SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fundamentals of Private Law - JEB024
Title: Základy soukromého práva
Guaranteed by: Institute of Economic Studies (23-IES)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Mgr. Pavel Pražák
doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
Teacher(s): doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Mgr. Pavel Pražák
Class: Courses for LLEP
Pre-requisite : JEB023
Annotation -
Last update: doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. (15.02.2021)
The course acquaints students with selected issues of private law. The course builds on the course called "Introduction to the Study of Law" taught in the winter semester and deepens the knowledge acquired there. By completing the course, the student will gain knowledge in the field of law of obligations, as well as the basics of commercial law and the basics of labor law.
Literature -
Last update: doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. (15.02.2021)

Basic literature: 

PLECITÝ, Vladimír, SALAČ, Josef, BAJURA, Jan. a kol. Úvod do studia občanského práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 408 s. ISBN 978-80-7552-703-5.

ŠVARC, Zbyněk a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. 4., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 510 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-504-3.

BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxviii, 477 stran. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8. (POUZE VYBRANÉ ČÁSTI)

 

Legislation:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění

zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění

zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže, v plastném znění

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

switch to the czech version.

Requirements to the exam -
Last update: SCHNELLEROVA (25.10.2019)

Please switch to the czech version.

Syllabus -
Last update: SCHNELLEROVA (25.10.2019)

Please switch to the czech version.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html