SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Creative Workshop II - Editorial A - JKB085
Title: Tvůrčí dílny II - Redakce A
Guaranteed by: Department of Journalism (23-KZ)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 17 (17)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. František Géla
Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
Pre-requisite : {Group of pre-requisites for Tvůrčí dílny II - Redakce}
Incompatibility : JKB086, JKB087, JKB088
Is incompatible with: JKB088, JKB086, JKB087
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D. (27.01.2023)
Předmět Tvůrčí dílny II - Redakce je určen studujícím 2. ročníku specializace Žurnalistika. Vyučuje se intenzivním blokovým způsobem a zaměřuje se na simulaci fungování redakcí v mezích současných opatření. Studentky a studenti se rozdělí do čtyř stejně velkých skupin (Redakce A - dr. Trunečka, Redakce B - dr. Macková, Redakce C - Mgr. Géla, Redakce D - doc. Němcová Tejkalová) a výuka se uskuteční v čtyřtýdenních intervalech (podrobnosti jsou uvedeny dále v sylabu). Každá redakce bude mít své samostatné téma, které se upřesní týden před začátkem práce vyučujícím, výstupy redakcí budou průběžně publikovány na webu určeném pro tento předmět. Zároveň budou studující individuálně zpracovávat celosemestrální téma, rozděleni podle své technologické specializace. Každý ze studujících se zapisuje POUZE do JEDNÉ redakce, každé písmeno redakce = jiný předmět v SIS.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D. (27.01.2023)

Předmět rozšiřuje praktické a technické dovednosti v oblasti psané, audiovizuální žurnalistiky a fotožurnalistiky. Klade důraz na praktické pojetí, týmovou práci v dané redakci a na práci v terénu.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D. (26.03.2023)

BLOKOVÁ VÝUKA (v termínu podle výběru konkrétní redakce)

Práce v redakcích během čtyřtýdenních cyklů zahrnuje aktivní zapojení do dvou zpravodajských dnů a přípravu jednoho publicistického výstupu. Množství týmové práce bude záviset na zaměření jednotlivých redaktorů. Délka krátkého zpravodajského textu je 2400 znaků, délka rozhlasové nebo televizní reportáže (s alespoň jedním synchronem) 0:50 - 1:30, případně 1-3 fotografie s popisky. 

Každý člen redakce musí individuálně připravit jednu reportáž dle svého zaměření: fotoreportáž nebo fotogalerie, publicistický text (4000 - 4500 znaků), televizní reportáž (na 3:30-5:00 minut) nebo rozhlasová reportáž (na 2:30-4:00 minut). 

 

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE (podle vybraného zaměření: psaná žurnalistika/foto/rozhlas/TV)

Každý studující také celý semestr samostatně zpracovává úkol na základě své technologické specializace a konzultuje ho podle zadání vyučujících zodpovědných za jednotlivé specializace (a jim odevzdává v dále vytyčených termínech) - doc. Němcová Tejkalová - rozhlas, dr. Macková - TV, dr. Trunečka - psaná žurnalistika a Mgr. Géla - foto. Studující na tématu pracují v průběhu celého semestru bez ohledu na probíhající blok.

Foto
Soubor 10-15 fotografií zpracovávající celosemestrální téma a k tomu série 3-5 portrétních fotografií k rozhovoru zpracovanému jedním z píšících nebo audio natáčejících redaktorů v rámci celosemestrálního úkolu (z libovolné redakce A-D, studenti se domlouvají na termínu individuálně)
Nutné průběžné konzultace (viz společné setkání 16. 2. 2023)

Psaná žurnalistika
Tři publicistické výstupy různého žánrového provedení k tématu podle vlastního výběru: první v rozsahu 3000 až 3500 znaků, druhý 4000 až 4500 znaků, třetí 6000 až 6500 znaků. Jedním z nich bude rozhovor zpracovaný standardní formou otázka x odpověď.
Nutné průběžné konzultace (viz společné setkání 16. 2. 2023)

Rozhlas
Série 3 publicistických výstupů různého žánrového provedení (alespoň jedno musí být reportáž) 3-4 minuty na společné téma.
Nutné průběžné konzultace (viz společné setkání 16. 2. 2023)

TV
Série 3 publicistických výstupů různého žánrového provedení (alespoň jedno musí být reportáž) 2-4 minuty na společné téma.
Nutné průběžné konzultace (viz společné setkání 16. 2. 2023)

Do 29. března je nutné představit kompletní plán výstupů, jeden nebo dva texty odevzdat nejpozději do 30. dubna, zbývající do 31. května. Témata i příspěvky se vkládají do sdíleného dokumentu.

