SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Start-ups and venture capital investments - HV3927
Title: Startupy a venture kapitálové investice
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 colloquium [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
JUDr. Tomáš Ditrych, LL.M., Ph.D.
Co-requisite : HP0296
XP//In complex pre-requisite: HM1401
Annotation - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (16.05.2019)
Výběrový předmět se zabývá právní problematikou zakládání, fungování a financování dynamicky se rozvíjejících technologických společností (tzv. startupů). Předmět navazuje na výuku základního kursu obchodního práva a poskytuje prostor pro rozšíření nabytých znalostí, a to zejména v oblasti řízení a správy společnosti s ručením omezeným s přihlédnutím k jejímu fungování v digitální ekonomice. Významná část předmětu je věnována financování startupů a strukturování tzv. venture kapitálových transakcí, kdy investor poskytuje společnosti investici k jejímu dalšímu rozvoji, rychlému růstu a následnému prodeji účasti v ní. Cílem předmětu je podrobněji vyložit stěžejní témata, kterým se tuzemská i zahraniční úprava i praxe věnuje v souvislosti s problematikou řízení, správy a financování startupů. Splnění předmětu se ověřuje kolokviem.
Requirements to the exam - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (28.01.2020)

Splnění předmětu se ověřuje kolokviem.

Připuštění ke kolokviu je podmíněno nadpoloviční účastí studenta na přednáškách.

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Syllabus - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (28.01.2020)

1.       Úvod do právní problematiky startupů – definice základních pojmů, kdy je správný čas pro založení nové právní entity, výběr vhodné právní formy, výběr obchodní firmy 

 

2.       Společenská smlouva a druhy podílů - druhy podílů, zásada rovného zacházení se společníky (akcionáři) společnosti, vedlejší dohody společníků

 

3.       Zakladatelé a první zaměstnanci – ochrana duševního vlastnictví společnosti, zákaz konkurence, povinnost mlčenlivosti, motivační programy pro první zaměstnance a externí spolupracovníky společnosti

 

4.       Moderní způsoby řízení společnosti – hlasování valné hromady prostřednictvím elektronických prostředků, per-rollam hlasování, uzavírání smluv na dálku (použití DocuSign či jiných technologických nástrojů)

 

5.       Financování startupů a oceňování jejich majetku – základní terminologie (pre-money a post-money valuace), metody oceňování, základní  dostupné zdroje financování (rodina a přátelé, angel investoři, venture kapitálové fondy) a nejčastěji používané formy financování (konvertibilní úvěry, přímý nákup podílu ve startupu); alternativní formy financování startupů (ICO a crowdfunding)

 

6.       Interaktivní seminář 1 – úvodní výklad týkající se provedení ekonomické a právní prověrky (Due Diligence) společnosti ze strany investora; práce studentů ve skupinách - řešení praktických příkladů týkajících se nastavení vztahů mezi zakladateli ve společenské smlouvě a mimo ni, příprava startupu na vstup investora

 

7.       Quasi-equity financování: konvertibilní úvěr – definice a analýza aplikovatelných právních předpisů, povinná vs. dobrovolná konverze, sleva a valuační strop (tzv. cap), konverzní vzorec a metody konverze, příklady instrumentů využívaných v zahraniční (např. SAFE, WISE a další)

 

8.       Equity financování: term-sheet – co je to term-sheet, jeho závaznost a vztah k předsmluvní odpovědnosti (culpa in contrahendo), základní majetková a  kontrolní práva investora obsažená v term-sheetu, co by term-sheet neměl obsahovat

 

9.       Equity financování: ekonomická práva investora –  analýza majetkových práv investora obsažených v term-sheetu (ocenění společnosti, preferenční zůstatek, ochrana proti ředění, právo investovat v navazujících investičních kolech)

 

10.    Equity financování: kontrolní práva investora – detailní analýza kontrolních práv investora obsažených v term-sheetu (právo veta na určitá rozhodnutí valné hromady, právo schvalovat předem určitá rozhodnutí obchodní povahy, právo na informace, převoditelnost podílů, předkupní právo, tzv. drag-along a tag-along oprávnění)

 

11.     Interaktivní seminář 2 - práce studentů ve skupinách - řešení praktických příkladů týkajících se konverze úvěru do podílu ve společnosti a vypořádání společníků při ukončení jejich účasti ve společnosti; kolokvium 

Learning resources - Czech
Last update: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (16.05.2019)

Studijní opory:

Povinná literatura:

1.       Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kolektiv. Právo obchodních korporací, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2015

 

2.       Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

 

3.       Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Doporučená literatura:

1.       Levin, J.S., Rocap, D. E.: Structuring Venture Capital, Private Equity and Entrepreneurial Transactions, 1. vydání, Wolters Kluwer, 2015.

