SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Digital Communication and Sources - JKB003
Title: Digitální komunikace a práce s informacemi
Guaranteed by: Department of Journalism (23-KZ)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 230 / unknown (230)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.
PhDr. Irena Prázová, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Courses for incoming students
Is pre-requisite for: JKB091
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (04.10.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou proměny typologie zdrojů po nástupu digitální mediamorfózy, přičemž důraz je kladen na síťová digitální média jako zdroje informací. Přednášky se skrze případové studie zaměřují na rozličné přístupy ke zpracování dat, roli subjektu v interpretaci zdrojů a informací, kritické myšlení při práci s daty, mediální a marketingovou gramotnost, etické aspekty práce se zdroji apod. Významnou částí je i problematika právního základu mediální komunikace.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (04.10.2022)
Aktivní účast na přednáškách doplněná studiem povinné i doporučené literatury, která je ověřovaná průběžnými úkoly - např. softwarová aplikace k vyhledávání skryté reklamy (40 %). Seminární práce v rozsahu 10 stran prokazující schopnost uplatnění teoretických poznatků na rozboru vybraného problému (30 %). Závěrečná písemná zkouška (30 %).
Literature - Czech
Last update: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (04.10.2022)

Povinná literatura:

BUCKINGHAM, D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Polity Press, 2009.

JAKUBOWICZ, K. Nová ekologie médií. Konvergence a mediamorfóza. VeRBuM, 2013.

JONAS, H.. Princip odpovědnosti. Oikoymenh, 1997.

KAHNEMAN, D. Myšlení, rychlé a pomalé. Jan Melvil Publishing, 2012.

KNAPP, V. Teorie práva. C. H. Beck, 1995.

MANJOO, F. True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society. Wiley, 2008

MCLUHAN, M. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Odeon, 1991.

MORAVEC, V. Proměny novinářské etiky. Academia, 2020.

MORAVEC, V. Média v tekutých časech. Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Academia, 2016.

PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. Sociologické nakladatelství, 2007.

REMIŠOVÁ, A. Etika médií. Kaligram, 2010.

SCHÖNBERGER-MAYER, V. – CUKIER, K.. A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. John Murray, 2013.

SILVER, N. Signál a šum. Paseka, 2014.

TOFFLER, A. Šok z budoucnosti. Práce, 1992.

WHITWORTH, A. Information Obesity. Chandos Publishing, 2009.

 

Doporučená literatura a prameny:

BĚLOHRADSKÝ, V. Příliš střízlivýma očima. In: Salon – Příloha deníku Právo, 29. 5. 2014, s. 3. ISSN 1211-2119.

BRADSHAW, P. Data Journalism. In: ZION, L. – CRAIG, D. Ethics for Digital Journalists: Emerging Best Practices. Routledge, 2015.

Galtung, J. – Ruge, M. Structuring and selecting of news. In: COHEN, S. – YOUNG, J. (eds.). The manufacture of news. Constable, 1981.

HENRIKSEN, J. O. – VETLESEN, A. J. Blízké a vzdálené: etické teorie a principy práce s lidmi. Albert, 2000.

CHRISTIANS, C. G. The Ethics of Privacy. In: MEYERS, Ch. Journalism Ethics. A Philosophical Approach. Oxford University Press, 2010.

SEDLÁČKOVÁ, M. Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích. Sociologické nakladatelství, 2012.

STRAY, J. The age of the cyborg. In: Columbia Journalism Review. Columbia University, Fall/Winter 2016, s. 70-79, 10 s. ISSN 0010-194X.

VEČEŘA, P. Úvod do dějin tištěných médií. Grada Publishing, 2015. 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. (04.10.2022)

Plán přednášek/seminářů:

1)      Společnosti pozdní doby – společnosti formované síťovými digitálními médii: společnost informační obezity, společnost, popř. společnost informačního přehlcení, společnost post-faktická, společnost post-pravdivá, společnost uniklých důvěrných sdělení o všech a o všem (úvod do problematiky, role informačních zdrojů a práce s nimi atd.). 

2)      Proměna zdrojů po nástupu digitální mediamorfózy – typologie zdrojů klasických a digitálních, síťová digitální média jako zdroje informací.

3)      Lesk a bída velkých dat – náhled do problematiky tzv. big data a možnosti jejich zpracování, pronikání umělé inteligence do zpracování tzv. big data, nejnovější trendy v této problematice.

4)      Typologie přístupů ke zdrojům – výklad základního rámce, jenž se pokouší rozčlenit přístupy ke zdrojům na základě způsobu jejich zpracování (vědecký, novinářský, publicistický, marketingově-propagační apod.).

5)      Myšlení: rychlé a pomalé – role subjektu v interpretaci zdrojů a informací, kritické myšlení při práci s daty, ověřování zdrojů a dat.

6)      Digitální barbarství! Digitální osvícenství? – mediální a marketingová gramotnost – nové typy svébytné kompetence, jež se u jednotlivých účastníků komunikačního způsobu života společnosti zvyšuje nerovnoměrně, systematické vzdělávání veřejnosti/uživatelů v oblasti mediální komunikace.

7)      Etika v centru pozornosti – etické otázky práce se zdroji a informacemi (tzn. ochrana duševního vlastnictví, ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele, analýza a využívání big data, analýza monitoringu sociálních médiíapod.)

8)      Regulace v centru pozornosti – nástin základů právního rámce v ČR, který souvisí se zdroji a informacemi (tzn. Listina základních práv a svobod, zákon o svobodném přístupu k informacím, ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele v zákonech o reklamě, o provozování rozhlasového a televizního vysílání).

9)      Fake-news, fake-media jako symboly doby – dezinformace v proměnách času, stigmatizace fake-news a fake-media jako součást politické komunikace a strategie, formy obrany proti těmto strategiím.

10)  Manipuluji, manipuluješ, manipulujeme – propaganda: základní principy a podstata fungování, manipulativní komunikace, persvazivní komunikace a její role ve společnosti.

11)  Kolik zdrojů máš… – informační zdroje pro studenty žurnalistiky, mediálních studií a marketingové komunikace na FSV UK, vyhledávání v monitorovacích zdrojích (Newton, Factiva, ISI atd.) a v odborných databázích z oblasti médií a žurnalistiky (SAGE, Proquest atd.).

Závěrem… - závěrečné shrnutí problematiky, diskuse o aktuálních problémech spojených s digitálními síťovými médii a prací s informacemi.  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html