SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media and Popular Culture - JKB050
Title: Média a populární kultura
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: 45 / unknown (45)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Files Comments Added by
download MPK10_pop_publika.pptx doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz představí populární kulturu jako legitimní předmět studia v mediálních a kulturálních studiích, jehož analýzy
jsou relevantním zdrojem poznávání společnosti. Populární kultura bude odlišena od masové kultury a
představena v šesti základních významech podle Johna Storeyho. Kurz se zaměří na přehled vybraných žánrů a druhů populární kultury, které dnes tvoří převažující část mediálních repertoárů publik a uživatelů. Vhled do jejich vývoje a současné podoby bude doprovázen ukázkami a podklady. Součástí kurzu bude také rozprava se zajímavou osobností české mediální zábavy a exkurze do vybrané instituce kulturního průmyslu.
Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (28.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o typech populární kultury, které byly dosud rozeznány, popsány a analyzovány jako zdroje poznání společnosti. Cílem není nabídnout rozsáhlý interdisciplinární teoretický aparát (je předmětem navazujícího magisterského předmětu Vybrané kapitoly kulturálních studií), ale seznámit studenty se základními objekty studia populární kultury a smyslem tohoto zaměření mediálních studií. 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (02.10.2022)
Literature - Czech

Bignell, J. (2013) An Introduction to Television Studies. London: Routledge. Kapitola 5.

Danesi, M. (2019) Popular Culture: Introductory Perspectives. 4th edition. New York: Rowmann and Littlefield. Kapitoly 1, 8, 11.

Hagedorn, R. (1995) Doubtless to be continued: A brief history of serial narrative. Pp. 27-48 in R.C. Allen (ed.), To be continued… Soap Operas around the World. London: Routledge.

Hill, A. (2005) Reality TV. London: Routledge. Pp. 1-56.

Hills, M. (2002) Fan Cultures. London: Routledge. Kapitola Fan cultures between consumerism and resistence, pp. 3-19.

Johnson, C. (2019) Online TV. London: Routledge. Kapitola 2.

Kavka, M. (2012) Reality TV. Edinburgh: Edinburgh University Press. Introduction: What is Reality TV?

Lunt, P.; Stenner, P. (2005) The Jerry Springer Show as an emotional public sphere. Media, Culture and Society, 27(1): 59–81.

Shifman, L. (2014) Memes in Digital Culture. Cambridge, MA: MIT Press.

Storey, J. (2009) Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. Harlow: Longman. Kapitola 1.

Timberg, B.M. (2002) Television Talk. A History of the TV Talk Show. Austin: University of Texas. 

Turner, G. (2014) Understanding Celebrity. London: Sage. Kapitola Manufacturing Celebrity, pp. 57-77.

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (28.09.2023)
Teaching methods - Czech

Předmět je veden převážně přednáškovou formou. Přednášky hojně užívají ukázky z různých oblastí populární kultury. 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (28.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínkou absolvování zkoušky je splnění dvou povinností a získání alespoň 50,1 % možného hodnocení:

  • klasifikovaný domácí úkol (váha 1)
  • závěrečný test z témat probíraných v rámci výkladu a předepsané literatury (váha 2)

 

Klasifikovaný domácí úkol má dvě části: 1) tvůrčí (návrh námětu televizního seriálu nebo pořadu Reality Television), a 2) analytickou (reflexe námětu perspektivou vybraného odborného konceptu).  

1) Námět: Navrhněte námět na nový televizní seriál nebo nový pořad Reality TV pro Česku televizi. Určete a popište všechny důležité prvky dané narace (např. děj, postavy, prostředí, typ seriality u seriálu nebo „engine“, účinkující, žánr u RTV pořadu). 2) Reflexe:  Vyberte si z prostudované literatury k danému tématu jeden konkrétní koncept (pojem) a s jeho pomocí vyložte navrhovaný námět. V části Reflexe pracujte s odkazem na literaturu v textu a uveďte bibliografický odkaz na danou publikaci za textem, podle vzoru časopsiů nakladatelství Sage: https://uk.sagepub.com/sites/default/files/sage_harvard_reference_style_0.pdf

Celkový rozsah: max 500 slov  (2 NS)

Odevzdání klasifikovaného domácího úkolu: 

-deadline odevzdání 5.1. 2024

-úkol se odevzdává přes platformu Moodle: https://dl1.cuni.cz/mod/assign/view.php?id=630949

Závěrečný test je tvořen 10 uzavřenými i otevřenými otázkami, které vycházejí z odpřednášené problematiky a předepsané literatury.

