SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Literature I - JJB015
Title: Česká literatura I
Guaranteed by: Department of Journalism (23-KZ)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (66)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Incompatibility : JKB066
Interchangeability : JKB066
Is incompatible with: JKB066
Is pre-requisite for: JJB016
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Dvousemestrální přednáška/seminář seznamuje s poválečným vývojem české literatury od poloviny 40. let 20. století do současnosti. Česká literatura I v ZS zahrnuje kulturní a literární vývoj zhruba do 80. let 20. století, na ni navazuje v letním semestru Česká literatura II. Literární tvorba reflektovala v tomto období ve zvýšené míře prosazování nových pohledů na jedince v politických proměnách. Ve výkladu je sledován kontext dobové kulturní a literární publicistiky. V seminářích je kladen důraz na interpretace literárního díla, kulturních a literárních periodik v širším dobovém kontextu. Studenti sledují a zúčastňují se významných literárních výročí a dění v oblasti kultury a aktivně o něm diskutují.Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (01.10.2018)
Literature - Czech

Studijní literatura celá dle sylabu a rozšiřující:

Základní kompendia:

Lexikon české literatury: osobnosti, díla , instituce. I-III (sv. 1-5). Obsahuje autory, kteří začali publikovat do roku 1945. Praha: Academia, 1985, 1993, 1999

Přehledné dějiny české literatury 1945-1989./ Pavel Janoušek a kol. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012, 487 s.
Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] I. 1945-1948 / Pavel Janoušek a kol. - Praha : Academia, 2007. - 431 s.
Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] II. 1948-1958 / Pavel Janoušek a kol. Praha : Academia, 2007. - 549 s.
Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] III. 1958-1969 / Pavel Janoušek a kol. Praha : Academia, 2008. 688 s.

http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury-1945-1989

Slovník zakázaných autorů 1948 -1980. Redakce J. Brabec a kol. Praha: SPN 1991. - 541 s.
Slovník českých spisovatelů I - II (od roku 1945): Praha: Brána 1998. Aktualizovaná webová verze: www.slovnikceskeliteratury.cz
Průvodce po světové literární teorii 20. století / Vladimír Macura - editor původního vydání, Alice Jedličková - editorka přepracovaného vydání.  Vyd. 1. Brno : Host, 2012.


Interpretační slovníky:
Česká literatura 1945 - 1970. Soubor vybraných interpretací. Praha: SPN, 1992.
Český Dekameron. 1969-1992. Praha: Scientia, 1994.
Český Parnas. Praha: Galaxie, 1993.
Slovník české prózy 1945 - 1994. Red: B. Dokoupil a M. Zelinský. Ostrava, 1994.

CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002


BLAŽÍČEK, P. Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002.
BOLTON, Jonathan. Světy disentu: Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu. Vydání první. Praha: Academia, 2015, 478 stran. ISBN 978-80-200-2462-6.
CATALANO, A. Rudá záře nad literaturou: česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945 -1959). Brno: Host, 2008.
ČERNÝ, V. Tvorba a osobnost I. Praha: Odeon, 1992.
ČERNÝ, V. První a Druhý sešit o existencialismu. Praha: MF, 1992.
Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Jiná česká literatura (?) / Stanislava Fedrová (ed.). -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš - Akropolis, 2010.
Český surrealismus 1929 -1953. Red. L. Bydžovská a K. Srp. Praha: GHMP, 1996.
FRYNTA, Emanuel . Eseje. Ed. Jiří HONZÍK Vyd. 1. Praha: Torst, 2013. (studie o J. Haškovi, B. Hrabalovi aj.)
FUČÍK, B. Píseň o zemi. Praha: Melantrich 1994.
FUČÍK, B. Setkávání a míjení. Praha: Melantrich 1995.
GROSSMAN, Jan. Analýzy. Ed. Jiří HOLÝ. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1991.(studie o J. Ortenovi, F. Halasovi. V. Havlovi aj.)
HAMAN, A. Východiska a výhledy. Praha: Torst, 2002.
HIRŠAL, J.  Vínek vzpomínek. Praha: Rozmluvy, 1991.
HIRŠAL, J. - Grögerová, B. Let let. Praha: Rozmluvy, 1993.
CHVATÍK, K. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994.
JANKOVIČ, M. Kapitoly k poetice Bohumila Hrabala. Praha: Torst, 1996.
JUNGMANN, M. Obléhání Tróje. Praha: Čs.spisovatel, 1969.                     
JEDLIČKA, J. Ornament. Praha: Paseka, 2006.
KOSKOVÁ H. Hledání ztracené generace. Praha: H + H, 1996.
KOŽMÍN, Z. Studie a kritiky. Praha: Torst, 1995.
KOŽMÍN, Z. Trávníček, J.: Na tvrdém loži z psího vína. Brno: Jota, 1998.
LOPATKA, J. Předpoklady tvorby. Praha: Čs.spisovatel, 1991.
LUKEŠ, J. Prozaická skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1982.
               Stalinské spirituály. Praha: Čs.spisovatel 1995
MACURA V. Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty. 1948-1989. Praha: Pražská imaginace, 1992.
MED, J. Spisovatelé ve stínu. Praha: Portál, 2004. (o spirituální literatuře)
OPELÍK, J. Holanovské nápovědy. Praha: Thyrsus, 2004.
PATOČKA, J. Umění a čas. I, II. Praha : Oikoymenh, 2004.
PELÁN, J.  Bohumil Hrabal - pokus o portrét. Praha: Torst, 2002.
PILAŘ, M. Underground. Brno: Host, 1999.
Podivuhodní kouzelníci. Čitanka české stalinismu v řeči vázané z let 1945-1955. Uspořádal a doslov. A. Brousek. Rozmluvy, 1987.
POHORSKÝ, M. Zlomky analýzy. K poválečné české literatuře. Praha: Čs. spisovatel 1999.
RICHTEROVÁ, S.: Slova a ticho. Praha: Čs.spisovatel 1991,Místo domova. Brno: Host, 2004.
RICHTEROVÁ, S. Eseje o české literatuře. Praha: Pulchra, 2015. Testis
Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948 : materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11.-13.6. 1997 v Praze. Editor Petr Hruška. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998.
Skupina 42. Ed. E. Petrová a Z. Pešat. Brno: Atlantis, 1999.
SUCHOMEL, M. Literatura z časů krize. Brno: Atlantis, 1992.
TRÁVNÍČEK, J:Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996.
Tvář. Výbor z časopisu (uspořádal M. Špirit), Praha: Tors,t 1995.
VOHRYZEK, J. Literární kritiky. Praha: Torst, 2002.
ZAND, G.Totální realismus a trapná poezie: česká neoficiální literatura 1948-1953. Vyd. 1. Brno: Host, 2002.
Život je všude. Samizdatový almanach, sestavený v roce 1956 Josefem Hiršalem a Jiřím Kolářem. Praha: Paseka 2005 .


Literární a kulturní časopisy sledovaného období a současná kulturní publicistika (Host, Tvar, Revolver Revue atd.)

Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (11.09.2018)
Syllabus - Czech

Podmínky pro splnění studijních povinnosti:
Přednáška/seminář je věnován generačním uskupením, osobnostem české literatury a jejich tvorbě, literárním časopisům daného období. Bude nabídnut seznam k výběru děl a časopisů. V počátečních seminářích se zaměříme na tradovanou románovou tvorbu, ke které si budete hledat recenzi, kritiku, studii (najdete na www.slovnikceskeliteratury.cz). Student se aktivně účastní seminářů, přednese k diskusi interpretaci zvoleného tématu. Na konci semestru bude na základě prezentace odevzdána seminární práce v rozsahu 5 - 6 normostran včetně bibliografického aparátu a úvodní stranou na základě prezentace na semináři (jak psát bakalářské práce bez prohlášení- převzít formát na webu IKSŽ). Dále bude zadána písemná práce nevelkého rozsahu, které souvisí s aktuálním kulturním děním (návštěva výstavy, divadelního představení, křest knižního titulu, autorské čtení apod.). Student prokazuje průběžně zvládnutí problematiky přednášených okruhů na základě četby a studia vlastní a doporučené literatury a seznámení se základní odbornou literaturou (literárně-historický přehled po období). Každý student si na konkrétní seminář musí připravit, aby mohl náležitě diskutovat.


přečtení beletrie a odborné literatury:0,3
prezentace referátu na základě přečtené beletrie a odborné literatury,posléze zpracovaný v seminární práci:1,0
průběžné vyhlašované úkoly včetně kulturní zprávy(návštěvy kulturních událostí):0,7

Slovníkové a historické práce:

K průběžnému studiu a zkoušce: 

JANOUŠEK, Pavel, Veronika KOŠNAROVÁ, Kateřina PIORECKÁ, Karel PIORECKÝ a Milena VOJTKOVÁ. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2012. Literární řada. 


Lexikon české literatury: osobnosti, díla , instituce. I-IV. (sv. 1-7). Obsahuje autory, kteří začali publikovat do roku 1945. Praha: Academia, 1985, 1993, 1999 , 2008.
Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] I. 1945-1948 / P. Janoušek a kol.1. vyd. - Praha : Academia, 2007. - 431 s.
Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] II. 1948-1958 2007. - 549 s.
Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] III. 1958 - 1969/ Pavel Janoušek a kol. Praha : Academia 2008. 688 s.

