SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practice for Journalists - JKB073
Title: Praxe pro žurnalistiku
Guaranteed by: Department of Journalism (23-KZ)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2, C [TS]
Extent per academic year: 4 [weeks]
Capacity: winter:unknown / 150 (150)
summer:unknown / unknown (150)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Incompatibility : JJB029
Is incompatible with: JJB029
Is interchangeable with: JJB029
Annotation - Czech

Praxe v časovém rozsahu 4 týdnů se uskuteční v redakci podle zaměření studenta, studentky. Odehrává se na pracovišti média a obsah vychází z požadavků redakce. Praxe proběhne v mediálních institucích, s nimiž má IKSŽ dlouhodobou zkušenost (Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, redakce deníků, internetových portálů, nakladatelství apod.). IKSŽ může studentům a studentkám pomoci s kontakty na příslušné osoby v mediálních organizacích, s nimiž si pak student praxi dohodne. Student/ka si může sehnat pracoviště také zcela sám, sama. Ovšem toto pracoviště musí schválit garanti předmětu. U každého studenta a studentky bude podepsána dohoda o uskutečnění praxe mezi FSV a příslušnou mediální organizací, přičemž za fakultu ji bude podepisovat děkan. Součástí praxe je také průvodka. Lze doporučit, aby garant praxe v redakci přidal i hodnocení uchazeče či uchazečky. Praxe má proběhnout v médiu, nikoli v PR agentuře.


Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Aim of the course - Czech

Jak název říká, adepti by si měli ověřit nabyté vědomosti z teoretické výuky v konkrétních médiích.

Last update: Osvaldová Barbora, doc. PhDr. (25.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Studenti předkládají garantům potvrzení, na jehož podkladě dostanou zápočet do SIS.  Odevzdávají  dvě vyhotovení smlouvy s redakcí a průvodku. Do SIS je praxe na příslušný semestr nutno zapsat.

Zde podrobné vysvětlení: 

 

 V Karolince je již upřesněno, že si můžete praxi zapisovat od druhého ročníku.  Doporučujeme většinou ji absolvovat po 2 LS a 3 ZS o prázdninách, výuka by neměla být narušena.

Na stránkách FSV UK IKSŽ - formuláře bc. máte pod č. 17 formulář https://fsv.cuni.cz/studium/formulare-navody/formulare-bc-mgr a k tomu zkráceně toto:

17. DOHODA O ZABEZPEČENÍ STUDENTSKÉ PRAXE NA PRACOVIŠTI ŠKOLITELE

Praxi si vyřizují studující sami ve spolupráci s katedrou, která praxi požaduje.
Dohoda je dokument určený pro ministerstva a ostatní úřady. Zahrnuje předmět, způsob plnění a dobu trvání dohody. Rovněž distribuci pro úřad, na kterém budete konat praxi a interní rozdělovník.Dohodu pak předložte na katedře institutu, kde ji opatří průvodkou ke smlouvě, bez ní ji nemůžeme potvrdit a zaevidovat. Zajistěte si všechny potřebné podpisy!!!


Dohoda musí splňovat všechny formální náležitosti, na studijním oddělení se zkontroluje, přidělí se jí číslo, zaeviduje do SIS a předloží k podpisu panu děkanovi. Podepsaná se vrací zpět na katedru institutu, kde si ji vyzvedněte a předejte v místě praxe.

Návod:
1) stáhnout na webu IKSŽ formulář - dohoda o praxi
2) vytisknout a vyplnit celkem 2 originály
3) nechat potvrdit v místě praxe (podpis včetně razítka organizace)
4) odevzdat oba originály přímo na sekretariát katedry, kde bude doplněna ještě průvodka ke smlouvě
5) po podpisu děkana vám bude jeden výtisk smlouvy vrácen firmě, kde jste praxi vykonávali

 

Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Literature - Czech

Jako povinná literatura slouží literatura uvedená u teoretických předmětů, doporučit literaturu může i redakce, kde uchazeči praktikují.

Last update: Osvaldová Barbora, doc. PhDr. (25.08.2023)
Teaching methods - Czech

Praxe probíhá seminární formou. Požadavky určuje pověřený a smluvně zajištěný redaktor nebo redaktorka v médiích.

 

Praxe mají na IKSŽ svá pravidla. Spolupráce vycházejí z kapacit pracovišť,

s  nimiž má IKSŽ dlouhodobou zkušenost (redakce deníků, internetových portálů apod.) a nebo si student/ka může sehnat pracoviště sám/sama.

Toto pracoviště však musí schválit garant předmětu.

S tímto pracovištěm se vždy podepíše smlouva, jejíž vzor je 

na webu fakulty. 

Praxe v České televizi je podpořena memorandem o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Českou televizí. Ostatní pracoviště jsou mj.:

Český rozhlas

Česká tisková kancelář

Mladá fronta DNES

Lidové noviny

Hospodářské noviny

Idnes.cz

Lidovky.cz

Ihned.cz

Aktualne.cz

Echo24

Deník N

Last update: Osvaldová Barbora, doc. PhDr. (25.08.2023)
Syllabus - Czech

Sylabus se řídí požadavky příslušné redakce.

Last update: Osvaldová Barbora, doc. PhDr. (25.08.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html