SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Media content analysis - JJB607
Title: Analýzy mediálních obsahů
Guaranteed by: Department of Media Studies (23-KMS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:6/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (1)
Min. number of students: 1
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (01.11.2019)
Předmět Analýzy mediálních obsahů studující seznámí se základními oblastmi a metodickými postupy výzkumu mediální komunikace. Studující se následně zaměří na zvládnutí kvantitativní obsahové analýzy jako dominantní metody výzkumu mediálních sdělení. Během provádění společného výzkumu se seznámí s jednotlivými fázemi výzkumného projektu od stanovení hypotéz přes sběr dat až po jejich vyhodnocení. Znalosti a dovednosti mohou studenti využít při tvorbě své bakalářské práce, v předem nahlášených případech je tamtéž dokonce možno uplatnit závěrečný úkol kursu (viz dále).
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (28.06.2019)

BERGER, A., A.: Media research techniques. London: SAGE, 1998.

DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993.

DOMINICK, R. D., WIMMER, J. R.: Mass media Research: An Introduction. Boston: Thomson Wadsworth, 2006.

SCHULZ, W., HAGEN, L., SCHERER, H., REIFOVÁ, I., KONČELÍK, J.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2011.

HANSEN, A., COTTLE, S., NEGRINE, R., et al.: Mass communication research methods. Hampshire: Palgrave, 1998.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004.

NEUENDORF, K.:  The content analysis guidebook. London: Sage, 2002.

RIFFE, D., LACY, S., FICO, F.,G:  Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content. London: Routledge, 2013.

SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií: neužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014.

TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.

WIMMER, R.,D., DOMINICK, J.,R.: Mass media research: an introduction. Belmont: Thomson, Wadsworth, 2006.  

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html