 

2.       De Vries, H. F., Van Loon, M. J., Mol, Sjoerd: Venture Capital Deal Terms, 1. vydání, HMS Media Vof,  2016.

 

3.       Feld, B., Mendelson, J.: Venture Deals: Be smarter than your lawyer and venture capitalist, 2. vydání, Wiley, 2012.

 

4.       Roberts, R.: Acceleration: What all entrepreneurs must know about startup law, 1. vydání, LionCrest Publishing, 2019.

 

5.       Csach, K., Havel, B.: Akcionářské dohody, Praha: Wolters Kluwer, 2017.

 

6.       Černá, S., Plíva, S.: Podnikatel a jeho právní vztahy. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

 

7.       Černá, S. Vedlejší dohody (sideletters) společníků kapitálových společností. Obchodněprávní revue č. 1/2011, s. 1 – 10.

Doporučené webové stránky:

www.firstround.com/review

 

www.strictlyvc.com

 

www.feld.com

Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday25.02.2020Úvod do právní problematiky startupů - definice základních pojmů, kdy je správný čas pro založení nové právní entity, výběr vhodné právní formy, výběr obchodní firmyprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.JUDr. T. Ditrych
Tuesday03.03.2020Společenská smlouva a druhy podílů - druhy podílů, zásada rovného zacházení se společníky (akcionáři) společnosti, vedlejší dohody společníkůprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Tuesday10.03.2020Zakladatelé a první zaměstnanci - ochrana duševního vlastnictví společnosti, zákaz konkurence, povinnost mlčenlivosti, motivační programy pro první zaměstnance a externí spolupracovníky společnostiJUDr. Tomáš Ditrych, LL.M., Ph.D. 
Tuesday17.03.2020Moderní způsoby řízení společnosti - hlasování valné hromady prostřednictvím elektronických prostředků, per-rollam hlasování, uzavírání smluv na dálku (použití DocuSign či jiných technologických nástrojů)JUDr. Tomáš Ditrych, LL.M., Ph.D. 
Tuesday24.03.2020Financování startupů a oceňování jejich majetku - základní terminologie (pre-money a post-money valuace), metody oceňování, základní dostupné zdroje financování (rodina a přátelé, angel investoři, venture kapitálové fondy) a nejčastěji používané formy financování (konvertibilní úvěry, přímý nákup podílu ve startupu); alternativní formy financování startupů (ICO a crowdfunding)JUDr. Tomáš Ditrych, LL.M., Ph.D. 
Tuesday31.03.2020Přednáška a interaktivní seminář 1 - úvodní výklad týkající se provedení ekonomické a právní prověrky (Due Diligence) společnosti ze strany investora; práce studentů ve skupinách - řešení praktických příkladů týkajících se nastavení vztahů mezi zakladateli ve společenské smlouvě a mimo ni, příprava startupu na vstup investoraprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.JUDr. T. Ditrych
Tuesday07.04.2020Quasi-equity financování: konvertibilní úvěr - definice a analýza aplikovatelných právních předpisů, povinná vs. dobrovolná konverze, sleva a valuační strop (tzv. cap), konverzní vzorec a metody konverze, příklady instrumentů využívaných v zahraničí (např. SAFE, WISE a další)JUDr. Tomáš Ditrych, LL.M., Ph.D. 
Tuesday14.04.2020Equity financování: term-sheet - co je to term-sheet, jeho závaznost a vztah k předsmluvní odpovědnosti (culpa in contrahendo), základní majetková a kontrolní práva investora obsažená v term-sheetu, co by term-sheet neměl obsahovatJUDr. Tomáš Ditrych, LL.M., Ph.D. 
Tuesday21.04.2020Equity financování: ekonomická práva investora - analýza majetkových práv investora obsažených v term-sheetu (ocenění společnosti, preferenční zůstatek, ochrana proti ředění, právo investovat v navazujících investičních kolech)JUDr. Tomáš Ditrych, LL.M., Ph.D. 
Tuesday28.04.2020Equity financování: kontrolní práva investora - detailní analýza kontrolních práv investora obsažených v term-sheetu (právo veta na určitá rozhodnutí valné hromady, právo schvalovat předem určitá rozhodnutí obchodní povahy, právo na informace, převoditelnost podílů, předkupní právo, tzv. drag-along a tag-along oprávnění)JUDr. Tomáš Ditrych, LL.M., Ph.D. 
Tuesday05.05.2020Přednáška a interaktivní seminář 2 - práce studentů ve skupinách - řešení praktických příkladů týkajících se konverze úvěru do podílu ve společnosti a vypořádání společníků při ukončení jejich účasti ve společnosti; kolokviumprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.JUDr. Tomáš Ditrych
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html