SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media and Culture - JKM015
Title: Média a kultura
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/4, Ex [HT]
Capacity: 92 / 92 (92)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Incompatibility : JJM329
Is incompatible with: JJM329
Is interchangeable with: JJM329
Annotation -
This subject focuses on deeper form of critical thinking about media and their role in society. It offers the students an area of interpretation of the artistic production as a peculiar and irreplaceable testimony about the world and society, therefore also about media, where deeper structures of values (ideology) have their expression. The course will introduce on the examples of literature and film (TV) how the role, behaviour and position of the media mirrors in the esthecised expression and how the representation of media changes during time. The course uses basic analytical tools of the literature and film (TV) analysis, it is orientated on the interpretation of the works of art with media thematic (both as main or minor theme). The aim of the course is to lead the students to an attempt to make individual interpretation of the work of art with media thematic, including it´s ranging in historical context, context of values and aesthetics.
Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (26.09.2021)
Literature - Czech

ALAN, J. a kol. (2001): Alternativní kultura. Praha: NLN
BENJAMIN, W. (1979): Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon
BÍLEK, P. A. a kol.(2007): James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Litomyšl: Paseka
CULLER, J. (2002): Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host
ECO, U. (2002): O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta

ECO, U. (2006): Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo
GOMBRICH, E. H. (1995): Příběh umění. Praha: Mladá fronta/Argo
HUTCHEON, L. (2006): A Theory of Adaptation. NY and London: Routledge, 2006 (též slovensky: Brno: JAMU 2012)

JAKOBSON, R. (1995): Poetická funkce. Jinočany: H&H
MONACO, J. (2006): Jak číst film. Praha: Albatros
WELLLEK, R. (2005): Koncepty literární vědy. Jinočany: H&H

 

Last update: Jirák Jan, prof. PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je koncipován do čtyř setkání a samostudia, které je zaměřeno na přípravu podkladů pro udělení zkoušky. Těmito podklady jsou (a) seminární práce analyzující vybrané literární/filmové (televizní)/divadelní/výtvarné dílo s mediální tematikou, (b) referát shrnující hlavní závěry seminární práce v hodině (vystoupení v délce do 8 minut s ppt prezentací). Známka je udělena na základě kvality seminární práce a ppt prezentace (obojí se odevzdává v elektronické podobě), resp. referátu (pokud dojde k jeho přednesení - referáty budou přednášet jen vybraní studenti, zpravidla ti, jejichž kvalifikace na základě odevzdaných podkladů se pohybuje mezi dvěma stupni hodnocení). V rámci předmětu se tedy nepíše zkouškový test. Všechny pokyny k přípravě seminární práce a ppt prezentace najdou v souboru, který je přílohou tohoto sylabu. 

Termín odevzdání seminární práce a powerpointové prezentace bude v pondělí 27. 11. 2023 a studenti budou soubory odevzdávat prostřednictvím úložiště v SISu. 

Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (03.10.2023)
Syllabus - Czech

Obsah kontaktní výuky

1.    20. října 2023
Postavení uměleckého díla ve společnosti: metodologické a epistemologické (gnozeologické) problémy interpretace uměleckého díla jako svébytné výpovědi o době a společnosti.
Stereotyp v médiích a umění - teoretické vymezení stereotypu, jeho identifikace a výklad
Média a literatura: interpretace vybraného prozaického díla české či světové litera tury 19. až 21. století, v němž je zachyceno chování novinářů, role médií v každodenním životě, podíl médií na politické komunikaci apod.

2.    10. listopadu 2023

Média a film/televize: interpretace vybraného filmového či televizního díla z české produkce, v němž je zachyceno fungování redakce, filmového studia nebo televizního štábu.

3.   1. prosince 2023

Zobrazení médií ve filmové produkci světové kinematografie (novinář v hollywoodském filmu, novinář ve francouzské komedii atd.).

4.     15. prosince 2023

Prezentace výsledků studentských analýz interpretace uměleckých děl s tematikou médií, diskuse o analýzách

Výuka bude probíhat dle rozvrhu od 10:45 do 12:15 hod. v budově Hollar v místnosti č. 215.




Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html