Každá otázka tvoří 10 % celkového možného zisku 100 % hodnocení závěrečného testu. 

 

Celkový výsledek je získán součtem bodového ohodnocení obou částí, vyjádřením konkrétního bodového zisku v procentech podle podílu na celkovém možném bodovém zisku a převedením na výslednou klasifikaci podle stupnice známkování závazné na FSV UK.

91 % a více => A

81-90 % => B

71-80 % => C

61-70 % => D

51-60 % => E

0-50 % => F

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.12.2023)
Syllabus - Czech

3.10. Představení kurzu, tématu a sylabu

 

10.10. a 17.10. Úvod do teorie populární kultury

Populární kultura bude představena jako autonomní předmět studia v mediálních a kulturálních studiích. Obsah pojmu bude vysvětlen ve srovnání s pojmy masová kultura, lidová kultura a zábava. Bude představena základní odborná literatura v oboru teorií populární kultury (Adorno/Horkheimer, Macdonald, Arendtová, Williams, Ang, Storey, Strinati…)

Danesi, M. (2019) Popular Culture: Introductory Perspectives. 4th edition. New York: Rowmann and Littlefield. Kapitoly 1, 8, 11.

Storey, J. (2009) Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. Harlow: Longman. Kapitola 1.

 

24.10. POP televize: televizní seriály (soap opera, drama, sitcom)

Přednáška se zaměří na serialitu jako druh mediální narativity a představí nejčastější typy seriálové produkce. Součástí výkladu bude také vysvětlení obratu k tzv. quality TV v seriálové tvorbě.

Bignell, J. (2013) An Introduction to Television Studies. London: Routledge. Kapitola 5.

Hagedorn, R. (1995) Doubtless to be continued: A brief history of serial narrative. Pp. 27-48 in R.C. Allen (ed.), To be continued… Soap Operas around the World. London: Routledge.

   

31.10. POP televize: Talk Show

Přednáška představí žánr Talk Show s důrazem na fenomén osobnosti moderátora. Téma bude prezentované v kontextu vztahu populární kultury a emocí. Zahrnuté budou také studie rehabilitující tak show jako součást diskuse ve veřejné sféře.

Timberg, B.M. (2002) Television Talk. A History of the TV Talk Show. Austin: University of Texas. 

 

7.11 Debata s hostem z oblasti seriálové tvorby

Hostem bude Jan Malinda, scenárista televizní dramatické tvorby se zaměřením na detektivní seriály (např. Kriminálka Anděl, Případy 1.  oddělení, Docent...): https://www.csfd.cz/tvurce/105205-jan-malinda/prehled/

 

14. 11. POP televize: Online TV

Přednáška vyloží proměny v oblasti produkce a konzumace televizních programů v souvislosti s rozvojem tzv. post-broadcast age a různých forem on-line TV. Naváže na různé koncepce seriality a vysvětlí některé současné vyprávěcí seriálové postupy (transmedialita, transchronicita) jako důsledek přenosu sledování televizních příběhů na pokračování do on-line prostředí.

Johnson, C. (2019) Online TV. London: Routledge. Kapitola 2.

21.11. POP internet: mash-up culture

Přednáška se zaměří na fenomén amatérské tvorby uživatelů on-line platforem jako na jeden z typů user-generated-content. Pozornost bude věnována zejména uživatelským kompilacím a kombinaci různých existujících zdrojů do podoby nových výstupů (mash-up culture, memetická kultura, culture jamming).

Shifman, L. (2014) Memes in Digital Culture. Cambridge, MA: MIT Press.

 

28.11. Debata s host/em/kou z oblasti internetové tvorby

Host/em/kou bude vybraná osobnost z oblasti youtuberingu.

 

5.12. POP profesionálové: hvězdy, idoly, celebrity

12.12. POP hry 

 

19.12. POP publika: fanouškovství

Přednáška se zaměří na fenomén fanouškovských subkultur, formujících se kolem kultovních popkulturních produktů. Fanouškovství bude vyloženo jako projev aktivity publik s důrazem na kreativní (i potenciálně politicky radikální) vklad do vztahu k objektu fandomu.

Hills, M. (2002) Fan Cultures. London: Routledge. Kapitola Fan cultures between consumerism and resistence, pp. 3-19.

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (13.12.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html