Dějiny české literatury 1945-1989 je možno získat elektronicky http://www.ucl.cas.cz/edicee/dejiny/dejiny-ceske-literatury-1945-1989
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/ (obsahuje autory, publikující po roce 1945)
PAVLÍČEK, Tomáš, Petr PÍŠA a Michael WÖGERBAUER. Nebezpečná literatura?: antologie z myšlení o literární cenzuře. Vyd. 1. Brno: Host, 2013, 552 s.

Program a literatura k tématu:

1. Intermezzo 1945 -1948. Dokumentace ztrát. Program socializace kultury, polemiky, diskuse. Spisovatelské organizace a sjezdy. Básnické a prozaické reflexe válečného období - člověk na dně - zkušenost z vězení a koncentračních táborů. Skupina 42, Ohnice; Nová surrealistická skupina a její autoři. Křesťansky orientovaní autoři. Existenciálně laděná próza.

Česká literatura 1945 - 1970. Soubor vybraných interpretací. Praha: SPN 1992.
Slovník české prózy 1945 - 1994. Soubor vybraných interpretací. Red: B. Dokoupil a M. Zelinský. Ostrava 1994.
Skupina 42. Ed. E. Petrová a Z. Pešat. Brno: Atlantis 1999.
Černý, V. Tvorba a osobnost I. Praha: Odeon, 1992, s.224-266;s.549-809.
Černý, V. První a Druhý sešit o existencialismu. Praha: MF 1992.
Český surrealismus 1929 -1953. Red.: L. Bydžovská a K. Srp. Praha: GHMP 1996.
Grossman, J.: Analýzy. Uspořádání a textová příprava J. Holý a T. Pokorná. Praha: čs.spisovatel 1991.(Studie O Jiřím Wilovi, Egonu Hostovském , Františku Halasovi, Jiřím Ortenovi, Jiří Kolářovi, o českém divadle 60.let aj.)
Fučík, B.: Setkávání a míjení. Praha: Melantrich 1995.
Pohorský, M.: Zlomky analýzy. K poválečné české literatuře. Praha: Československý spisovatel,
Pohledy zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích / editor Martin Machovec. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008.


Časopisy : Obzory, Dnešek, Kritický měsíčník, Listy pro umění a filosofii, Kvart, Akord, Vyšehrad aj. Prokomunistická periodika : Tvorba, Kulturní politika, Lidová kultura.

2. Literatura v katakombách - umění a ideologie v padesátých letech. Poúnorový exil. Nový socialistický hrdina v próze (budovatelský román) a poezii - versus literární produkce, postupně vydáváná v 60. a 90. letech. Vznik undergroundové a samizdatové literatury. Rok 1956 - Květen, "poezie všedního dne" a její tvůrci.

Česká literatura 1945 - 1970. Soubor vybraných interpretací. Praha: SPN, 1992.
Slovník české prózy 1945 - 1994. Red: B. Dokoupil a M. Zelinský. Ostrava, 1994.
Černý, V. První a Druhý sešit o existencialismu. Praha: MF, 1992.
Blažíček, P. Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002..
Med, J. Spisovatelé ve stínu. Praha: Portál, 2004.
Hiršal, J.  Vínek vzpomínek. Praha: Rozmluvy, 1991.
Catalano, A. Rudá záře nad literaturou: česká literatura mezi soacialismeme a undergroundem (1945 - 1959). Z italštiny přeložila Jana Vincencová. Brno: Host 2008.
Macura V.: Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty. 1948-1989. Praha: Pražská imaginace, 1992.

SORELA- http://www.sorela.cz/web/default.aspx- webové censtrum výzmumu literatury a umění československého socialistického realismu


Dobové antologie:

Létavice touhy : erotismus v dílech Zbyňka Havlíčka, Jany Krejcarové a Egona Bondyho. Sestavil a předmluvu napsal Radim Kopáč. Praha: Akropolis, 2011
Libeňští psychici : sborník básnických a prozaických textů z let 1945-1959.Sestavil Stanislav Vávra, editor Martin Machovec. Praha: Concordia, 2009.
Život je všude.Samizadatový almanach . sestavený v roce 1956 Jisefem Hiršalem a Jiřím Kolářem.Praha: Paseka, 2005.
Podivuhodní kouzelníci. Čitanka české stalinismu v řeči vázané z let 1945 - 1955. Uspořádal a doslov. A. Brousek. Rozmluvy, 1987.


Časopisy: Var, Květen, Host do domu,Světová literatura, Plamen, Svědectví aj.

