SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Computer games as a new medium - JJM169
Title: Počítačové hry jako nové médium
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2015
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download Alexander.R.Galloway.Gaming.essays._cast_.needit.pdf Galloway - Gaming, Essays On Algorithmic Culture doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download bogost_procedural_rhetoric.pdf Bogost, I. 2008. Persuasive Games. Cambridge: MIT Press. (str. 28-46) doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download Bogost_VideoGameResearcher.pdf Ian Bogost - Comparative Video Game Criticism (článek je úplně o něčem jiném, než co napovídá název - je o historii herních studií) doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download fairystories-tolkien.pdf Tolkien - On Fairy Stories doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download Friedman_SimCity.doc Friedman - Sim City doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download glocarova_the sims.doc Ukázka dobře napsané práce doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download juul_rules_and_fiction.pdf Juul - Half-Real doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download Marek Kvapil - Super Columbine Massacre RPG.doc Ukázka dobře napsané práce doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download MDA.pdf Hunicke et al. MDA - model MDA vhodný pro některé analýzy her doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download murray_agency.pdf Janet Murray - Hamlet on the Holodeck- úryvek 2 doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download murray_immersion.pdf Janet Murray - Hamlet on the Holodeck- úryvek 1 doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download RuneKlevjer_WhatIsAvatar.pdf Rune Klevjer - What Is Avatar doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
download Svelch-Videohry.vs.Film.pdf Článek o vývoji vztahu filmu a videoher (Labyrint Revue) - verze před korekturou doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Annotation
Last update: KOCOURKOVA (31.07.2010)
Study of computer games is a young discipline which still seeks its identity and methodology and in connection also an answer for the question in which way are games different from other media and in which way are they similar. The lecture will concentrate on the issue from many views, e.g. formal analysis, game design, literary theory, ludology, cultural studies, media theories, political economy etc. We will move from the question of how games do or do not work to the question of which position in our lives and culture do they have. Examples will range from Pong, ZX Spectrum or Amigo to Wii or World of Warcraft.

Syllabus - Czech
Last update: SVELCH (19.09.2014)

Počítačové hry jako nové médium

Vyučující: Jaroslav Švelch

 

Studium počítačových her je mladá disciplína, která stále hledá svoji indentitu a metodologii a v souvislosti s tím i odpověď na otázku, čím jsou hry odlišné od ostatních médií a v čem se jim podobají. Přednáška se na počítačové hry zaměří z mnoha pohledů, jako jsou např. formální analýza, herní design, literární teorie, ludologie, kulturální studia, sociologie užití, mediální teorie, politická ekonomie aj. Budeme postupovat od toho, jak hry fungují a nefungují, k tomu, jaká je jejich pozice v našem životě a v naší kultuře. Příklady budou zahrnovat vše od Pongu přes ZX Spectrum a Amigu až po Wii a World of Warcraft.

Ačkoli se zmíníme o strategiích herního designu, nejedná se o předmět, kde se studenti naučí navrhovat hry, ačkoli znalost média dobrému designu jistě napomůže. Jedná se o průřezový předmět, proto budeme moci každému tématu věnovat pouze omezený čas. Studenti ale dostanou dostatek odkazů na literaturu a hry, aby se mohli hlouběji věnovat tomu, co je z herních studií zajímá.

Základními orientačními texty jsou instruktorovy texty:

Co nám říká hra (Iluminace, 2012)

http://www.iluminace.cz/images/obsah/svelch_2_12.pdf

Hra pro více hráčů (v knize V sieti strednej Európy, SAP, 2012)

http://monoskop.org/images/6/6a/Suwara_Bogumila_Husarova_Zuzana_eds_V_sieti_strednej_Europy_nielen_o_elektronickej_literature.pdf

Jedná se o humanitní předmět, a proto od studentů nevyžaduji technické znalosti. Podmínkou je ovšem schopnost číst teoretické texty v angličtině, neboť to je jazyk herních studií. Pro úspěšné ukončení předmětu se od studentů očekává aktivní účast, a vzhledem k tomu, že budeme hovořit o interaktivním médiu, očekává se interakce. Kdo má počítač-notebook, tablet či přenosnou konzoli, nechť je nosí s sebou. Na každou hodinu by si studenti měli přečíst zadané materiály, které budou k dispozici on-line (15-30 str.).

