SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media and Their Studies Development - JKD006
Title: Vývoj médií a jejich studia
Czech title: Vývoj médií a jejich studia
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
E-Credits: 10
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:20 / unknown (10)
summer:unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Teacher(s): PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Comes under: Mediální a komunikační studia DK_MKS
Mediální a komunikační studia DP_MKS
Annotation - Czech
Záměrem předmětu je snaha vést doktorandy k úvaze, že je možné studovat mediální problematiku v jejím vývoji a na základě poznání minulosti lépe chápat současný mediální stav. Jde o studium českých dějin médií na pozadí hlavních vývojových tendencí světového vývoje a rovněž o studium vývoje médií v sociálně historickém kontextu. Předmět je uskutečňován formou individuálních konzultací a na základě doktorandova vlastního studia zadané literatury.
Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Každý student odevzdá samostatnou práci v rozsahu 15-20 stran. Záměrem vypracování samostatné práce je snaha, aby doktorand dovedl vnímat určitá témata z historického pohledu a současně prokázal schopnost orientovat se v odborné literatuře zaměřené na studium dějin médií. Výchozí akcí je, že doktorand se obrátí na doc. Köpplovou (Barbara.Kopplova@seznam.cz), která doktorandovi stanoví téma práce. Pak s ní bude doktorand průběžně konzultovat přípravu této práce. Po jejím odevzdání poté proběhne ústní zkouška. Ta má podobu rozpravy o odevzdaném textu a odborné literatuře, kterou doktorand k tématu práce nastudoval.   


Příklady témat samostatných prací:
Organizace redakční práce na vybraném listě na přelomu 19. a 20. století
Cenzurní zásahy ve 30. letech 20. století na vybraném příkladě
Diskuse o bulvárním tisku na konci 20. let 20. století
Obraz poúnorové emigrace v tištěných médiích
Konstrukce genderových stereotypů v budovatelských reportážích v 50. letech 20. století
Příspěvek k dějinám marx-leninského teoretického myšlení o médiích v druhé polovině 60. let 20. století

Last update: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html