SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Contemporary Czech literature and cultural journalism - JKB097
Title: Současná česká literatura a kulturní publicistika
Guaranteed by: Department of Journalism (23-KZ)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 59 / 58 (55)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Incompatibility : JJB016
Is incompatible with: JJB016
Is interchangeable with: JJB016
Annotation - Czech
Studenti dostávají seznam současné beletrie a časopisů k výběru ke kritické eseji, recenzi. Beseda se současnou autorkou (autorem).

1. Seznámení s vývojem současné literatury a jejími autory. Deníková, memoárová literatura, autofikce.
Tematické dominanty: demytizace dětství ve středoevropském prostoru, sociální determinace, střetávání kultur, mezigenerační střety aj.
Fantasknost a imaginativnost české prózy 90. let, tvarový experiment (literární postmoderna).
Ženy v literatuře (ženy pro román). Žánrové prolínání v historických prózách, beletrizující postupy v literatuře faktu, literární reportáž,jejich vypravěčská strategie.
Populární čtivo. Současná literatura pro děti a mladé čtenáře. Komiksová vyjádření nynějších témat(identita, dospívání, válečné prožitky).
Literární reportáž ve středoevropském a východoevropském prostoru.
2. Tvorba básníků starší generace, vstupující do literatury na počátku let šedesátých 20. století, křesťansky
orientovaná poezie, poetika českého undergroundu, surrealistická tvorba, experiment, nová jména v poezii - uvolněná smyslovost a imaginace, hledání stálých duchovních hodnot, enviromentální poezie.
Nové formy a vydání současné české poezie, Slam poetry a současné písňové texty.
3. Literatura a média. Reflexe literárněkritické tvorby v tištěných a elektronických kulturních časopisech a
denících. Současné literární ceny - Státní cena za literaturu a překlad; Magnesia litera, Cena Jaroslava Seiferta,
Zlatá stuha apod. a jejich medializace. Literatura a nová média.
Současné kulturní, literární časopisy a servery: Host, Tvar (Trinagl 2018-2020), Revolver Revue, A2, www.nejlepsiknihydetem.cz; Lógr a j.
www.iliteratura.cz, https://www.czechlit.cz/en/ - tematické bloky
Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (04.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Recenze zvoleného díla z výběru (případně vlastní volby po dohodě s vyučujícím (minimálně 3600 znaků, Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, úplné bibliografické údaje titulu).  50% a aktivity ve formě vystoupení v diskusi a krátkých písemných prací (50%)

Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (04.02.2024)
Literature - Czech

 

Základní tituly: 

V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014. Literární řada. ISBN 978-80-200-2410-7.

www.slovnikceskeliteratury.cz (Slovník české literatury po roce 1945, vedený ÚČL ČAV)

BENEŠOVÁ, Michala, Renata DYBALSKA a Lucie ZAKOPALOVÁ. Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3282-7.

HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.(hesla kritika literární a publicistická, kritika filmová, recenze)

Literatura

ADAMOVIČ, Ivan. Slovník české fantastiky a science-fiction (úvodní studie O.Neff, studie o exilové SF Jaroslav Olša). Praha: Nakladatelství R3, 1995. 349 s. ISBN 80-85364-57-3.

BLAŽÍČEK, Přemysl - ŠPIRIT, Michael. Kritika a interpretace. 1. vyd. Praha: Triáda, 2002. 527 s. ISBN 80-86138-46-1.

CULLER, Jonathan D.. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2002. 168 s. ISBN 80-7294-070-8.

ČEŇKOVÁ, Jana a kol.. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 171 s. ISBN 80-7367-095-x.

ČEŇKOVÁ, Jana (ed.). Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3413-5

ČERNÝ, Václav. Tvorba a osobnost. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0411-6.

Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.  ISBN 808520407X.

Dějiny české literatury 1945-1989. IV., 1969-1989 / hlavní redaktor: Pavel Janoušek. Praha : Academia, 2008.ISBN 978-80-200-1527-31.

DOKOUPIL, Blahoslav - ZELINSKÝ, Miroslav. Slovník české prózy 1945-1994. Sfinga: Ostrava, 1994. ISBN 80-85491-84-2.

Česká literatura v intermediální perspektivě: IV. kongres světové literárněvědné bohemistik : Jiná česká literatura (?). Ed. FEDROVÁ, Stanislava. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš, Akropolis, 2010. 516 s. ISBN 978-80-87481-02-8.

FRYNTA, Emanuel. Eseje. 1. vyd. Praha: Torst, 2013. Editor Jiří Honzík. 788 s. ISBN 978-80-7215-462-3.

FUČÍK, Bedřich - BINAR, Vladimír - TRÁVNÍČEK, Mojmír. Setkávání a míjení. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1995. ISBN 80-7023-205-6.

GILK, Erik. Zápisky o próze české: kritické stati z let 2010-2017. Praha: Pulchra, 2019. Eseje. ISBN 978-80-7564-038-3.

GROSSMAN, Jan. Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. ISBN 80-202-0323-0.

HAMAN, Aleš. Východiska a výhledy. Praha: Torst, 2002. ISBN 80-7215-160-6.

HIRŠAL, Josef - GRÖGEROVÁ, Bohumila. Let let. Praha: Torst, 2007. ISBN 978-80-7215-311-4.

HRUŠKA, Petr. Daleko do ničeho: básník Ivan Wernisch. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019. ISBN 978-80-88069-87-4.

HVÍŽĎALA, Karel. České rozhovory ve světě. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1992, 332 s. ISBN 80-202-0336-2.

CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 2008. ISBN 978-80-7108-297-2.

JANKOVIČ, Milan. Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. 1. vyd. Praha: Torst, 1996. 205 s. ISBN 80-7215-003-0.J.