 

VÁHY JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ
40 % celosemestrální úkol, 40 % operativní zpravodajská práce, 20 % samostatný úkol v době fungování redakce, s tím, že všechny složky hodnocení musejí být kvalitativně splněny alespoň na 50 %.

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ
100-91 % A
90-81 % B
80-71 % C
70-61 % D
60-51 % E
50-0 % F

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D. (26.03.2023)

Společná výuka pro danou redakci se uskuteční celodenně vždy ve čtvrtek a nárazově také v pondělí. Přesná časová rozmezí výuky pro celý blok zašle vyučující přes SIS týden před zahájením bloku. Po zbytek týdne v tomto bloku pracují redaktorky a redaktoři na svých individuálních i týmových pracích dle svého plánu a průběžně po dohodě konzultují s vyučujícím své skupiny. Každá redakce splní všechny své povinnosti během vymezeného časového období, po zbytek semestru již její kontaktní výuka neprobíhá, studenti však dál připravují celosemestrální úkol.

V každé redakci budou dva studující působit jako editoři, každý z nich bude mít na starost jednu část týmu (psaná žurnalistika a foto, TV a rozhlas).

TERMÍNY REDAKCÍ
23. 2. - 16. 3. Mgr. Géla (Redakce C)
16. 3. - 5. 4. Mgr. Trunečka (Redakce A)
5. 4. - 27. 4. dr. Macková (Redakce B)
27. 4. - 18. 5. doc. Němcová Tejkalová (Redakce D)

PROGRAM ÚVODNÍHO DNE 16. ÚNORA

- dobrovolná přednáška věnovaná fungování online médií, určena především studentům se zájmem o psanou žurnalistiku, ale otevřená všem: od 9:30 do 11:00

- zadání celosemestrálních úkolů podle specializací: 11:00 - 12:00 audio/rozhlas - prezenčně v učebně

                                                                           13:00 - 14:00 psaná žurnalistika - prezenčně v učebně

                                                                           14:00 - 15:00 foto - prezenčně v učebně

                                                                           15:00 - 16:00 video/televize - online: meet.google.com/gyw-wmyb-tmm

PROGRAM REDAKCE A

16. března: Úvodní porada
20. března: Průběžná porada před prvním zpravodajským dnem (15.30-17.30)
23. března: Zpravodajský den č. 1
27. března: Hodnocení zpravodajského dne č. 1 + porada (15.30-17.30)
30. března: Zpravodajský den č. 2
1./2. dubna: Termín pro odevzdání větších (publicistických) výstupů
3. dubna: Hodnocení zpravodajského dne č. 2 + publicistických výstupů

Doplňující přednášky
Program semestru doplní dvě až tři přednášky věnované fungování online médií. Účast na nich je dobrovolná, doporučují se studentům se zájmem o online žurnalistiku, ale jsou otevřené všem. Jejich termíny se upřesní před začátkem semestru. První se uskuteční 17. února.

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D. (27.01.2023)

Zápis do předmětu probíhá ve dvou fázích prostřednictvím této tabulky:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5S5Q6vp3_Bxm0CbaMniQyg8jRCkhhEqLuUlRCi0DMM/edit?usp=sharing

- nejprve je nutný zápis do jedné z nabízených specializací (psaná žurnalistika, foto, TV nebo rozhlas), podle počtu zájemců vyučující nastaví počet míst pro jednotlivé specializace v jednotlivých redakcích A-D - do 30. 1. 23:59

- po stanovení počtu míst pro jednotlivé specializace se studenti zapisují v tabulce a v SISu do jednotlivých redakcí A-D (od 31. 1.)

Předmět je ekvivalentem k Tvůrčím dílnám II - redakce B, C a D. Z důvodu proporcionálního zastoupení všech specializací (psaná žurnalistika, foto, TV a rozhlas) si vyučující vyhrazují právo přesunout některé členy mezi redakcemi.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html