SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Topics in Media Studies History - JKM011
Title: Kapitoly z dějin studia médií
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, Ex [HT]
Capacity: 92 / unknown (92)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Is incompatible with: JJM336
Is interchangeable with: JJM336
Annotation -
The aim of this course will be to acquaint the students with brief outline of the development of media studies in Czech context and on the international background. In three thematic units, the lectures will cover the inspirations and intellectual inspirations which shaped Czech media studies.
Last update: Jirák Jan, prof. PhDr., Ph.D. (24.09.2023)
Literature - Czech

Studijní literatura:

BENJAMIN, W. (1979): Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: BENJAMIN, W.: Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon

BERELSON, B. (1992): Komunikace a veřejné mínění. In: Šmíd, M.: Úvod a texty ke studiu masové komunikace. Praha: Karolinum (s. 137-155).

BOURDIEU, P. (2002): O televizi. Brno: Doplněk

BUTTER, O. (1931): Masarykovy názory na žurnalismus. Duch novin č.2/r. III (s. 64-72).

CURRAN, J. (2002): New revisionism in media and cultural studies. European Journal of Communication 1990 5: 135.

DVOŘÁK, T. (2010): Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: VVP AVU, kap. Gramofon, film, psací stroj (Kittler, 51-68), Principy nových médií (Manovich, 33-50)

HABERMAS, J.: (2000): Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia

HOCH, K. (1928): K vědě o novinářství. Duch novin č.1/r. I (s. 3-5).

HUDEC, V. (1982): Úvod do teorie žurnalistiky. Praha: Novinář, kap. Poznámky o vývoji teoretických názorů na žurnalistiku a kritika jejich buržoazních koncepcí a Na závěr k pojetí marxisticko-leninské teorie žurnalistiky (s. 226-255).

CHARVÁT, Martin – JIRÁK, Jan a kol. (2020): Duch novin a jeho svět. Praha: Togga, MUP Press, ISBN 978-80- 7476-199-7 (Togga), 978-80-7638-017-2 (MUP Press)

CHARVÁT, Martin – JIRÁK, Jan a kol. (2019): Média v meziválečné publicistice. Praha: Togga, MUP Press, ISBN 978-80- 7476-179-9 (Togga), 978-80-7638-004-2 (MUP Press)

CHARVÁT, Martin – JIRÁK, Jan a kol. (2018): Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938. Praha: Togga, MUP Press, ISBN 978-80- 7476-153-9 (Togga), 978-80-87956-90-8 (MUP Press)

JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Žurnalistika a mediální studia v Česku. Úvahy o historickém vývoji a současné situaci. AUC: Studia territorialla VIII (2013), 1-2 ISSN 1213-4449, s. 53-80

McLUHAN, M. (2011): Jak rozumět médiím. Praha: Mladá fronta

LOHISSE, J. (2003): Komunikační systémy. Socioantropologický pohled. Praha: Karolinum

MARCUSE, H. (1991): Jednorozměrný člověk. Praha: Naše vojsko, oddíly Předmluva, Jednorozměrná společnost a Jednorozměrné myšlení

McCHESNEY, R. (2009): Problém médií. Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus

McLUHAN, M. (2008): Gutenbergova galaxie. In: McLUHAN, M.: Člověk, média a elektronická kultura. Brno: Jota

POSTMAN, N. (1999): Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta. kap. 6. Věk zábavy (s. 91-106).

PROKOP, D. (2005): Boj o média. Praha: Karolinum

STEVENSON, N. (1995): Understanding Media Cultures. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 212 stran

WILLIAMS, K. (2005): European Media Studies. New York: Arnold

 

Last update: Jirák Jan, prof. PhDr., Ph.D. (24.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen zkouškou, která je udílena na základě předložené a přijaté seminární práce (max. 100 bodů).

Seminární práce má podobu recenzního článku („review article“), v němž jsou zpracovány  tři články z různých cizojazyčných odborných periodik zaměřených na oblast mediální komunikace či médií na stejné či podobné téma vydané před rokem 2018 (může být blízké zadané či plánované diplomové práci) Rozsah článku cca 9-11 tisíc znaků s mezerami (5-6 NS) Termín odevzdání v elektronické podobě do pondělí 8. 1. 2024 do 18 hodin s názvem "příjmení_Kapitoly.doc/docx na adresu jirak@fsv.cuni.cz. Text musí být opatřen vlastním titulkem, jménem autora práce a kontaktem na něj. Text se odevzdává bez titulní strany (znaku univerzity apod.) Požadavky: spisovná čeština (pravopis!), odborný styl, výklad, terminologie, poznámkový aparát (odkazy) v jednotném formátu

Struktura:

Úvod: Stručná charakteristika tématu, které mají články společné (co je na něm podstatné, jaké skrývá problémy, jaké má postavení v mediálních studiích) Popis periodik, z nichž články pocházejí (vydavatel, periodicita, struktura, šéfredaktor a významní přispěvatelé s charakteristikami) Charakteristika autorů   Vlastní stať: Vlastní analýza I: srovnání přístupů k literatuře a tématu Vlastní analýza II: srovnání metodologických přístupů Závěr:Zhodnocení Sekundární literatura(!)

 

 

Hodnocení předmětu:

100-91 A

  90-81   B

  80-71   C

  70-61  D

  60-51  E

  50-0   F (neprospěl/a)

Last update: Jirák Jan, prof. PhDr., Ph.D. (14.11.2023)
Syllabus - Czech

Tematické a podtematické okruhy (4 x 2 hodiny):

20. 10.:

- zadání, pravidla hry

- trendy ve vývoji studia médií ve světě 1

10. 11.:

- trendy ve vývoji studia médií ve světě 2
1. 12.:

- česká tradice studia médií 1

15. 12.

- česká tradice studia médií 2 

Last update: Jirák Jan, prof. PhDr., Ph.D. (24.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html