3.Otevřená "zlatá" šedesátá - tematické a žánrové proměny literární tvorby. Druhá válečná vlna. Experimentální poezie. Život kolem nás. Romány téměř veliké - etická deziluze. Malé divadelní formy. Zpívaná poezie. Generace Tváře a Sešitů pro mladou literaturu. Autorská pohádka (L. Aškenazy, O. Hofman, M. Macourek, A. Mikulka, D. Mrázková, J.Trnka aj.)

Česká literatura 1945 - 1970. Soubor vybraných interpretací. Praha: SPN 1992
Slovník české prózy 1945 - 1994. Red: B. Dokoupil a M. Zelinský. Ostrava 1994
Frynta, E. Náčrt základů Hrabalovy prózy in: B. Hrabal: Automat Svět. Praha: 1966, s. 319 - 331.
Jungmann, M. Obléhání Tróje. Praha: Čs.spisovatel 1969.
Vohryzek, J. Literární kritiky. Pd roku 1956 až do 90. let.Praha: Torst 2002.
Hiršal, J. - Grögerová, B Let let. Paměti 1952 - 1968. Praha:Torst 2007.
Kožmín, Z. Studie a kritiky. Praha: Torst 1995.
Křivánek, V. Kolik příležitostí má báseň. Kapitoly z české poválečné poezie do současnoti. Prha: Host 200*
Opelík, J. Holanovské nápovědy.Praha: Thyrsus 2004.
Výbor z časopisu: Tvář. (uspořádal M. Špirit.Praha: Torst 1995.
Rozhovory:
Liehm, A.J. Generace. Praha: Československý spisovatel 1990.
Časopisy : Literární noviny, Literární listy, Listy; Host do domu, Orientace, Plamen, Tvář, Divoké víno.

4. Normalizační dvacetiletí - zformování oficiální kultury. Svaz českých spisovatelů. Tvorba (1969-1991) s přílohou Kmen (1982-1990),  Literární měsíčník. Cesty kompromisů. Trojí literatura - dějinné křižovatky v osudu člověka. Osudy knih a autorů. Exilová tvorba. Samizdatová a exilová nakladatelství. Edice Petlice, edice Expedice, Spektrum, Kritický sborník, Obsah, Vokno, Revolver Revue, Paternoster aj.


Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969 - 1989. P.Janoušek a kolektiv. Praha: Academia 2008. 977 s.
Český Dekameron. 1969-1992. Praha: Scientia 1994.
Český Parnas. Praha: Galaxie 1993.(Interpretace děl 1970 - 1990)
Haman, A. Východiska a výhledy. Praha: Torst 2002.
Chvatík, K. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis 1994.
Jankovič, M. Kapitoly k poetice Bohumila Hrabala. Praha: Torst 1996.
Kosková, H. Hledání ztracené generace. Praha: H + H 1996.
Kožmín, Z., Trávníček, J. Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Jota 1998.
Lukeš, J. Prozaická skutečnost. Praha: Mladá fronta 1982.
Stalinské spirituály. Praha: Čs.spisovatel 1995.
Macura V. Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty. 1948-1989. Praha: Pražská imaginace 1992.
Med, J. Spisovatelé ve stínu. Praha: Portál 2004.
Opelík, J. Holanovské nápovědy. Praha: Thyrsus 2004.
Pelán, J.  Bohumil Hrabal - pokus o portrét. Praha: Torst 2002.
Pilař, M. Underground. Brno: Host 1999.
Richterová, S. Místo domova. Eseje.Brno: Host 2004.
Richterová, S. Eseje o české literatuře. Praha: Pulchra, 2015.

Dobová antologie:
Pohledy zevnitř : česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích / editor Martin Machovec. -- Vyd. 1.. -- [Příbram] : Pistorius & Olšanská, 2008.


Rozhovory:
Hvížďala, K.: České rozhovory ve světě. Doslov Antonín Brousek. Praha: Československý spisovatel 1992.

Základní tituly k teorii, medializaci umění a literatury:

Česká literatura v intermediální perspektivě : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Jiná česká literatura (?) / Stanislava Fedrová (ed.). -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR v nakl. Filip Tomáš - Akropolis, 2010. Věnováno přesahu literárních děl - rozhlasové a filmové adaptace, komiks atd.

English, F. James. Ekonomie prestiže. Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Z angličtiny přeložila Martina Neradová. Praha: Host 2012.

Schmidt, Siegfried J. Přesahování literatury : od literární vědy k mediální kulturní vědě. Z němčiny přeložila  Zuzana Adamová. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008

Last update: Čeňková Jana, PhDr., Ph.D. (11.09.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html