SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Research methods II - JKB047
Title: Metody výzkumu II
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 92 / 92 (92)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Hana Řičicová
Teacher(s): doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Hana Řičicová
Class: Courses for incoming students
Pre-requisite : JKB046
Annotation - Czech
Kurz je tvořen přednáškami a praktickými semináři. Je pojatý jako základní průvodce všemi fázemi kvalitativního výzkumu. Opírá se o učební text Virginie Braun a Victorie Clark: Successful Qualitative Research-Practical Guide for Beginners (2013). Předmět je tvořený přednáškami, v nichž jsou jednotlivá témata vyložena, a na ně navazujícími praktickými semináři. Semináře jsou věnované rozpravě nad vybranými kapitolami průvodního učebního textu a plnění krátkých praktických úkolů zadávaných v hodině. Seminářům předchází domácí příprava studentek a studentů formou četby předepsaného kapitoly.

Předmět Metody výzkumu II je zaměřen na uvedení studentů bakalářského studia do logiky a specifičnosti
kvalitativního výzkumu ve společenských vědách se zaměřením na aplikaci kvalitativního zkoumání v oblasti
mediálních studií. Je vysvětlena odlišnost mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Je zdůrazněna
induktivnost oproti kvantitativnímu testování hypotéz a vyložena hermeneutická podstata kvalitativního výzkumu
jako studia vytvářených významů. Kurz prochází jednotlivé etapy kvalitativního výzkumu od designu a plánování po hledání vzorců a pravidelností ve zpracovaných datech.
Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (12.02.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je dosáhnout stavu, kdy jsou studenti a studentky schopni vysvětlit rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem a určit, pro jaký typ výzkumných problémlů se hodí kvalitativní výzkum. Na závěr kurzu studentky a studenti dovedou vysvětlit jednotlivé fáze kvalitativního výzkumu a uvést příklady základních metod sběru dat a metod analýzy dat.

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (12.02.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou absolvování zkoušky je splnění dvou povinností:

  • alespoň tři odevzdaná videa z diskusních částí seminářů 
  • závěrečný test z témat probíraných v rámci výkladu a předepsané literatury

Podmínkou zakončení (absolvování) předmětu je získat celkové hodnocení minimálně 50,1 %. 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (12.02.2023)
Literature - Czech

Hlavní učebnicový titul k průběžné práci během semestru:

Braun, V., Clarke, V. (2013).  Successful Qualitative Research. A Practical Guide for Beginners. London: Sage.

 

Obecná literatura ke kvalitativnímu výzkumu (k testu)

Novotná, H.; Špaček, O.; Šťovíčková Jantulová, M. (eds) (2019) Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS. Část I a III. 

Sedláková, R. (2014) Výzkum médií. Ptraha: Grada. Kapitoly: 1, 2, 3, 4, 6.2, 8.2, 9

 

 

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (12.02.2023)
Teaching methods - Czech

Hlavní studijní text kurzu (bude k dispozici v elektronické podobě):

Braun, V., Clarke, V. (2013).  Successful Qualitative Research-Practical Guide for Beginners. London: Sage.

Obecný postup práce:

Kurz je tvořen přednáškami a praktickými semináři. Je pojatý jako základní průvodce všemi fázemi kvalitativního výzkumu. Opírá se o učební text Virginie Braun a Victorie Clark: Successful Qualitative Research-Practical Guide for Beginners (2013). Předmět je tvořený přednáškami, v nichž jsou jednotlivá témata vyložena, a na ně navazujícími praktickými semináři. Semináře jsou věnované rozpravě nad vybranými kapitolami průvodního učebního textu a plnění krátkých praktických úkolů zadávaných v hodině. Seminářům předchází domácí příprava studentek a studentů formou četby předepsaného kapitoly.

Systém práce v seminářích:

Pro práci v seminářích se studentky a studenti rozdělí na stálé pracovní skupiny po 7. Každý/á student/ka se zapíše jako člen stálé pracovní skupiny do Google Form zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EqtObD86wrTGWpUNZwpp3kv95QDfVf3qSWj1Y_RTn-c/edit#gid=0

Práce v seminářích je rozdělena na čtyři části: 1) zadání úkolu každé skupině, 2) samostatné řešení úkolu v rámci skupiny, 3) natočení krátkého videa shrnujícího skupinové vypracování zadání úkolu a uploadování videa na určený disk, 4) vybrané skupiny reportují o způsobu řešení pro všechny členy semináře. Samostatné řešení úkolu ve skupinách trvá 30 minut. Na tuto dobu se skupiny přesunou na jakékoli k diskusi vhodné místo v budově Hollar, na závěr (s předstihem před koncem diskusního bloku) natočí krátké video (cca 3-5 minut), v němž zodpoví zadanou otázku, popř. demostrují plnění praktického úkolu. Každá skupina na závěr diskusního bloku uploaduje video do složky své skupiny zde: https://drive.google.com/drive/folders/1ba5Utc6OB6TvZMfIds2544xzoVWch4bn?fbclid=IwAR3qfO1faS7tNxgLKgCBW-0OLvylgdJvqLfgSNXvLe2CaCF4_1WWRa-gKyY

