Research methods I - JKB046
Title: Metody výzkumu I
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: 80 / 80 (80)
Min. number of students: 10
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Is pre-requisite for: JKB047
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Kurs Výzkum médií I. se zaměřuje na kvantitativní přístupy při analyzování mediální komunikace, seznamuje studující s jejími jednotlivými analyzovatelnými oblastmi a souvisejícími metodami: z nich se kurs posléze zaměří na kvantitativní obsahovou analýzu jako dominantní metodu výzkumu mediálních sdělení. Na základě společně řešeného výzkumného projektu (případně za použití hotových vzorových analýz) se studující seznámí s jednotlivými fázemi výzkumného projektu - od stanovení výzkumné otázky a formulace hypotéz přes operacionalizaci výzkumu, tvorbu kódovací knihy, sběr dat v prostředí statistického software až po jejich vyhodnocení a tvorbu výstupů.
Last update: Křeček Jan, PhDr., Ph.D. (26.09.2022)
Course completion requirements - Czech

Úspěšné zakončení kursu předpokládá účast na setkáních kursu a řešení průběžných úkolů a bezpodmínečně vyžaduje úspěšné absolvování testu reliability (vč. jeho reflexe) a splnění závěrečného úkolu (samostatný sběr dat).

Podmínkou pro přidělení zadání závěrečného úkolu je absolvování testu reliability (nebude probíhat na setkání kursu, nýbrž distančně, tedy jako "domácí úkol" a veškeré instrukce obdrží studující mailem; předpokládaný termín: konec listopadu) a následná reflexe jeho výsledků (komentář do sdíleného dokumentu). Zadání závěrečného úkolu (sběr dat) poté přiděluje vedoucí kursu minimálně jednou týdně (zpravidla ve čtvrtek) do téhož sdíleného dokumentu. Zadání závěrečného úkolu (jeho náročnost) kopíruje aktivitu a kvalitu studujících v průběhu kursu.

Závěrečná klasifikace odráží aktivitu v průběhu semestru (řešení nepovinných úkolů), řešení relitestu a závěrečného úkolu, bude do SISu zanesená vždy do pěti dnů po zkušebním termínu. Elitní klasifikace stupněm A předpokládá odevzdání závěrečného úkolu v prvním či drihém termínu (v lednu) a následně splnění nadstavbového úkolu (v únoru).  

Sdílený dokument (reflexe relitestu, zadání závěrečného úkolu): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vW5Ayif7WhQRvzAwuq92pf_1cXzr-vAP8fqtQOl1WVU/edit?usp=sharing

Last update: Křeček Jan, PhDr., Ph.D. (26.12.2023)
Literature - Czech


Povinná literatura:
SEDLÁKOVÁ, R. Výzkum médií: neužívanější metody a techniky. Grada, 2014.

Doporučená literatura:
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, 1993.
SCHULZ, W. et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Karolinum. 2004, s. 29-50.
TRAMPOTA, T. - VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. Portál, 2010, s. 99-116.

+ vybrané (přidělené) kvantitativní výzkumy

Rozcestník k již realizovaným kvantitativním obsahovým analýzám (kvalita bez záruky): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bBZmSWHetldtlZBTGPTgtWEqUTjeHHnbThST968-Scw/edit#gid=0

(pro přístup použijte fakultní Google účet, nežádejte o přístup ze soukromých účtů)

Last update: Křeček Jan, PhDr., Ph.D. (24.10.2023)
Syllabus - Czech

Plán přednášek/seminářů:

1. Metodologie mediálních studií I. - přístupy
2. Metodologie mediálních studií II. - oblasti
3. Základy a specifika metod - dotazníková šetření, pozorování, obsahová analýza
4. Konceptualizace - výzkumné téma, základní/výběrový soubor
5. Operacionalizace - formulace hypotéz, hledání indikátorů
6. Kódovací kniha - tvorba proměnných a jejich hodnot
7. Základy práce s SPSS/PSPP, transpozice kódovací knihy, kódovací arch
8. Přípravná a ověřovací fáze, test reliability
9. Zákonitosti sběru dat, příprava dat na vyhodnocení
10. Zpracování finalizovaných dat, tvorba výstupů I.
11. Tvorba výstupů II., základy prezentace
12. Závěrečný úkol

 

Last update: Křeček Jan, PhDr., Ph.D. (26.09.2022)