Každý/á student/ka splní tři úkoly:
1. anotaci historické hry, 2. semestrální úkol: krátkou analýzu (2-3 str.) jedné ze zadaných her, 3. Závěrečnou esej na herní téma (cca 8 str.). Úkoly 1 a 2 budou publikovány na společný blog předmětu. Esej musí být postavena na dialogu s existujícím akademickým textem z oblasti studia her. Může to být shrnutí, polemika, aplikace apod. Výsledné hodnocení se zakládá především na kvalitě eseje, s přihlédnutím ke kvalitě dvou kratších úkolů.

Závěrečná esej - detaily

1.       Zvolte téma z oblasti studia počítačových her, které vás zajímá a ke kterému máte co říct.

2.       Najděte příslušnou akademickou literaturu. Ačkoli se vám možná zdá, že hry jsou nová a zatím chudá disciplina, není to úplně pravda. Věřím, že k jakémukoli zvolenému tématu literaturu najdete. Vaším úkolem je vstoupit do dialogu s existujícím výzkum na dané téma. Schopnost vyhledat literaturu a shrnout ji je důležitou složkou hodnocení eseje.

3.       Zdroje jsou následující:

a.       Odborné časopisy:

              i.      Gamestudies.org (online)
             ii.      eLudamos.org (online)
             iii.      Games and Culture (v databázi SAGE)
             iv.      New Media  & Society, Television & New Media (mají také hodně článků o hrách)

b.      Databáze článků dostupné přes elektronické služby knihovny - zejména EBSCOhost - má vlastní vyhledávač a slušný výběr titulů.

c.       Knihy: v knihovně je relativně slušný výběr literatury.

d.      Pokud píšete o tématu, které se týká her, ale nikoli jejich specifik jako média, můžete čerpat z literatury k jiným tématům. Např. pokud píšete o překladu počítačových her, vaším zdrojem může být literatura o překladu anime.

4.       Práce může mít různou formu standardních akademických podžánrů: teoretický článek, sumarizace literatury, minivýzkum (např. obsahová analýza hry, etnografický, tj. rozhovory či dotazníky s hráči), komparace, polemika s existující literaturou.

5.       Při zpracování se řiďte obecnými pokyny, které jsou v dokumentu Pokyny k práci" - https://docs.google.com/document/d/1SrBEDci86Y_j5ZrWJ5rg5PweNwLwB0yxDpSHWxLKshc/edit?usp=sharing

6.       Rozsah je cca 8 normostran, v případě témat, která vyžadují dlouhé popisné pasáže, může být více.

 

Aktuální termíny, plán a úkoly na ZS 2014 jsou v tomto dokumentu:

https://docs.google.com/document/d/1FRyvBhtRWc0kiDroY5SURko93NhqLGg5VYx5_6KDO4o/edit?usp=sharing

 

Plán předmětu:

1. Úvod

 

2. Historie počítačových her

 

POVINNÁ: Gettler, J. The First Video Game? http://www.bnl.gov/bnlweb/history/higinbotham.asp

Donovan, T. 2010. Replay: The History of Video Games. Lewes: Yellow Ant.

Williams, D. 2006. A Brief Social History Of Gameplay. In in Vorderer, P. - Bryant, J. (eds.) Playing Video Games: Motives, Responses, and Consequences. New Jersey: Lawrence Erlbaum. dmitriwilliams.com/WilliamsSocHist.doc

Levy, S. 1984. Hackers. New York: Double Day.

Poole, S. 2004. Trigger Happy. London: Fourth Estate.

Kirkpatrick, G. (2012). Constitutive Tensions of Gaming’s Field: UK gaming magazines and the formation of gaming culture 1981-1995. Game Studies, 12(1).

Hry: Spacewar!, Pong, Zork, Knight Lore, Super Mario Bros, 3D Death Chase, Doom, RuneScape.

 

3. Co je to hra? Formování herních studií

 

POVINNÁ: Frasca, G. 2003. Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology. In Video/Game/Theory. Edited by Mark J.P. Wolf and Bernard Perron, http://www.ludology.org/articles/VGT_final.pdf

Huizinga, J. 2000. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Dauphin.

