SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Internship at the Ministry of Foreign Affairs 1 - HXPV0010
Title: Právní praxe na Ministerstvu zahraničních věcí 1
Guaranteed by: Department of Public International Law (22-KMP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/104, colloquium [HS]
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Incompatibility : HP0681, HV2026
In complex pre-requisite: HMOD0003, HMOD0003, HMOD0004, HMOD0004
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (29.09.2022)
Předmět probíhá ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a to především s mezinárodněprávním odborem (MPO) a odborem lidských práv a transformační politiky (LPTP), případně s odborem OSN a odborem multilaterálních ekonomických vztahů. Jedná se o 1-3 měsíční praxi, v rozsahu 2-3 dní v týdnu (139 hodin).

Cílem předmětu je přiblížit právo v praxi v konkrétní instituci státní správy. V případě praxe na mezinárodněprávním odboru MZV ČR jde o seznámení se s činností odboru, který sleduje vývoj mezinárodního práva a vypracovává stanoviska a rozbory k mezinárodně právním otázkám pro potřeby zahraniční politiky ČR. V případě praxe na odboru lidských práv a transformační politiky jde o aplikaci práva lidských práv na odboru lidských práv a transformační politiky MZV ČR.
O
bsahem odborné praxe studentů fakulty je zejména:
- asistence pracovníkům odboru, seznámení se s činností příslušných právních útvarů MZV
- příprava podkladů pro jednání, zpracovávání analýz, zápisů z jednání, zpracovávání a vyhotovování diplomatické a úřední korespondence,
- participace na jednáních a akcích určených příslušnou odpovědnou osobou podle jejích pokynů a na dalších činnostech souvisejících s prací a zabezpečením činnosti odboru.
Studenti v rámci praxe získají zejména tyto dovednosti:
- připravovat a formulovat stanoviska a rozbory;
- vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat mezinárodní právní normy, soudní rozhodnutí a další informace;
- analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,
- aplikovat mezinárodní právo a identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních situacích.
Možná časová období konání praxe (lze případně individuálně upravit):
- Praxe na MZV ČR 1: září-listopad (včetně) nebo prosinec-únor (včetně),
- Praxe na MZV ČR 2: březen-květen (včetně) nebo červen-srpen (včetně).

Důležitou součástí předmětu je poskytování zpětné vazby – na fakultě je zpětná vazba poskytována ze strany vyučujícího či garanta předmětu při setkáních jedenkrát za dva týdny po dobu celého semestru v čase dle individuální dohody. Na MZV je zpětná vazba poskytovaná mentorem průběžně po celou dobu praxe. Student si v průběhu stáže vede reflexní deník, do něhož si zapisuje a reflektuje své nabyté znalosti, zkušenosti i dovednosti.

Pro zápis předmětu se dále vyžaduje výborná znalost anglického jazyka.

Student/ka musejí mít občanství ČR, čistý trestní rejstřík, student dodává MZV ČR údaje pro potřebnou základní bezpečnostní prověrku ze strany MZV ČR.

Výběr provádí vyučující na základě motivačního dopisu a případného pohovoru. Motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat vyučující JUDr. Elišce Flídrové, Ph.D. na adresu flidrova@prf.cuni.cz. V případě zájmu o praxi zasílejte motivační dopisy kdykoliv v průběhu akademického roku, ideálně však vždy ještě před začátkem semestru. V motivačním dopise, prosím, napište, o který obor byste měli případně zájem a v jakém časovém období.
Absolvování předmětu Právní praxe na Ministerstvu zahraničních věcí 1 (zimní semestr) není podmínkou pro zápis předmětu

Právní praxe na Ministerstvu zahraničních věcí 2 (letní semestr), praxi lze absolvovat i jen v jednom ze semestrů.

Teaching methods - Czech
Last update: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2021)

Informace o způsobu případné bezkontaktní výuky:

- Výuka bude probíhat podle domluvy s externí partnerskou organizací, bude snaha o udržení osobní formy co nejvíce.

- Komunikační kanál: Moodle.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi ve stanoveném rozsahu a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na setkáních na fakultě a informace, které o plnění praxe získá od mentora garant praxe.

2.      Při výkonu praxe je možné používat veškeré právní předpisy i jiné materiály.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Náplní předmětu je docházení studentů na praxi na MVZ a jejich fyzická přítomnost zde po dobu jednoho až tří měsíců.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Základní literatura:

Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2. Praha. 2018. ISBN 978-80-7400-721-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html