Mass and Media Communication and Their Research - JJD005
Title: Masová a mediální komunikace a jejich výzkum
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 10
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course is intended for doctoral students only
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmětem kurzu je naučit studentky a studenty kriticky pracovat s metodologiemi výzkumu masové a mediální komunikace.
Last update: SOUKM7AF (25.02.2017)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je naučit studenty a studentky pracovat s metodologie pro výzkum masové a mediální komunikace.

Last update: SOUKM7AF (25.02.2017)
Literature - Czech

databáze časoposů

Communication & Mass Media Complete (EBSCOhost)

SAGE Full-Text Collections [CSA Illumina]

tituly sekundární literatury dle tématu zadané práce

Last update: Šmejkalová Jiřina, PhDr., CSc. (17.02.2016)
Teaching methods - Czech

samostudium, konzultace, zadání a vypracování samostatné rešeršní práce a její obhájení. Práce bude založena na rešerši vybraného periodika, výsledkem bude rešeršní článek.

Last update: SOUKM7AF (25.02.2017)
Requirements to the exam - Czech

Zakončení předmětu se skládá z vypracování a obhájení předem zadané samostatné písemné práce.

Last update: SOUKM7AF (25.02.2017)
Syllabus - Czech

Předmět sestává z průběžných konzultací a samostatné práce, jejímž cílem je na zadané téma zpracovat vybrané periodikum podle stanovených kritérií. Student/ka vypracuje rešerši vybraného odborného periodika s ohledem na jeho tematické zaměření, jaké typy textů jsou v něm publikovány a jaká témata, se v něm objevují často. Dále jakým je určen čtenářům, jaká je publikační strategie časopisu a další charakteristiky.

Dílčím výstupem předmětu je tvorba analýzy médií. Téma i druh analýzy si můžete vybrat z námi zaslaného seznamu na začátku zimního semestru, nebo si vymyslet vlastní. Rozsah analýzy je 15–25 normostran. Poté, co si vyberete téma, prosím pošlete zprávu dr. Prázové (irena.prazova@fsv.cuni.cz), s níž se domluvíte na vhodném konzultantovi.


Výslednou analýzu můžete publikovat či např. prezentovat na konferenci – s obojím Vám můžeme v rámci CEMESu poradit. Není vhodné odevzdat jako analýzu text, který již byl takto publikován či prezentován, stejně jako studie odevzdané jako seminární práce, diplomové práce (či jejich části) apod. Své starší výzkumy můžete využít tak, že je porovnáte s nově zjištěnými daty. Samozřejmě se předpokládá, že pro výzkum budete používat co nejaktuálnější data a zdroje. V případě dotazů se obracejte na dr. Prázovou.

Last update: SOUKM7AF (10.03.2020)
Entry requirements - Czech

Povinný pro doktorské studium prezenční i kombinované, podmínkou je přijetí ke studiu a zapsání do studia a do předmětu v daném semestru.

Last update: Šmejkalová Jiřina, PhDr., CSc. (17.02.2016)