Caillois, R. 1998. Hry a lidé. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon.

Bogost, I. 2006. Comparative Video Game Criticism. In Games And Culture 2006 1:41.

Bogost, I. 2009. Videogames Are A Messhttp://www.bogost.com/writing/videogames_are_a_mess.shtml

Frasca, G. 2003. Ludologists love stories, too: notes from a debate that never took place.

Hry: Rara Racer, Rom Check Fail, Ancient Greek Punishment.

 

4. Jak se hra vyjadřuje? + zadání semestrálního úkolu

 

POVINNÉ: Juul, J. 2005. Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge: The MIT Press. (oskenovaný úryvek)

Hry:

Rom Check Fail, http://www.farbs.org/games.html

Ancient Greek Punishment, http://www.pippinbarr.com/games/letsplayancientgreekpunishment/LetsPlayAncientGreekPunishment.html

Rozšířená literatura:

Aarseth, E. 1997. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Jenkins, H. 2004. Game Design as Narrative Architecture in Wardrip-Fruin, N. - Pat Harrigan (eds.) First Person: New Media as Story, Performance, Game. Cambridge: MIT Press. http://web.mit.edu/cms/People/henry3/games&narrative.html.

Lamoureux, M. 8-Bit Primitive: A Hommage to Atari 2600 in Compton, S. (ed.) 2004. Gamers. New York: Soft Skull Press.

Lakoff, G. - Johnson, M. 2002. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Juul, J. 2007. A Certain Level of Abstraction. In Situated Play: DiGRA 2007 Conference Proceedings, Baba, A., ed. DiGRA Japan.

Friedman, T. 1999. Semiotics of Sim City. http://www.firstmonday.org/issues/issue4_4/friedman/index.html

Hry: společné s následující.

 

5. Jak hru analyzovat?

 

POVINNÉ: Bogost, I. 2008. Persuasive Games. Cambridge: MIT Press. (str. 28-46)

Hry:

Passage, http://hcsoftware.sourceforge.net/passage/

September 12, http://www.newsgaming.com/games/index12.htm

Raid Gaza, http://www.newgrounds.com/portal/view/476393

 

Rozšířená literatura:

Hunicke, M. et al. MDA:A Formal Approach to Game Design and Game Research (k dispozici elektronicky).

Mia Consalvo - Nathan Dutton, Game analysis: Developing a methodological toolkit for the qualitative study of games. Game Studies 6, 2006, č. 1. Online: http://gamestudies.org/0601/articles/consalvo_dutton

Kennedy, H. 2002. Lara Croft: Feminist Icon or Cyberbimbo. On the Limits of Textual Analysis, in Game Studies 02/2002. http://www.gamestudies.org/0202/kennedy/(k dispozici je i český překlad)

Genderová analýza her a reakce na ní:

http://www.kickstarter.com/projects/566429325/tropes-vs-women-in-video-games

Další hry: McDonalds Video Game, Phone Story, Unmanned.

 

6. Rozhraní dvou světů: interface, avatar,  imerze, agence

 

POVINNÉ: Calleja, G. 2011. In-Game: From Immersion to Incorporation. Cambridge, MA: MIT Press. (str. 35-46)

Tolkien, J.R.R. On fairy stories. http://brainstorm-services.com/wcu-2004/fairystories-tolkien.html

Murray, J. 1999. Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace. Cambridge: MIT Press.

Csíkszentmihályi, M. 1991. Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper.

Fernandéz-Vara, C. 2008. Shaping Players Experience in Adventure Games. (nepublikováno)

Klevjer, R. 2008. Avatar. (disertace). http://folk.uib.no/smkrk/docs/RuneKlevjer_What%20is%20the%20Avatar_finalprint.pdf

Nepovinné hry: Zombies, Run!, Drawn To Life, Typing Of The Dead, System Shock, Another World, Loom.

 

7. Promítání: King of Kong nebo Indie Game: The Movie

 

8. Zhodnocení  semestrálního úkolu, experimentální herní design

 

Na základě domluvy proběhne prezentace/diskuse experimentálních her, které buďto poukazují na formální vlastnosti média nebo zpracovávají nezvyklá témata.