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (12.02.2023)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínkou absolvování zkoušky je splnění dvou povinností:

  • alespoň tři odevzdaná videa z diskusních částí seminářů 
  • závěrečný test z témat probíraných v rámci výkladu a předepsané literatury

Podmínkou zakončení (absolvování) předmětu je získat celkové hodnocení minimálně 50,1 %. 

 

Závěrečný test je tvořen patnácti uzavřenými i otevřenými otázkami, které vycházejí z odpřednášené problematiky a předepsané literatury.

Za každou správnou odpověď lze získat dva body. Celkem lze získat maximálně 30 bodů, což představuje 100 % úspěšnosti závěrečného testu. 

Celkový výsledek je stanoven podle klasifikační škály:

91 % a více => A

81-90 % => B

71-80 % => C

61-70 % => D

51-60 % => E

0-50 % => F

Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (12.02.2023)
Syllabus - Czech

20.2.: Úvod - představení kurzu

Úvodní setkání

Během úvodního setkání se představí garantka Irena Reifová a vyučující Hana  Řičicová. Studenti budou seznámeni se systémem práce v rámci kurzu. Bude vysvětlen obsah a sled jednotlivých přednášek a seminářů, jakož i způsob zakončení předmětu a podoba závěrečné zkoušky.

 

27.2.: A co je to vlastně kvalitativní výzkum?  

Přednáška

Na základě course book: kapitoly 1 a 2

Charakteristika kvalitativního výzkumu ve srovnání s kvantitativním; představení rozdílů mezi induktivním a deduktivní logikou. Seznámení s hlavními znaky kvalitativního výzkumu, zejména využíváním přirozeního jazyka jako hlavního pracovního nástroje, významem kontextu, mnohostí správných výsledků a subjektivitou.

5.3.: A co je to vlastně kvalitativní výzkum?   

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 1 a 2

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

12.3.:  Štěstí přeje připraveným: design a plánování výzkumu

Přednáška

Na základě course book: kapitola 3

Definice a formulace výzkumné otázky. Seznámení s jednotlivými fázemi kvalitativního výzkumu a zdůraznění flexibility a reiterativního postupu. 

19.3.: Štěstí přeje připraveným: design a plánování výzkumu

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 3

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

26.3.: Vzhůru do terénu: sběr dat v kvalitativním výzkumu

Přednáška

Na základě course book: kapitola 4, 5, 6

Základní metody sběru dat a tvorby výběrového vzorku v kvalitativním výzkumu. Vymezení rozdílu mezi preexistentními daty a elicitovanými daty (respondent-generated data). Definice jednotlivých metod sběru dat: selekce dokumentů, individuální rozhovory, focus groups, pozorování

2.4.:  Vzhůru do terénu: sběr dat v kvalitativním výzkumu

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 4

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

9.4.: Zpátky ke stolu: metody analýzy dat v kvalitativním výzkumu

Přednáška

Na základě course book: kapitola 8

Charakteristika základních metod analýzy dat v kvalitativním výzkumu. Definice a výklad tématické analýzy, interpretativní fenomenologické analýzy, diskursní analýzy, zakotvené teorie

16.4.: Zpátky ke stolu: metody analýzy dat v kvalitativním výzkumu

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 8

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

23.4.: Jak se dělá analýza v kvalitativním výzkumu? 

Přednáška

Na základě course book: kapitola 9

Vysvětlení postupu kódování v kvalitativním výzkumu a praktická ukázka. Základní vhled do programů používaných pro kvalitativní kódování.

30.4. Jak se dělá analýza v kvalitativním výzkumu? 

Seminář

Domácí příprava na seminář: četba course book, kapitola 9

Samostatná práce ve skupinách nad přiděleným zadáním, natočení a uploadování videa (viz rubrika Metody práce), vybrané skupiny referují o svém výsledku všem členům seminář.

7.5.:  Hledáme poklad: vzorce a pravidelnosti v datech

Přednáška

Na základě course book: kapitola 11, 12

Vučující: Irena Reifováysvětlení postupu při zpracování dat - zajištění pravděpodobnosti, koherence a zakotvení v datech. Identifikace vzorců a opakujících se struktur v datech jako východisek pro odpovědi na výzkumné otázky a další interpretaci. 

14.5.: Rektorský den

Výuka odpadá.
Last update: Reifová Irena, doc. PhDr., Ph.D. (18.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html