie, zbožní fetišismus, vládnoucí třída, Karel Marx, Guy Debord)

 

6.11. Neomarxismus

Přednáška shrne hlavní pojmy neomarxismu Frankfurtské školy a chápání médií jako zdroje masové kultury upevňující status quo (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin).

 

13. 11. Neomarxismus II

Přednáška shrne hlavní pojmy neomarxismu Frankfurtské školy a chápání médií jako zdroje masové kultury upevňující status quo (Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin).

 

20.11. Kulturální studia I

Přednáška nastíní představu o mediální kultuře jako neustálém vyjednávání mezi dominancí a rezistencí ve společnosti, která je typická pro kulturální studia a tzv. Birminghamskou školu (Graeme Turner, Stuart Hall, Ien Ang).

27.11. Průběžný test z literatury

 

4.12 Kulturální studia II

Přednáška nastíní představu o mediální kultuře jako neustálém vyjednávání mezi dominancí a rezistencí ve společnosti, která je typická pro kulturální studia a tzv. Birminghamskou školu (Graeme Turner, Stuart Hall, Ien Ang).

 

MÉDIA JAKO DYSTOPIE PARTICIPACE A KOLABORACE

 

11.12. Digitální kapitalismus: datafikace, platformita, dohled

Přednáška poskytne vhled do současné podoby kritické teorie zaměřující se na procesy digitálního kapitalismu, zejména na roli velkých datových společností provozujících internetové platformy a na proměnu velkých objemů dat ve zboží (José van Dijck, Nick Couldry) a související komodifikaci praktik dohledu (Soshana Zuboff). 

 

18.12. Digitální kapitalismus: imateriální a digitální práce

Přednáška ukáže aplikaci teorie nadhodnoty práce Karla Marxe na provoz platforem udržovaných převážně díky neplacené práci jejích uživatelů. (Axel Bruns, Christian Fuchs). Bude také zmíněn související pojem imateriální práce (Ralph Negri, Michael Hardt). 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
Entry requirements - Czech
  • přijetí do magisterského studia
  • zapsání předmětu PŘED předmětem Kulturální studia
Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html