Hry: Braid, Okami, Passage, Bioshock, Today I Die, Cart Life, Polymorphous Perversity, Katamari Damacy, Princess Maker 2, Pong Out, Portal, Cursor*10, Deus Ex Machina, Police Brutality, Scribblenauts.

 

9. Hráči a hra v sociálním kontextu

 

POVINNÉ: Bartle, R. 1996. Hearts, clubs, diamonds, spades: players who suit MUDs. Online: http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm

Taylor TL (2009) The Assemblage of Play. Games and Culture, 4(4), 331-339.

Consalvo, M. 2009. Cheating: Gaining Advantage in Video Games. Cambridge: MIT Press.

Juul, J. 2009. A Casual Revolution. Cambridge: MIT Press.

Lowood, H. 2005. High Performance Play: The Making Of Machinima in Clarke, A. - Mitchell, G. (eds.). Videogames and Art. Bristol: Intellect.

Rossignol, J. 2008. This Gaming Life. Digital Culture Books.

 

 

10. Herní průmysl, hry a kritická teorie

 

POVINNÉ:  Kerr, A. 2006. The Business And Culture of Digital Games. London: Sage. (str. 44-66)

Dyer-Witheford, N. - de Peuter, G. 2009. Games of Empire: Global Capitalism and Video Games. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Dyer-Witheford N and Peuter GS de (2006) ‘EA Spouse’ and the Crisis of Video Game Labour: Enjoyment, Exclusion, Exploitation, and Exodus. Canadian Journal of Communication, 31(3),  Available from: http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/article/view/1771

Galloway, A. R. 2006. Gaming: Essays On Algorithmic Culture. Minneapolis: University Of Minnesota Press.

Článek o EA spouse:

http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=4543#.USKMEqVWx8E

 

11. Účinky hraní her; hry a etika

 

POVINNĚ: Ferguson, C. J. Much Ado About Nothing: The Misestimation and Overinterpretation of Violent Video Game Effects in Eastern and Western Nations. (v SISu)

Jenkins, H. Reality Bytes: Eight Myths About Video Games Debunked. http://www.pbs.org/kcts/videogamerevolution/impact/myths.html

Lee, K. M. - Peng, W. 2006. What Do We Know About Social and Psychological Effects of Computer Games? A Comprehensive Review of the Current Literature in Vorderer, P. - Jennings, B. (eds.) 2006) Playing Video Games: Motives, Responses and Consequences. New Jersey: Laurence Erlbaum.

Sicart M (2009) The Ethics of Computer Games. Cambridge, MA, MIT Press.

Švelch, Jaroslav (2010) The Good, the Bad, and the Player: The Challenges to Moral Engagement in Single-Player Avatar-Based Video Games. In: Schrier, Karen and Gibson, David (eds), Ethics and Game Design: Teaching values through play, Hershey, PA, Information Science Reference, pp. 52-68.

Další texty k tématu:

http://www.theonion.com/content/video/are_violent_video_games

Video Games Conditioning For Real Life. http://www.newscientist.com/article/dn16493-video-game-conditioning-spills-over-into-real-life.html

Humans think diferent when told they are playing against a human. http://arstechnica.com/science/news/2009/02/humans-think-different-when-told-theyre-playing-a-human.ars

Hry: Super Columbine Massacre RPG, Dungeoneer, Doom, Quarantine, Grand Theft Auto IV, Noggin Knockers 2, One Chance, Shadow of the Colossus.

 

12. Debata o hrách a umění, herní kultura

 

POVINNĚ: Rohrer, J.: The Game Design of Art.

http://www.escapistmagazine.com/articles/view/issues/issue_155/4987-The-Game-Design-of-Art

Tale of Tales. Overgames. http://www.tale-of-tales.com/tales/OverGames.html

Ebert, R. Game vs. Art. http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070721/COMMENTARY/70721001

Tavinor G. 2009. The art of videogames. New directions in aesthetics, Malden, MA, Wiley-Blackwell.

 

Další informační zdroje:

GameStudies.org

Gamasutra

eLudamos

DiGRA

RockPaperShotgun.com

Kotaku.com

TIGSource

Ludomancy.com

časopis Edge

Game Design Advance

Zero Punctuation (série videorecenzí na hry)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html