JANOUŠEK, Pavel a kol.. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2012. 487 s. ISBN 978-80-200-2057-4.

JEDLIČKA, Josef. Ornament: (výběr z esejistické tvorby). 1. vyd. Praha: Paseka, 2006. 109 s. ISBN 80-7185-732-7.

JUNGMANN, Milan. Průhledy do české prózy. 1. vyd. Praha: Evropský kulturní klub, 1990. 125 s. ISBN 80-85212-06-4.

KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. 2. rozšíř. vyd. Jinočany: H & H, 1996. 223 s. ISBN 80-85787-93-8.

KOŽMÍN, Zdeněk. Studie a kritiky. 1. vyd. Praha: Torst, 1995. 635 s. ISBN 80-85639-60-2.

KOŽMÍN, Zdeněk - TRÁVNÍČEK, Jiří. Na tvrdém loži z psího vína: česká poezie od 40. let do současnosti. 1. vyd. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1.

KŘIVÁNEK, Vladimír a kol . Český Dekameron: Sto knih1969-1992. Praha: Scientia, 1994. ISBN 8085827786.

LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu: literární kritika a metakritika 90. let 20. století. Marek Lollok. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9416-1.

LOPATKA, Jan. Předpoklady tvorby. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1991. 195 s. ISBN 80-202-0258-7.

LUKEŠ, Jan. Stalinské spirituály: zkušenost politických vězňů 50. let v české próze. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 173 s. ISBN 80-202-0545-4.

MACURA, Vladimír. Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty 1948-89. 1. vyd. Praha: Pražská imaginace, 1992. 126 s. ISBN 80-7110-100-1.

MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 237 s. ISBN 80-7178-939-9.

PATOČKA, Jan. Umění a čas: soubor statí, přednášek a poznámek k problémům umění. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2004. 451 s. ISBN 80-7007-199-0.

PIORECKÝ, Karel. Česká poezie v postmoderní situaci. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, 299 s. ISBN 978-80-200-1960-8.

PIORECKÝ, Karel. Česká literatura a nová média. Praha: Academia, 2016. Literární řada. ISBN 978-80-200-2578-4

PŘIBÁŇ, Michal. Z dějin českého myšlení o literatuře: antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. 1. vyd. v tomto uspořádání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. 518 s. ISBN 80-85778-34-3.

RICHTEROVÁ, Sylvie. Slova a ticho. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1991. 153 s. ISBN 80-202-0333-8.

RICHTEROVÁ, Sylvie. Eseje o české literatuře. Praha: Pulchra, 2015. ISBN: 978-80-87377-92-5.

TIPPNER, Anja. Permanentní avantgarda?: surrealismus v Praze. Praha: Academia, 2014. Literární řada. ISBN 978-80-200-2376-6.

V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích / zpracoval kolektiv autorů ; redaktoři Petr Hruška (poezie), Lubomír Machala (próza), Libor Vodička (drama).Praha : Academia, 2008.738 s. ISBN 978-80-200-1630-0.

ZAND, Gertraude. Totální realismus a trapná poezie: česká neoficiální literatura 1948-1953. 1. vyd. Brno: Host, 2002. 240 s. ISBN 80-7294-048-1.

Lexikony a slovníky:

OPELÍK, Jiří  -  FORST, Vladimír - MERHAUT, Luboš. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd.Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0708-3.

PŘIBÁŇ, Michal a kol.. Česká literární nakladatelství 1949-1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014, 637 s. ISBN 978-80-200-2407-7.

PŘIBÁŇ, Michal, Eduard BURGET, Marta Edith HOLEČKOVÁ, et al. Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, sborníky. Praha: Academia, 2018, 612 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 24 cm. ISBN 978-80-200-2903-4.

Literární a kulturní časopisy sledovaného období (Revolver revue, Host, Prostor, Souvislosti, Tvar, A2 aj. Internetové odkazy. iLiteratura, www.czechlit.cz aj.

Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (04.02.2024)
Syllabus - Czech

1.  Seznámení s vývojem současné literatury a jejími autory. Deníková, memoárová literatura, autofikce.
   Tematické dominanty: nesmrtelnost, demytizace dětství ve středoevropském prostoru,
střetávání kultur aj. Fantasknost a imaginativnost české prózy 90. let, tvarový experiment (literární postmoderna).
Ženy v literatuře (ženy pro román). Žánrové prolínání v historických prózách, beletrizující postupy v literatuře faktu,
jejich vypravěčská strategie. Populární čtivo. Současná literatura pro děti a mladé čtenáře. Komiksová vyjádření nynějších témat(identita, dospívání, válečné prožitky).


2.Literární reportáž ve středoevropském a východoevropském prostoru.


3. Tvorba básníků starší generace, vstupující do literatury na počátku let šedesátých 20. století, křesťansky
orientovaná poezie, poetika českého undergroundu, surrealistická
tvorba, experiment, nová jména v poezii - uvolněná smyslovost a imaginace, hledání stálých duchovních hodnot.
Nové formy a vydání současné české poezie.  Slam poetry a současné písňové texty.


3. Literatura a média. Reflexe literárněkritické tvorby v tištěných a elektronických kulturních časopisech a
denících. Současné literární ceny - Státní cena za literaturu a překlad; Magnesia litera, Cena Jaroslava Seiferta,
Zlatá stuha apod. a jejich medializace. Literatura a nová média.


Současné kulturní, literární časopisy a servery: Host, Tvar, Revolver Revue, A2, www.nejlepsiknihydetem.cz; Lógr a j.
www.iliteratura.cz, https://www.czechlit.cz/en/

Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (04.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html